Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Projektu 5 rzeźb Powstańców Wielkopolskich w Parku im. majora Zbigniewa hr. Ostroroga–Gorzeńskiego w Jarocinie , Jarocin/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024012
Tag der Veröffentlichung
21.05.2018
Aktualisiert am
21.05.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Künstler
Abgabetermin
20.04.2018 12:00
Preisgerichtssitzung
17.05.2018

Gewinner

Art.- Studio Rzeźba Odlewnictwo art. Rzeźbiarz Michał Batkiewicz
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Auslober
Gmina Jarocin, Polen

Koordination
Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., Polen

Wettbewerbsaufgabe
Opracowanie autorskiej pracy konkursowej projektu 5 rzeźb Powstańców Wielkopolskich w Parku im. majora Zbigniewa hr. Ostroroga–Gorzeńskiego w Jarocinie.
04/04/2018    S65    - - Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Jarocin: Us?ugi ?wiadczone przez autorów, kompozytorów, rze?biarzy, animatorów kultury oraz pozosta?ych artystów
2018/S 065-145333
Og?oszenie o konkursie
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Jarocin
al. Niepodleg?o?ci 10
Jarocin
63-200
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Warzywoda
Tel.: +48 627499666
E-mail: pwarzywoda@jarocin.pl
Faks: +48 627472225
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.jarocin.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.jarocin.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod nast?puj?cym adresem:
Jaroci?ska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.
al. T. Ko?ciuszki 15b
Jarocin
63-200
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Szymczak
Tel.: +48 627400295
E-mail: szymczak@jfpk.jarocin.com.pl
Faks: +48 627400295
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.jarocin.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na nast?puj?cy adres:
Urz?d Miejski w Jarocinie
al. Niepodleg?o?ci 10
Jarocin
63-200
Polska
Tel.: +48 627499666
E-mail: pwarzywoda@jarocin.pl
Faks: +48 627472225
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.jarocin.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Ogólne us?ugi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa: Opracowanie autorskiej pracy konkursowej projektu 5 rze?b Powsta?ców Wielkopolskich w Parku im. majora Zbigniewa hr. Ostroroga–Gorze?skiego w Jarocinie
Numer referencyjny: WR-RGK.271.18.2018
II.1.2) G?ówny kod CPV
92312200
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
92312230
II.2.4) Opis zamówienia: Zgodnie z zapisami pkt 3. Regulaminu konkursu - Szczegó?owy opis przedmiotu konkursu: 3.1. Przedmiot Konkursu: Przedmiotem Konkursu jest wykonanie autorskiej pracy konkursowej rze?biarskiego projektu 5 rze?b Powsta?ców Wielkopolskich w Parku im. majora Zbigniewa hr. Ostroroga–Gorze?skiego w Jarocinie. 3.2. Cel Konkursu: 1. Celem Konkursu jest wy?onienie oryginalnego projektu o wysokich warto?ciach artystycznych, przestrzennych i estetycznych, tj. koncepcji projektowej 5 rze?b Powsta?ców Wielkopolskich w Parku im. majora Zbigniewa hr. Ostroroga–Gorze?skiego w Jarocinie. 2. Prace wykonane przez Uczestników Konkursu powinny prezentowa? autorskie rozwi?zania wygl?du i ukszta?towania rze?b, które powinny prowadzi? w efekcie do podniesienia atrakcyjno?ci terenu obj?tego opracowaniem konkursowym poprzez zmian? jego wyrazu symbolicznego. 2.3. Klasyfikacja wg CPV: Przedmiot Konkursu zosta? zakwalifikowany wed?ug Wspólnego S?ownika Zamówie? (CPV) jako: 1) Us?ugi ?wiadczone przez rze?biarzy – Kod 92312230-2. 2) Us?ugi ?wiadczone przez autorów, kompozytorów, rze?biarzy, animatorów kultury oraz pozosta?ych artystów - Kod 92312200-3. 2.4. Lokalizacja i opis stanu istniej?cego: Park im. majora Zbigniewa hr. Ostroroga-Gorze?skiego znajduj? si? przy skrzy?owaniu ul. Hallera i ul. ?ródmiejskiej w centralnej cz??ci Jarocina. Park zaniedbany, ro?linno?? na tym obszarze wymaga?a piel?gnacji i trzebie?y, które przeprowadzono w br. Brak ro?lin krzewiastych oraz zadarniaj?cych. Na obszarze znajduj? si? obiekty ma?ej architektury, tj. 10 ?awek, 7 koszy na ?mieci, 1 kosz na psie odchody. W centralnej cz??ci parku znajduje si? kamie? z tablic? upami?tniaj?c? poleg?ych podczas II wojny ?wiatowej Jarociniaków. Obiekty te s? w wi?kszo?ci zaniedbane, niektóre wr?cz zdewastowane. Park jest o?wietlony lampami typu parkowego (6 szt.), których stan mo?na okre?li? jako ?redni. Park pe?ni bardzo wa?n? rol? w strukturze miasta jak i ?wiadomo?ci mieszka?ców. Obok parku w obecnym budynku O?rodku Zdrowia podczas Powstania Wielkopolskiego znajdowa?o si? stanowisko dowodzenia Zbigniewa hr. Ostroroga-Gorze?skiego. W parku odbywaj? si? oficjalne uroczysto?ci. Dodatkowo park le?y w bezpo?rednim s?siedztwie O?rodka Zdrowia, przystanku autobusowego, osiedla bloków wielorodzinnych co powoduje, ?e jest miejscem odpoczynku a tak?e miejscem w którym przecinaj? si? licznie ucz?szczane ?cie?ki komunikacji pieszej. 2.5. Zalecenia i wytyczne dotycz?ce przedmiotu Konkursu: 1. Rozwi?zania projektowe powinny zapewnia? mo?liwo?? bezpiecznego korzystania z terenu przez u?ytkowników parku, w tym przez osoby niepe?nosprawne oraz zainteresowa? dzieci i m?odzie?. 2. Prace konkursowe powinny by? wizytówk? umiej?tno?ci twórczych uczestników konkursu. 3. Szczegó?owe wytyczne okre?la Za??cznik nr 9 do Regulaminu Konkursu.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.05.00-00-0143/16
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Udzia? jest zastrze?ony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Prosz? okre?li? zawód: 4. Konkurs adresowany jest do profesjonalnych artystów plastyków, architektów posiadaj?cych do?wiadczenie w dziedzinie rze?by i dyplom uko?czenia wy?szej uczelni artystycznej na wydziale rze?by lub architektury
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów: 1. Prace konkursowe zostan? ocenione przez ka?dego z cz?onków S?du Konkursowego wed?ug nast?puj?cych kryteriów i punktacji: 1) Kryterium artystyczno-ideowe K1 — warto?ci artystyczne, kompozycja przestrzenna oraz rozwi?zania detalu bry?y, rozwini?cie przes?ania ideowego rze?by nosz?ce znamiona oryginalno?ci – 0-55 p., 2) Kryterium urbanistyczno-architektoniczne K2 — w?a?ciwe rozwi?zania przestrzenne w powi?zaniu z najbli?szym otoczeniem, ekspozycja rze?by z istotnych kierunków widokowych – 0-30 p., 3) Kryterium techniczno-ekonomiczne K3 — stopie? realno?ci realizacyjnej, jako?? rozwi?za? technicznych i materia?owych rze?by, trwa?o?? i odporno?? przyj?tych rozwi?za? na eksploatacj? w warunkach miejskich, walory ekonomiczne – 0-15 p. 2. Ocen? ko?cow? ka?dej z prac (maksymalnie do 100 punktów) b?dzie stanowi?a ?rednia z sumy ocen wszystkich S?dziów dla danej pracy konkursowej. 3. Ocena ko?cowa pracy konkursowej b?dzie zaokr?glona do dwóch miejsc po przecinku. 4. Za najlepsz? uznana zostanie praca konkursowa, która uzyska najwy?sz? ocen? ko?cow?, tj. najwi?ksz? liczb? punktów. 5. Ocenie prac b?d? podlega?y wy??cznie te prace konkursowe, które zostan? z?o?one w terminie okre?lonym w Regulaminie konkursu i obejmuj?ce zagadnienia okre?lone w Regulaminie, w oparciu o cz??? graficzn? i opisow? pracy konkursowej. 6. Prace konkursowe nie odpowiadaj?ce wymogom Regulaminu nie podlegaj? ocenie punktowej S?du Konkursowego.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 20/04/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród: 1. Autorowi/zespo?owi autorskiemu zwyci?skiej pracy konkursowej przyznana zostanie nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji trybie zamówienia z wolnej r?ki, zgodnie z art. 111 ust.1 pkt 3) ustawy Prawo zamówie? publicznych. 2. Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? przyznania nagrody i zaproszenia do negocjacji autora/zespó? autorski, którego praca konkursowa uzyska?a drug? w kolejno?ci ilo?? punktów, je?li autor najwy?ej punktowanej pracy konkursowej odmówi Przyst?pienia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników: 1. Warto?ci? konkursu jest warto?? udzielonego zamówienia zaproszonemu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki autorowi wybranej pracy konkursowej. 2. Maksymalny planowany koszt realizacji za?o?enia przedmiotu konkursu szacowany jest na kwot? do 700 000 PLN brutto. 3. Powy?sza kwota obejmuje ca?okszta?t prac wykonanych na podstawie wybranej pracy konkursowej, oraz wykonania i monta?u rze?b. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? przeprowadzenia prezentacji jednej z rze?b, tj. rze?by g?ównej Zbigniewa Ostroroga-Gorze?skiego poprzez jego czasow? ekspozycj? w miejscu innym ni? docelowe, w odleg?o?ci do 1 km od miejsca docelowego, na terenie Jarocina. W zakres ww. kwoty wchodzi wi?c równie? przygotowanie, monta?, zabezpieczenie, demonta? i transport rze?by na miejsce ekspozycji oraz do miejsca docelowej lokalizacji. 4. Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki nast?pi w terminie nie krótszym ni? 15 dni kalendarzowych i nie d?u?szym ni? 30 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez kierownika zamawiaj?cego rozstrzygni?cia Konkursu, a w przypadku wniesienia odwo?ania lub skargi, w terminie nie d?u?szym ni? 30 dni kalendarzowych od dnia wydania prawomocnego wyroku lub postanowienia.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
dr in?. Marzena Jeleniewska–Jankowska - Przewodnicz?ca
prof. Czes?aw D?wigaj – Zast?pca Przewodnicz?cego
mgr Ilona Kaczmarek - historyk
in?. Piotr Koci?ski – architekt krajobrazu
mgr Edyta Szymczak - sekretarz
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce
VI.3) Informacje dodatkowe: I. Sposób uzyskania regulaminu: Regulamin konkursu dost?pny jest na stronie internetowej Zamawiaj?cego — www.jarocin.pl - BIP. II. Termin i miejsce sk?adania prac konkursowych: Uczestnicy zaproszeni przez Zamawiaj?cego do udzia?u w konkursie sk?adaj? prace konkursowe wsiedzibie Zamawiaj?cego pod adresem: Urz?d Miejski w Jarocinie Al. Niepodleg?o?ci 10, Kancelaria Burmistrza, pokój nr 32 63-200 Jarocin od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8:00–16:00, w terminie do dnia 10.5.2018 r. do godz. 12:00. III. Warunki udzia?u w post?powaniu: Zgodnie z pkt 5.1. Regulaminu konkursu - Wymagania, jakie musz? spe?ni? uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikami Konkursu mog? by? osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj?ce osobowo?ci prawnej lub podmioty te wyst?puj?ce wspólnie, które spe?niaj? nast?puj?ce warunki: 1) nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2) spe?niaj? warunki udzia?u w konkursie dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej: a) Wykonawcy: Wykonawca musi posiada? do?wiadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem sk?adaniawniosków o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie co najmniej jednej us?ugi polegaj?cej na opracowaniuprojektu rze?biarskiego dla przestrzeni publicznej, o warto?ci min. 50 000 PLN. b) Osób: Wykonawca musi dysponowa? osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, tj. przynajmniej jedn?osob? legitymuj?c? si? posiadaniem dyplomu uko?czenia wy?szej uczelni artystycznej na wydziale rze?by lubarchitektury. 2. W przypadku gdy uczestnicy wspólnie bior? udzia? w Konkursie, warunki o których mowa w pkt. 5.1.1. b?d?spe?nione, gdy spe?nia je samodzielnie ka?dy uczestnik wyst?puj?cy wspólnie. 3. Spe?nienie ww. warunków udzia?u w post?powaniu konkursowym oraz stanowi?ce wst?pne potwierdzeniebraku podstaw do wykluczenia, uczestnicy Konkursu potwierdzaj? poprzez z?o?enie wraz z „Wnioskiem odopuszczenie do udzia?uw konkursie” – Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). 4. W przypadku sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie przez uczestników wspólnieubiegaj?cych si? o dopuszczenie, ka?dy z uczestników, powinien osobno z?o?y? o?wiadczenie w formiejednolitego dokumentu (JEDZ) potwierdzaj?cego brak podstaw do wykluczenia z konkursu w okoliczno?ciach, októrych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 5. Je?eli uczestnik Konkursu polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni?zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnychzasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Je?eli uczestnik Konkursu polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów musi z?o?y? dla ka?degoz podmiotów, których to dotyczy – odr?bny formularz JEDZ zawieraj?cy informacje wymagane w cz??ci IIsekcja A i B oraz w cz??ci III, nale?ycie wype?niony i podpisany przez dane podmioty. O ile ma to znaczeniedla okre?lonych zdolno?ci, na których polega uczestnik, nale?y do??czy? – dla ka?dego z podmiotów, których todotyczy – informacje wymagane w cz??ci IV. 7. Uczestnik, który ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winienz?o?y? dokument lub dokumenty w formie jak okre?lono w §7 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od wykonawcyw post?powaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r poz. 1126). Zgodnie z pkt 5.2. Regulaminu konkursu - O?wiadczenia i dokumenty, jakie maj? dostarczy?uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spe?nienia warunków i braku podstawwykluczenia: 1. Wykaz dokumentów, które Uczestnik winien przed?o?y? Zamawiaj?cemu: 1) „Wniosek o dopuszczenie do udzia?u w konkursie”, którego wzór stanowi Za??cznik Nr - 1 do Regulaminu wrazz: a) o?wiadczeniem w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, ?e nie podlega wykluczeniu zkonkursu oraz spe?nia warunki udzia?u w konkursie; b) wykazem us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jestkrótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którychus?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie,przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzeczktórego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eliz uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów– o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencjeb?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; c) wykazem osób, które b?d? uczestniczy? w opracowywaniu pracy konkursowej, wraz z informacjami na tematich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówieniapublicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacji o podstawie dysponowaniatymi osobami; d) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawywystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczeniedo udzia?u w post?powaniu; e) odpisem z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacjio dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celupotwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; f) o?wiadczeniem uczestnika konkursu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?dulub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek naubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentówpotwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lubzawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; g) o?wiadczeniem uczestnika konkursu o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczegozakazu ubiegania si? o zamówienia publiczne. 2. Je?eli uczestnik konkursu ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.2.1.1): 1) lit. d) - sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, innyrównowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym uczestnikkonkursu ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacjaalbo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. 2) lit. e) – sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzib? lubmiejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1) i pkt. 2.2), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cyprzed up?ywem terminu sk?adania ofert. IV. Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znaków, które mo?na wprowadzi? do og?oszenia, pozosta?einformacje zawarto w Regulaminie.
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: 22.1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 22.2. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. 22.3. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 22.4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 22.5. Terminy wniesienia odwo?ania: 22.5.1. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia – je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. 22.5.2.Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 22.5.3.Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 22.5.4.Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. 22.6. Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u VI ustawy Pzp. 22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 22.8. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Urz?d Zamówie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
30/03/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen