Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Hyllies Park / Hyllies största park , Malmö/ Schweden

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2022890
Tag der Veröffentlichung
01.02.2018
Aktualisiert am
04.10.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Landschaftsarchitekten
Beteiligung
4 Arbeiten
Bewerbungsschluss
17.01.2018
Preisgerichtssitzung
28.08.2018

Gewinner

Nyréns Arkitektkontor, Stockholm
Ekologigruppen, Stockholm
Verfahrensart
Nicht offener Projektwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Malmö stad bjuder härmed in till en projekttävling om den största parken i Hyllie. Den nya parken kommer att bidra till att stärka Malmös signum som parkernas stad och skapa ett grönt Hyllie.

Ta chansen att vara med och skapa en helt ny park från grunden – och detta på riktigt god skånsk mylla!
13/12/2017    S239    - - Tjänster - Meddelande om formgivningstävlan - Selektivt förfarande 
Sverige-Malmö: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
2017/S 239-496656
Meddelande om projekttävling
direktiv 2014/24/EU
Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet
I.1) Namn och adresser
Tekniska nämnden
Malmö
205 80
Sverige
E-post: Kenneth.erlandsson@malmo.se
Nuts-kod: SE
Internetadress(er):
Allmän adress: www.malmo.se
I.2) Gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: www.tendsign.com/
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: www.tendsign.com/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
Avsnitt II: Föremål
II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen: Projekttävling Hyllies största park.
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71000000
II.2) Beskrivning
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71000000
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen: Tävlingen är en inbjuden projekttävling som föregås av en prekvalificering där inkomna intresseanmälningar utvärderas och tre - fyra tävlande team väljs ut för deltagande. En tävlingsdeltagare kommer sedan att utses som vinnare av en jury och får då fullfölja bearbetning av det inlämnade tävlingsförslaget. Beställaren har även möjlighet att utlösa en option avseende detaljprojektering av etapp 1.
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information
III.1) Villkor för deltagande
III.1.10) Kriterier för urval av deltagare: Bedömningskriterier vid prekvalificeringen: Tävlingsteam. Genomförda referensuppdrag. Koncept för parken. Malmö stad kommer att välja ut de tävlingsteam som redovisar arbetsgrupper med dokumenterad bred kompetens, erfarenhet och kapacitet att arbeta med gestaltning av parker och stadsrum från idé till genomförande. Malmö stad önskar en bredd bland tävlingsteamen och har en möjlighet att välja relativt oprövade arkitekter som visar en stor gestaltningsförmåga.
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1) Beskrivning
IV.1.2) Typ av projekttävling
Selektivt
lägsta antal: 3
högsta antal: 4
IV.1.7) Namn på de deltagare som redan utsetts:
IV.1.9) Kriterier som kommer att tillämpas vid bedömningen av projekten: Bedömningskriterier vid tävlingen: Tävlingsförslaget kommer att bedömas utifrån de krav och önskemål som ställts i. Programmet och utifrån följande kriterier: Arkitektonisk gestaltning – uttryck. Förslaget ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet och gestaltning. Det ska ha dragningskraft och tydlig identitet. Funktion. Förslaget ska svara på de behov och utmaningar som beskrivs i programmet. Utvecklingsbarhet. Förslaget ska kunna utvecklas vidare för att tillmötesgå framtida förändringar och behov. Genomförbarhet. Förslaget kommer att bedömas utifrån genomförandebudget, byggbarhet och om det kan skötas hållbart och rationellt. Nytänkande. Förslaget ska genom sin kreativa utformning bidra med någonting nytt och unikt och som lockar människor till platsen. Social hållbarhet. Förslagets gestaltning kommer att bedömas huruvida det bidrar till att skapa möten och gynna ett rikt vardagsliv. Förslaget kommer också att bedömas utifrån de åsikter som kommit fram vid möten med fokusgruppen under workshop nummer 1 och 2.
IV.2) Administrativ information
IV.2.2) Sista datum för mottagande av projekt eller projektansökningar
Datum: 17/01/2018
Lokal tid: 00:00
IV.2.3) Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att delta
IV.2.4) Språk som får användas i projekt eller projektansökningar:
Svenska
IV.3) Priser och jury
IV.3.1) Information om pris(er)
Pris(er) kommer att delas ut: ja
Ange antal priser och deras värde: Respektive tävlingsteam (de 3-4 tävlingsteam som har valts ut) erhåller ett arvode på 300 000 SEK exkl. moms. Vinnande tävlingsteam vinner att: Genomföra en bearbetning och fördjupning av förslaget. I bearbetningsfasen ingår att i samråd med Malmö stad vidareutveckla och mer i detalj anpassa tävlingsförslaget. Malmö stad ska tillsammans med vinnande tävlingsteam upprätta en budget för bearbetning av tävlingsförslaget. Ersättningsform för bearbetningen är rörligt arvode mot budget. Eventuellt option 1: Om option 1 utlöses ska en detaljprojektering av etapp 1 genomföras. Malmö stad ska tillsammans med vinnande tävlingsteam upprätta en budget för detaljprojektering av etapp 1. Ersättningsform för detaljprojekteringen är rörligt arvode mot budget.
IV.3.2) Närmare uppgifter om eventuell ersättning till samtliga deltagare:
IV.3.3) Följdkontrakt
Eventuella tjänstekontrakt som följer på projekttävlingen kommer att tilldelas vinnaren eller vinnarna i projekttävlingen: ja
IV.3.4) Juryns beslut
Juryns beslut är bindande för den upphandlande myndigheten/enheten: ja
IV.3.5) Namn på valda juryledamöter:
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
08/12/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen