Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Projektkonkurrence — Læringshus Nærheden , Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023047
Tag der Veröffentlichung
08.02.2018
Aktualisiert am
01.02.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
26.04.2017
Preisgerichtssitzung
20.09.2017

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

Christensen & CO Arkitekter A/S, København N

Gewinner

Henning Larsen Architects A/S, København V
Verfahrensart
Nicht offener Projektwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Høje-Taastrup Kommune udbød i projektkonkurrence opførelse af Læringshus Nærheden. Høje-Taastrup vil med Læringshuset bygge fremtidens skole. En skole, der klæder sine elever på til at agere i et globaliseret, gennemdigitaliseret samfund i hastig forandring. Læringshuset bliver den første skole i Danmark, måske i verden, der fra bunden er bygget til at understøtte de såkaldte 21st Century Learning Skills (Kreativitet, Kommunikation, Kritisk tænkning og ’Kollaboration’). Et eksperimenterende science univers, hvor kreativitet, entreprenørskab og tværfaglige samarbejder er nogle af grundpillerne. En institution hvor børn og unge får lov til at lege, bygge, problemløse og ide-udvikle, hvor de nyeste digitale teknologier vil være tilstede og spille en central rolle i elevernes daglige arbejde. Læringshuset vil være et byens hus, der er åbent 24/7 og som inviterer til samarbejde både i lokalsamfundet såvel som globalt.
15/03/2017    S52    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud  Danmark-Taastrup: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2017/S 052-096512
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Høje Taastrup Kommune, Center for Ejendomme og Intern Service
Bygaden 2
Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Jette Kyung Jin Hansen
E-mail: jettehanse@htk.dk
NUTS-kode: DK012
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.htk.dk/udbud

I.2) Fælles udbud

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.iprojekt.dk/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
Parallelvej 2
Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Vibeke Jessen
Telefon: +45 41760313
E-mail: vije@cowi.com
NUTS-kode: DK012
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cowi.com
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.iprojekt.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Projektkonkurrence — Læringshus Nærheden.
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000

II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71200000
71300000
71400000
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Høje-Taastrup Kommune udbyder i projektkonkurrence opførelse af Læringshus Nærheden. Høje-Taastrup vil med Læringshuset bygge fremtidens skole. En skole, der klæder sine elever på til at agere i et globaliseret, gennemdigitaliseret samfund i hastig forandring. Læringshuset bliver den første skole i Danmark, måske i verden, der fra bunden er bygget til at understøtte de såkaldte 21st Century Learning Skills (Kreativitet, Kommunikation, Kritisk tænkning og »Kollaboration«). Et eksperimenterende science univers, hvor kreativitet, entreprenørskab og tværfaglige samarbejder er nogle af grundpillerne. En institution hvor børn og unge får lov til at lege, bygge, problemløse og ide-udvikle, hvor de nyeste digitale teknologier vil være tilstede og spille en central rolle i elevernes daglige arbejde. Læringshuset vil være et byens hus, der er åbent 24/7 og som inviterer til samarbejde både i lokalsamfundet såvel som globalt.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
1. Personlige forhold:
— Firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail, kontaktperson og selskabsform.
— Tro og love-erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i nogle af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 135 og § 137, stk. 1. Erklæring er tilgængelig på http://portal.iprojekt.dk/link/ProjektkonkurrenceLaeringshusNaerheden
2. Teknisk kapacitet:
2A) Ansøgningen vedlægges op til 10 referencer for de seneste 5 år, som dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer inden for uddannelsesbyggeri eller andet byggeri af tilsvarende karakter eller kompleksitet.
Hver reference bør indeholde oplysning om:
a) Ordregiver,
b) Projektnavn,
c) Anlægssum og m²,
d) Ansøgers ydelser, herunder med beskrivelse af evt. pædagogiske og/eller ingeniørmæssige og/eller arkitektmæssige ydelser, der er leveret
e) Starttidspunkt og varighed, og
f) Beskrivelse af arkitektur og funktionalitet.
Ordregiver ser gerne, at der i alt fremsendes 10 referencer for hele teamet. Hver reference må maks. fylde 2 A4-sider. Hvis ansøgeren indsender flere referencer, vil ordregiver kun lægge vægt på de 10 nyeste. Konkurrenceudskriver ser gerne, at minimum 2 af referencerne dokumenterer ingeniørrådgiverens erfaringer. Konkurrenceudskriver ser gerne, at der vedlægges referencer, som dokumenterer teamets erfaringer med inddragelse af pædagogiske principper i forbindelse med undervisningsbyggeri.
3. Organisering af opgaven:
Der ønskes en beskrivelse af hvorledes opgaven forventes fordelt mellem de deltagende virksomheder i teamet.
4. Økonomisk og finansiel kapacitet:
Følgende oplysninger afgives i forbindelse med aflevering af anmodning:
— Egenkapital for de seneste 3 års disponible regnskabsår
Hvis ansøgerens virksomhed er etableret inden for de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene give oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået.
4A) Hvis ansøger er et konsortium, skal oplysninger om punkt 1 og 3 medsendes for alle deltagere i konsortiet. Blandt konsortiets medlemmer skal der udpeges en fælles befuldmægtiget, der har kontakten til bygherre. Der vil ved kontraktindgåelse blive stillet krav om solidarisk hæftelse. Dokumentation for konsortiets samlede økonomiske og finansielle vedlægges ansøgningen og oploades på http://portal.iprojekt.dk/link/LaeringshusNaerhedenNyskole Derudover bedes konsortiet vedlægge dokumentation for deltagernes økonomiske og finansielle formåen i form af supplerende filer.
4B) Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal ansøger godtgøre, at ansøger er berettiget til at disponere over de nødvendige ressourcer. Den støttende virksomhed skal aflevere den i 1) angivne tro og love-erklæring.
— Kriterier for udvælgelse:
Hvis ordregiver modtager mere end 5 egnede ansøgninger, vil ordregiver foretage en udvælgelse. Blandt de ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der efter ordregivers skøn vurderes at have de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. Endvidere lægges der vægt på, at teamets forskellige fagligheder og kompetencer, inddrages aktivt i opgaveløsningen.
Ordregiver ser særligt positivt på referencer, der viser inspirerende og nytænkende projekter, herunder arkitektur, der integrerer nye former for lærings- og undervisningsmiljøer, offentlige funktioner og læringslandskaber. Ved relevante referencer forstås referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer inden for tilsvarende byggeri af omfang og kompleksitet, referencer, der viser nye arkitektoniske bud på undervisnings- og læringsbyggeri i bred forstand samt referencer hvor pædagogiske principper understøttes af undervisningsmiljøet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession


Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence

Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:

Anmodning om prækvalifikation skal uploades på http://portal.iprojekt.dk/link/LaeringshusNaerhedenNyskole
Bedømmelseskriterierne for konkurrenceforslagene i projektkonkurrencen er følgende:
* Funktion og arkitektur
* Økonomi.
For uddybende beskrivelse henvises til konkurrenceprogrammet, der vil blive fremsendt til de prækvalificerede.
Fase I forventes at forløbe fra ultimo maj 2017 til primo august 2017. Det forventes, at der udpeges op til 3 vindere, hvorefter fase II gennemføres med vinderne af projektkonkurrencen. Fase II forventes at forløbe fra september 2017 til decementer 2017, og vil forløbe som et udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse iht. udbudslovens § 82. Tildelingskriteriet i fase II vil være »Bedste forhold mellem pris og kvalitet« med følgende underkriterier:
*Funktion og arkitektur
*Procesbeskrivelse og bemanding.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse

Dato: 26/04/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:

Dansk

IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)

Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
Alle konkurrencehold, der afleverer et konditionsmæssigt forslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet (fase I) vil modtage et vederlag på 250 000 DKK. De teams, der afslutter forhandlingerne i fase II med et konditionsmæssigt tilbud, modtager yderligere et vederlag på 300 000 DKK.
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: nej
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort via http://portal.iprojekt.dk/link/LaeringshusNaerhedenNyskole Spørgsmål modtaget så betids, at besvarelse af spørgsmål er muligt senest 6 dage før fristens udløb, vil blive besvaret senest 6 dage før fristens udløb. Spørgsmål modtaget senere end 6 dage før anmodningsfristens udløb vil ikke blive besvaret.
Ad I.3) Opmærksomheden henledes på at der ikke er yderligere informationer tilgængelige vedr. prækvalifikationsfasen. Ansøgere opfordres til at holde sig orienteret via iprojekt.
Ad II.2.4) Efter tildeling af kontrakten i Fase II vil den vindende tilbudsgiver skulle indgå i en kreativ proces af en varighed på ca. 3 måneder, hvor den vindende tilbudsgiver sammen med Høje Taastrup Kommune skal udvikle og færdiggøres selve byggeprogrammet også. Fasen udmøntes i et byggeprogram og et dispositionsforslag.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dkInternetadresse:www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klager over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud skal indgives inden 6 måneder efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klager indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dkInternetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/03/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen