Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Přístavba základní školy Praha - Lipence , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032805
Tag der Veröffentlichung
29.10.2021
Aktualisiert am
09.06.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
30.11.2021
Preisgerichtssitzung
30.03.2022

Gewinner

VLLNNA s.r.o.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Gestaltung des Erweiterungsbaus, in dem eine neue Schule mit Küche, Speisesaal und Klassenräumen untergebracht werden soll. Das Ziel des Entwurfsteils des Wettbewerbs ist es, die Raum- und Kapazitätsgrenzen zu überprüfen und zu entwerfen (weitere Einzelheiten finden Sie in den Wettbewerbsunterlagen): -Erhöhung der Kapazität der Stammesklassenzimmer (mindestens 3 zusätzliche Klassenzimmer im Vergleich zur derzeitigen Situation) -entsprechende Erhöhung der Kapazität der Umkleideräume (derzeit 472 Plätze) und der Kindertoiletten -Renovierung der Küche und der Kantine nach dem derzeitigen Standard - Erhöhung ihrer Kapazität auf 150 Plätze und 600 Mahlzeiten pro Tag und Optimierung ihres Betriebs; Anpassung der Möglichkeiten zur separaten Anmietung der Kantine (Eingang von der Hauptstraße, Toiletten, Küche, Möglichkeit, die übrigen Teile der Schule abzuschließen) -Erweiterung der Kapazität des Beratungszentrums (zwei kleinere separate Räume) -Optimierung der Einrichtungen für Lehrer und Verwaltung: Besprechungsraum (jetzt in Saal D) in der Nähe der Verwaltungsbüros (jetzt in Saal A); kleiner und größerer Besprechungsraum (der größere kann für den Unterricht im Falle von Halbtagsklassen genutzt werden) - geringfügige Anpassungen der Anordnung der bestehenden Gebäude im Verhältnis zum neuen Gebäude.

Předmětem soutěže je návrh přístavby, ve které bude umístěna nová kuchyně, jídelna a kmenové učebny. Cílem projektové části Soutěže je ověřit prostorové a kapacitní limity a navrhnout (viz blíže Soutěžní zadání): -navýšení kapacity kmenových učeben (alespoň 3 učebny navíc proti současnému stavu) -odpovídající navýšení kapacit šaten (nyní 472 míst) a wc pro děti -rekonstrukce kuchyně a jídelny na současný standard - navýšení jejich kapacity na 150 míst a 600 jídel denně a optimalizace jejich provozu; přizpůsobit možnosti samostatných pronájmů jídelny (vchod z hlavní ulice, toalety, kuchyňka, možnost uzamknout zbývající části školy) -navýšení kapacity poradenského pracoviště (dvě menší samostatné místnosti) -optimalizace zázemí pro pedagogy a management: sborovna (nyní v pavilonu D) v blízkosti kanceláří managementu (nyní v pavilonu A); malá a větší jednací místnost (větší možno využívat i pro výuku v případě půlených hodin) -menší úpravy dispozice stávajících objektů v návaznosti na novostavbu.
29/10/2021    S211

Česko-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2021/S 211-555954

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha-Lipence

Národní identifikační číslo: 00241431

Poštovní adresa: K Obci 47

Obec: Praha Lipence

Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

PSČ: 15531

Země: Česko

Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Kulhánková

E-mail: lipencesoutez@havelpartners.cz

Tel.: +420 734437881

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.praha-lipence.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-lipence
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-lipence
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-lipence
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Přístavba základní školy Praha - Lipence

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
71320000 Technické projektování
71221000 Architektonické služby pro budovy
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je návrh přístavby, ve které bude umístěna nová kuchyně, jídelna a kmenové učebny.

Cílem projektové části Soutěže je ověřit prostorové a kapacitní limity a navrhnout (viz blíže Soutěžní zadání):

-navýšení kapacity kmenových učeben (alespoň 3 učebny navíc proti současnému stavu)

-odpovídající navýšení kapacit šaten (nyní 472 míst) a wc pro děti

-rekonstrukce kuchyně a jídelny na současný standard - navýšení jejich kapacity na 150 míst a 600 jídel denně a optimalizace jejich provozu; přizpůsobit možnosti samostatných pronájmů jídelny (vchod z hlavní ulice, toalety, kuchyňka, možnost uzamknout zbývající části školy)

-navýšení kapacity poradenského pracoviště (dvě menší samostatné místnosti)

-optimalizace zázemí pro pedagogy a management: sborovna (nyní v pavilonu D) v blízkosti kanceláří managementu (nyní v pavilonu A); malá a větší jednací místnost (větší možno využívat i pro výuku v případě půlených hodin)

-menší úpravy dispozice stávajících objektů v návaznosti na novostavbu

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

 

Účastníci, kteří mají zájem o účast v Soutěži, předloží Zadavateli společně se žádostí o účast portfolio referenčních zakázek, které bude předloženo k posouzení porotě Soutěže. Na základě posouzení portfolií vybere porota maximálně 5 účastníků, kteří budou následně Zadavatelem vyzváni k podání soutěžního návrhu. Portfolio jako celek bude posuzováno z pohledu celkové urbanisticko architektonické kvality v portfoliu prezentovaných referenčních zakázek.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Počet účastníků, kteří budou zváženi: 5
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Hodnoticím kritériem je „Celková kvalita soutěžního návrhu“. Soutěžní návrhy budou hodnoceny z hlediska architektonické koncepce soutěžního návrhu, urbanistického řešení, vhodnosti a přiměřenosti navrženého řešení s ohledem na charakter soutěžního místa, uživatelské přívětivosti navrženého řešení, environmentálně odpovědného přístupu, míry naplnění soutěžního zadání a ekonomické přiměřenosti předkládaného řešení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 30/11/2021
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a náhrady výloh v Soutěži se stanovuje ve výši 630.000, - Kč.

První cena se stanovuje ve výši 90.000, - Kč.

Druhá cena se stanovuje ve výši 60.000, - Kč.

Třetí cena se stanovuje ve výši 30.000, - Kč.

Zadavatel vyplatí každému účastníkovi, který podal do Soutěže soutěžní návrh, který byl následně porotou posouzen a hodnocen, náhradu výloh ve výši 90.000, - Kč.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Zadavatel vyplatí každému účastníkovi, který podal do Soutěže soutěžní návrh, který byl následně porotou posouzen a hodnocen, náhradu výloh ve výši 90.000, - Kč.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ing. arch. Tomáš Císař (nezávislá část poroty, řádný člen, předseda poroty), architekt
Ing. arch. Pavla Feistnerova (nezávislá část poroty, řádný člen), architekt
Ing. arch. Jitka Hofmeisterová (nezávislá část poroty, řádný člen), architekt
Mgr. Lenka Kadlecová (závislá část poroty, řádný člen, místopředseda poroty), starostka městské části Praha - Lipence
Ing. Martin Vanko (závislá část poroty, řádný člen), radní městské části Praha-Lipence pro rozvoj obce a dopravu, předseda stavební komise městské části Praha-Lipence
Ing. arch. Jakub Našinec (nezávislá část poroty, náhradník člena poroty), architekt
Mgr. Jitka Krůtová (závislá část poroty, náhradník člena poroty), ředitelka Základní školy Praha-Lipence
Ivana Žáková (závislá část poroty, náhradník člena poroty), místostarostka městské části Praha-Lipence

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

 

Tato Soutěž o návrh se podle předmětu řešení vyhlašuje jako architektonická. Podle okruhu účastníků se Soutěž o návrh vyhlašuje jako užší. Podle počtu vyhlášených fází se Soutěž o návrh vyhlašuje jako jednofázová. Podle záměru řešení se Soutěž o návrh vyhlašuje jako projektová i ideová. Soutěžní návrhy budou posuzovány (přezkoušeny) a hodnoceny anonymně.

Předmět Soutěže náleží ke spolufinancování z dotační akce s názvem: Přístavba jídelny ZŠ.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/10/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen