Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Příměstský park Soutok , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034665
Tag der Veröffentlichung
08.08.2022
Aktualisiert am
10.05.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
13 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
19.09.2022 10:00
Abgabetermin Pläne
10.03.2023
Preisgerichtssitzung
04.04.2023

Gewinner

Norma architekti, s.r.o.
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Erarbeitung eines Konzepts für die Revitalisierung der Landschaft des Zusammenflusses von Moldau und Berounka (ca. 1300 ha), einschließlich weitergehender Verbindungen mit Schwerpunkt auf der Landschaft entlang der Wasserläufe. Gegenstand des Wettbewerbs ist auch eine detailliertere Ausarbeitung von vier Teilgebieten.

Předmětem soutěže je zpracování koncepce revitalizace krajiny soutoku Vltavy a Berounky (cca 1300 ha) včetně širších vazeb s důrazem na krajinu podél vodních toků. Předmětem soutěže je rovněž podrobnější rozpracování čtyř dílčích území.
12/08/2022    S155

Česko-Praha: Architektura krajiny

2022/S 155-444948

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 151-433052)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Národní identifikační číslo: 70883858

Poštovní adresa: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

Obec: Praha 2

Kód NUTS: CZ01 Praha

PSČ: 12800

Země: Česko

Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Marek

E-mail: verejnezakazky@ipr.praha.eu

Tel.: +420 236004538

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.iprpraha.cz

Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003115/zakazka/541540

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Příměstský park Soutok

Spisové číslo: ZAK 22-0153
II.1.2)Hlavní kód CPV
71420000 Architektura krajiny
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

 

Předmětem soutěže je zpracování koncepce revitalizace krajiny soutoku Vltavy a Berounky (cca 1300 ha) včetně širších vazeb s důrazem na krajinu podél vodních toků. Předmětem soutěže je rovněž podrobnější rozpracování čtyř dílčích území.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/08/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 151-433052

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Namísto:

 

Datum: 16.09.2022. Místní čas: 14,00 hodin

Má být:

 

Datum: 19.09.2022. Místní čas: 10,00 hodin

VII.2)Další dodatečné informace:
08/08/2022    S151

Česko-Praha: Architektura krajiny

2022/S 151-433052

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Národní identifikační číslo: 70883858

Poštovní adresa: Vyšehradská 2077/57

Obec: Praha

Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

PSČ: 12800

Země: Česko

Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Marek

E-mail: verejnezakazky@ipr.praha.eu

Tel.: +420 236004538

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.iprpraha.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: územní rozvoj
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: územní rozvoj

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Příměstský park Soutok

Spisové číslo: ZAK 22-0153
II.1.2)Hlavní kód CPV
71420000 Architektura krajiny
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
71300000 Technicko-inženýrské služby
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je zpracování koncepce revitalizace krajiny soutoku Vltavy a Berounky (cca 1300 ha) včetně širších vazeb s důrazem na krajinu podél vodních toků. Předmětem soutěže je rovněž podrobnější rozpracování čtyř dílčích území.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

 

Soutěž je součástí projektu „Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny“ (NF-SFŽP 3204200017) Financovaného z fondů EHP a Norska 2014-2021, programu CZ-ENVIRONMENT

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Počet účastníků, kteří budou zváženi: 6
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

• kvalita strategického přístupu při hodnocení potenciálu a navrhování ochrany a rozvoje oblasti

• míra komplexnosti při definování priorit a pravidel pro realizaci investičních projektů z hlediska kvalitního veřejného prostranství

• kvalita strategie navržené pro jednání se stakeholdery s ohledem na silnou majetkovou a administrativní fragmentaci oblasti

• míra provázanosti s dokumentem Strategie adaptace hl. města Prahy na klimatickou změnu

• míra a kvalita navržených opatření pro podporu biodiverzity, revitalizaci ekosystémových služeb a rozvoj zelenomodré infrastruktury

• míra zohlednění podkladů prostorové koncepce uvedených v zadání soutěže

• kvalita krajinářsko-urbanistického řešení v návrzích vybraných dílčích projektů

Podrobné informace jsou uvedeny v soutěžních podmínkách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profily/IPRPraha.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 16/09/2022
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina, Slovenština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 800.000 Kč.

Druhá cena se stanovuje ve výši 500.000 Kč.

Třetí cena se stanovuje ve výši 300.000 Kč.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Mezi všechny účastníky 1. fáze soutěže, kteří dodrží soutěžní podmínky, bude rozdělena celková částka ve výši 2.100.000 Kč. Maximální výše skicovného na jednoho účastníka je stanovena na 350.000 Kč.

Pro účastníka 2. fáze, který dodrží soutěžní podmínky, ale nezíská žádnou cenu, je určena částka 200.000 Kč.

Zadavatel neudělí žádné odměny

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Členové poroty závislí: Jana Plamínková, náměstkyně primátora HMP, Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha Zbraslav, Martin Vanko, radní MČ Praha Lipence, Petr Kalina, ředitel odboru investičního MHMP, Petr Hlaváček ,1. náměstek primátora HMP, náhradník Tomáš Veselý, Sekce rozhodování o území MHMP, náhradník, Filip Kořínek, starosta Černošic, náhradník, Marek Zděradička, ředitel sekce INFR IPR, náhradník
Členové poroty nezávislí: Maike van Stiphout, krajinářská architektka, Michael Schwarze-Rodrian, krajinářský architekt, Martin Rusina, architekt, Teresa Pastor, koordinátorka projektů EUROPARC, Jana Tichá, teoretička architektury, Eliška Černá, krajinářská architektka, náhradnice Milota Sidorová, krajinářská architektka, náhradnice, ,Petr Hlaváček, historik, náhradník

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

 

Soutěž se vyhlašuje jako krajinářsko-urbanistická. Soutěž se vyhlašuje jako užší. Soutěž se vyhlašuje jako dvoufázová. Soutěž se vyhlašuje jako projektová. Návrhy budou porotě předloženy anonymně. Soutěžní podmínky vydává zadavatel v českém a anglickém jazyce.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/08/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen