Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Proměna sadu Dr. Milady Horákové , Ostrava/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034404
Tag der Veröffentlichung
27.06.2022
Aktualisiert am
22.02.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
01.08.2022 23:59
Preisgerichtssitzung
20.01.2023

Gewinner

Ing. arch. Tomáš Minarovič, Olomouc

Gewinner

David Zatloukal, Brno
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist ein landschaftsarchitektonischer Entwurf der Dr. Milady Horáková auf den Grundstücken mit den Parzellennummern 3594/17, 2569/4, 2569/3, 3594/29, 2569/8, 2554/2, 2567/5, 2554/1, 2553, 2552, 2550, 2549, 2569/1, 2544, 2543, 2569/7, 2613/11, 2514/1, 2372, 2514/10, 2510/21, 2364/2, 2364/1, 2514/9, 2510/22, 2510/6 im Bezirk. Moravská Ostrava. Die Gesamtfläche des Parks beträgt 13,4 ha. Der Vorschlag muss umfassend innerhalb des Interessengebiets auf den Flurstücken 2568/1, 2510/22, 2510/6, 2510/9, 3623/4, 2514/7, 2514/12, 3594/8, 2569/6, 3594/30 im Katasterbezirk von Moravská Morávka behandelt werden. Moravská Ostrava (Mährisch Ostrau).

Ziel des Wettbewerbs ist die Umwandlung des Obstgartens in einen Park von gesamtstädtischer Bedeutung, einschließlich der Festlegung eines angemessenen funktionalen Inhalts des Parks unter Berücksichtigung der Geschichte des Ortes und der Tatsache, dass es sich um ein eingetragenes bedeutendes Landschaftselement handelt. Der Entwurf soll Durchlässigkeitsverbindungen zwischen dem Park und dem gesamten Gebiet schaffen. Der Bauherr legt nicht nur Wert auf städtebaulich-landschaftsarchitektonische Qualitäten, Wirtschaftlichkeit und ökonomische Sinnhaftigkeit, sondern auch auf Nachhaltigkeit.

Předmětem soutěže je návrh krajinářsko-architektonického řešení sadu Dr. Milady Horákové na pozemcích parcelní číslo 3594/17, 2569/4, 2569/3, 3594/29, 2569/8, 2554/2, 2567/5, 2554/1, 2553, 2552, 2550, 2549, 2569/1, 2544, 2543, 2569/7, 2613/11, 2514/1, 2372, 2514/10, 2510/21, 2364/2, 2364/1, 2514/9, 2510/22, 2510/6 v k. ú. Moravská Ostrava. Celkově je řešené území parku o rozloze13,4 ha. Návrh je nutné řešit komplexně v rámci zájmového území na parcelách 2568/1, 2510/22, 2510/6, 2510/9, 3623/4, 2514/7, 2514/12, 3594/8, 2569/6, 3594/30 v k. ú. Moravská Ostrava.

Cílem soutěže je proměna sadu na park celoměstského významu, včetně definování vhodné funkční náplně parku s přihlédnutím k historii místa a tomu, že se jedná o registrovaný významný krajinný prvek. Návrh má najít vazby prostupnosti mezi parkem a celým zájmovým územím. Zadavatel klade důraz nejen na urbanisticko-krajinářsko-architektonické kvality, hospodárnost a ekonomickou přiměřenost, ale i udržitelnost.

Jury
Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava, řádný člen závislý
Ing. Rostislav Řeha - místostarosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, řádný člen závislý
Ing. arch. Ondřej Vysloužil - městský architekt - ředitel MAPPA, řádný člen závislý
Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D.- architektka, řádný člen nezávislý
Ing. Petr Velička - krajinářský architekt, řádný člen nezávislý
Ing. Jana Pyšková - krajinářská architektka, řádný člen nezávislý
Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. - ředitel CERES, řádný člen nezávislý
Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava, náhradník závislý
Petr Veselka - starosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náhradník závislý
Ing. arch. Jindřich Nový - městský architekt města Zlín, náhradník nezávislý
Ing. arch. Iva Seitzová - architektka, náhradník nezávislý
27/06/2022    S121

Česko-Ostrava: Architektonické a související služby

2022/S 121-345060

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Ostrava

Národní identifikační číslo: 00845451

Poštovní adresa: Prokešovo náměstí 1803/8

Obec: Ostrava

Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj

PSČ: 72930

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. Eva Vyvialová

E-mail: evyvialova@ostrava.cz

Tel.: +420 599442035

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.ostrava.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/532590
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/532590
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Proměna sadu Dr. Milady Horákové

Spisové číslo: 135/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je návrh krajinářsko-architektonického řešení sadu Dr. Milady Horákové (dále jen „řešené území“) na pozemcích parcelní číslo 3594/17, 2569/4, 2569/3, 3594/29, 2569/8, 2554/2, 2567/5, 2554/1, 2553, 2552, 2550, 2549, 2569/1, 2544, 2543, 2569/7, 2613/11, 2514/1, 2372, 2514/10, 2510/21, 2364/2, 2364/1, 2514/9, 2510/22, 2510/6 v k. ú. Moravská Ostrava. Celkově je řešené území parku o rozloze13,4 ha. Návrh je nutné řešit komplexně v rámci zájmového území na parcelách 2568/1, 2510/22, 2510/6, 2510/9, 3623/4, 2514/7, 2514/12, 3594/8, 2569/6, 3594/30 v k. ú. Moravská Ostrava. Cílem soutěže je proměna sadu na park celoměstského významu, včetně definování vhodné funkční náplně parku s přihlédnutím k historii místa a tomu, že se jedná o registrovaný významný krajinný prvek. Návrh má najít vazby prostupnosti mezi parkem a celým zájmovým územím. Zadavatel klade důraz nejen na urbanisticko-krajinářsko-architektonické kvality, hospodárnost a ekonomickou přiměřenost, ale i udržitelnost.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

 

Porota provede posouzení a hodnocení předložených portfolií podle míry naplnění kritérií:

a) celková krajinářsko-architektonická kvalita,

b) relevance prezentovaných referencí vzhledem k zaměření a rozsahu předmětu soutěže.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Minimální počet: 6
Maximální počet: 8
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) kvalita celkového urbanisticko-krajinářsko-architektonického řešení;

b) hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení;

c) udržitelnost.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 01/08/2022
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 700 000 Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých). Druhá cena se stanovuje ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Třetí cena se stanovuje ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na

odměny ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), která bude rozdělena dle rozhodnutí poroty.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Účastníkům, jejichž soutěžní návrhy nebudou v průběhu posuzování vyřazeny ze soutěže a zároveň nebudou

oceněny, bude udělena částka 150 000 Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava, řádný člen závislý
Ing. Rostislav Řeha - místostarosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, řádný člen závislý
Ing. arch. Ondřej Vysloužil - městský architekt - ředitel MAPPA, řádný člen závislý
Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D.- architektka, řádný člen nezávislý
Ing. Petr Velička - krajinářský architekt, řádný člen nezávislý
Ing. Jana Pyšková - krajinářská architektka, řádný člen nezávislý
Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. - ředitel CERES, řádný člen nezávislý
Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava, náhradník závislý
Petr Veselka - starosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náhradník závislý
Ing. arch. Jindřich Nový - městský architekt města Zlín, náhradník nezávislý
Ing. arch. Iva Seitzová - architektka, náhradník nezávislý

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

 

Podrobné informace, pravidla a podmínky této soutěže o návrh jsou uvedeny v soutěžních podmínkách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/532590

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/06/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen