Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Przebudowa budynku nr 9 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele Centrum Konserwatorsko-Magazynowego Zamku Królewskiego na Wawelu , Kraków/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036170
Tag der Veröffentlichung
02.05.2023
Aktualisiert am
16.08.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
3 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
19.05.2023 14:00
Preisgerichtssitzung
01.08.2023

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

Grzegorz Lechowicz – Pracownia Architektoniczna

2. Preis

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k.
Pracownia Architektoniczna Bogna Gostyńska

3. Preis

RYSY Architekci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Erstellung einer vollständigen Projekt- und Kostenschätzungsdokumentation für die geplante Investition mit dem Titel 'Umbau des Gebäudes Nr. 9 mit Nutzungsänderung für die Zwecke des Konservierungs- und Lagerzentrums des Königlichen Schlosses Wawel', einschließlich Bauarbeiten, Installationsarbeiten, Konservierungsarbeiten, Aufwertung der Umgebung des Gebäudes, Bau und Einrichtung von Konservierungswerkstätten und Lagerräumen (einschließlich Studienlager)". Den Planungsarbeiten sollte eine vollständige architektonische und bauliche Bestandsaufnahme vorausgehen.

Im Rahmen der Planungs- und Kostenschätzungsunterlagen sind ein fachübergreifendes Funktions- und Raumkonzept, ein Erschließungskonzept, ein Architektur- und Bauprojekt mit allen erforderlichen Gutachten, eine geologische und ingenieurtechnische Dokumentation, ein Konservierungsprogramm, ein fachübergreifender technischer Entwurf und ein fachübergreifender Ausführungsentwurf sowie eine technische Spezifikation für die Ausführung und Abnahme der Arbeiten, ein Kostenvoranschlag des Investors und ein Leistungsverzeichnis zu erstellen. Zum Leistungsumfang gehört auch die Erstellung von Leistungsverzeichnissen für die Grund-, Spezial- und allgemeine Ausstattung aller Räume, insbesondere der Lager, Studios und technischen Räume. Für die fertige Dokumentation sind alle erforderlichen Vereinbarungen, Entscheidungen, Stellungnahmen, einschließlich konservatorischer Genehmigungen und Baugenehmigungen getrennt für die Gebäude Nr. 9 und Nr. 5 einzuholen.

Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanej inwestycji pn.„Przebudowa budynku nr 9 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele Centrum Konserwatorsko-Magazynowego Zamku Królewskiego na Wawelu”, obejmująca roboty budowlane, roboty instalacyjne, prace konserwatorskie, rewaloryzację otoczenia budynku, budowę i aranżację pracowni konserwatorskich i magazynów (w tym magazynów studyjnych)” Prace projektowe należy poprzedzić pełną inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną.

W ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy wykonać, wielobranżową koncepcję funkcjonalno-przestrzenną, projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany wraz z wszelkimi niezbędnymi ekspertyzami, dokumentacją geologiczno-inżynierską, programem konserwatorskim, wielobranżowy projekt techniczny oraz wielobranżowy projekt wykonawczy wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót. W zakresie jest także wykonanie specyfikacji wyposażenia podstawowego, specjalistycznego i ogólnego dla wszystkich pomieszczeń, a w szczególności magazynów, pracowni, pomieszczeń technicznych. Dla wykonanej dokumentacji należy uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje, opinie w tym pozwolenia konserwatorskie i pozwolenia na budowę odrębnie dla budynków nr 9 i nr 5.

Jury
Maria Fischinger – Przewodniczący Sądu konkursowego
Martyna Bulińska – Sędzia Referent
Ewa Wiłkojć – Sędzia konkursowy
Piotr Jarek –Sędzia konkursowy
Daniel Hankus – Sędzia konkursowy
Joanna Winiewicz Wolska – Sędzia konkursowy
Dorota Gabryś – Sędzia konkursowy
Marta Graczyńska – Sędzia konkursowy
Paweł Bąk - Sędzia zapasowy
Hubert Piątkowski - Sędzia zapasowy
02/05/2023    S85

Polska-Kraków: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 085-260865

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Krajowy numer identyfikacyjny: 000276009

Adres pocztowy: Wawel 5

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Kod pocztowy: 31-001

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dorota Hübner

E-mail: dorota.hubner@wawelzamek.pl

Faks: +48 124215177

Adresy internetowe:

Główny adres: https://wawel.krakow.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Instytucja Kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

„Przebudowa budynku nr 9 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele Centrum Konserwatorsko-Magazynowego Zamku Królewskiego na Wawelu”

Numer referencyjny: DZP-271-19/23
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanej inwestycji pn.„Przebudowa budynku nr 9 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele Centrum Konserwatorsko-Magazynowego Zamku Królewskiego na Wawelu”, obejmująca roboty budowlane, roboty instalacyjne, prace konserwatorskie, rewaloryzację otoczenia budynku, budowę i aranżację pracowni konserwatorskich i magazynów (w tym magazynów studyjnych)” Prace projektowe należy poprzedzić pełną inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną.

W ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy wykonać, wielobranżową koncepcję funkcjonalno-przestrzenną, projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany wraz z wszelkimi niezbędnymi ekspertyzami, dokumentacją geologiczno-inżynierską, programem konserwatorskim, wielobranżowy projekt techniczny oraz wielobranżowy projekt wykonawczy wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót. W zakresie jest także wykonanie specyfikacji wyposażenia podstawowego, specjalistycznego i ogólnego dla wszystkich pomieszczeń, a w szczególności magazynów, pracowni, pomieszczeń technicznych. Dla wykonanej dokumentacji należy uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje, opinie w tym pozwolenia konserwatorskie i pozwolenia na budowę odrębnie dla budynków nr 9 i nr 5.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

1.1. Uczestnikiem konkursu może być:

1.Osoba fizyczna;

2.Osoba prawna;

3.jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

zarówno krajowa jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadająca siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium RP), z uwzględnieniem art. 330 ust. 2 Ustawy.

1.2. Podmioty wymienione w punkcie 1.1.mogą:

a.samodzielnie brać udział w konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie”,

b.wspólnie brać udział w konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie”.

Przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do każdego z Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie.

Uwaga: Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie).

1.3. Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie, w tym do złożenia Wniosku oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w Rozdziale III Regulaminu oraz Prac konkursowych. Pełnomocnikiem Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie może być jeden z tych Uczestników. Wzór pełnomocnictwa dla Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie stanowi Załącznik nr 3e do Regulaminu.

1.4. Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie może ustanowić pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa dla Uczestnika samodzielnie biorącego udział w Konkursie stanowi Załącznik nr 3d do Regulaminu.

1.5. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Za złożenie Wniosku uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu (Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie).

Uczestnik, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z konkursu.

1.6. Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie następujące wymagania:

a)nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) oraz pkt 7-10 Ustawy.

b)nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.),

c)nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

UWAGA

Powyższe wymogi dotyczą Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie oraz podmiotów, których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje.

d) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż:

1. Dysponuje na etapie Konkursu co najmniej

- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w projektowaniu w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dalej „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku)

-ze względu na ograniczoną liczbę znaków możliwych do wpsiania, ciąg dalszy znajduje się poniżej w Sekcji IV niniejszego ogłoszenia, w punkcie IV.3.2) Szczegóły dotyczące płatności

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Uczestnikiem konkursu może być:1. osoba fizyczna;2. osoba prawna;3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Szczegółowe wymagania dotyczące zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych zostały opisane w rozdziale III Regulaminu Konkursu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Liczba wziętych pod uwagę uczestników: 20
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Walory proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa projektowanego obiektu,

c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa zagospodarowania,

d) Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania,

e) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych, energooszczędnych i zagospodarowaniu terenu.

Szczegółowy opis znajduje się w Rozdziale V Regulaminu konkursu.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/05/2023
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 05/06/2023
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1 NAGRODY

1.1.W Konkursie mogą zostać przyznane trzy Nagrody pieniężne tj.: I Nagroda, II Nagroda i III Nagroda przy czym pierwsza (I) Nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej.

Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne wynosi 60.000,00 zł brutto. Organizator gwarantuje wypłatę całej puli Nagród określonej w Regulaminie konkursu.

Oprócz Nagród pieniężnych Organizator przewiduje przyznanie Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna) w głosowaniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2.2. Regulaminu konkursu.

Sąd konkursowy może w imieniu Organizatora przyznawać powyższe Nagrody.

1.2.W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

1.2.1. Nagrody pieniężne

I NAGRODA

- kwota pieniężna w wysokości 30.000,00 zł brutto

II NAGRODA

- kwota pieniężna w wysokości 20.000,00 zł brutto

III NAGRODA

- kwota pieniężna w wysokości 10.000,00 zł brutto

Możliwy jest także inny podział całkowitej kwoty przeznaczonej przez Organizatora na Nagrody pieniężne wg uznania Sądu konkursowego.

1.2.2. NAGRODA w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę głosów (I Nagroda pieniężna).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

c.d. informacji z Sekcji III, pkt III.1.10)

lub ewidencji zabytków i sporządziła min. 2 projekty dla w/w obiektów o kubaturze niemniejszej niż 5000 m3, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej,

-1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń oraz posiada doświadczenie w projektowaniu w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dalej „OchrZabU”, lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza RP – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku) lub ewidencji zabytków i sporządziła min. 2 projekty dla w/w obiektów, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej,

-1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej,

-1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej,

Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

c.d. w Sekcji VI.3.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Maria Fischinger – Przewodniczący Sądu konkursowego
Martyna Bulińska – Sędzia Referent
Ewa Wiłkojć – Sędzia konkursowy
Piotr Jarek –Sędzia konkursowy
Daniel Hankus – Sędzia konkursowy
Joanna Winiewicz Wolska – Sędzia konkursowy
Dorota Gabryś – Sędzia konkursowy
Marta Graczyńska – Sędzia konkursowy
Paweł Bąk - Sędzia zapasowy
Hubert Piątkowski - Sędzia zapasowy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

c.d. informacji z Sekcji III, pkt III.1.10) oraz z sekcji IV.3.2) niniejszego ogłoszenia:

1. W celu dopuszczenia do udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, Uczestnik powinien złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, sporządzony zgodnie co do treści i formy z Zał. nr 3a do Regulaminu.

Wymagana postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika Konkursu lub Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie.

Zaleca się przesłanie pliku w formacie PDF.

2. W celu spełnienia wymagań ustalonych przez Organizatora tj. wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału Uczestnik konkursu musi złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie następujące podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty:

2.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego) oraz pkt 7-10 Ustawy wg. Zał. nr 3b do Regulaminu.

2.2. Oświadczenie Uczestnika konkursu, dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.), wg Zał. nr 3b1 do Regulaminu.

2.3. Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wg Zał. nr 3b2 do Reguaminu.

2.4. Oświadczenie o spełnieniu określonego przez Organizatora warunku udziału w konkursie dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z wykazem tych osób, informacjami o posiadanych przez nie uprawnieniach oraz podstawą dysponowania tymi osobami wg. Zał. nr 3c do Regulaminu.

2.5. W przypadku, jeśli Uczestnik konkursu polega na zasobach innych podmiotów, składa zobowiązanie tych podmiotów o udostępnieniu zasobów zgodne co do treści z postanowieniami pkt. 1.7. lit. c) Rozdziału III Regulaminu.

2.6. Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie przez pełnomocnika.

2.7. Dokument pełnomocnictwa w przypadku, jeśli Uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie ustanowił pełnomocnika.

3. Wymagana postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich w/w dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 2.1. - 2.7. Zaleca się przygotowanie pliku w formacie PDF.

4. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 2. powyżej składać należy wyłącznie jako dokumenty elektroniczne poprzez Portal.

5. W przypadku przekazywania jednego dokumentu elektronicznego zawierającego skompresowane dokumenty elektroniczne w formacie poddającym dane kompresji (np. plik ZIP) opatrzenie takiego pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków możliwych do wpisania w niniejszym ogłoszeniu, pozostałe szczegółowe wymagania określone zostały w Rozdziale III Regulaminu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminach:

5.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

5.3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/04/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen