Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Prijsvraag studieopdracht vrijetijdssite Zellik/Freizeitort Zellik , Asse/ Belgien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027906
Tag der Veröffentlichung
25.11.2019
Aktualisiert am
18.05.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
EU /EWR
Beteiligung
4 Arbeiten
Bewerbungsschluss
24.12.2019
Preisgerichtssitzung
18.05.2020

Gewinner

Areal Architecten cvba, Antwerpen
Verfahrensart
Wettbewerbsstudienauftrag

Auslober
Gemeinde Asse, Beligien

Wettbewerbsaufgabe
Die Stadtverwaltung von Asse organisiert diesen Wettbewerb im Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags, insbesondere der vollständigen Untersuchung des Freizeitzentrums Zellik. Darüber hinaus wird der Auftrag als nicht öffentliches (= zweistufiges) Verfahren vergeben, wobei:
- 1. Phase: 5 Kandidaten werden ausgewählt,
- 2. Phase: Die 5 ausgewählten Kandidaten werden aufgefordert, ein Angebot für das vollständige Studium des Freizeitzentrums Zellik einzureichen (siehe IV.6) und IV.7).
Ablauf des Verfahrens:
- Auswahl der Kandidaten,
- Der Auswahlleitfaden zielt darauf ab, 5 Kandidaten auszuwählen.
Besuchs- / Informationszeitpunkt vor Ort: Die 5 ausgewählten Kandidaten werden zu einem obligatorischen Besuchs- / Informationszeitpunkt vor Ort eingeladen.
Aufforderung zur Angebotsabgabe: Nach dem obligatorischen Besuch / Informationszeitpunkt vor Ort werden die 5 ausgewählten Kandidaten aufgefordert, ein Angebot für die Erstellung des Masterplan-Freizeitstandorts Zellik und die vollständige Untersuchung des Freizeitzentrums Zellik einzureichen. Obligatorischer Anhang zum Zitat ist eine Vision Bundle Freizeitseite Zellik.
Bewertung der Angebote durch die Jury: Alle eingereichten Angebote (inkl. Vision Bundle) werden von einer Jury bewertet. Es hat beratende Befugnisse, keine Entscheidungsbefugnisse.
Vergabe des Studienauftrags: Der Bürgermeister und die Stadträte vergeben den Auftrag unter Berücksichtigung des Ratschlags der Jury. Der Designer des ausgewählten Angebots wird für das vollständige Studium des Freizeitzentrums Zellik ernannt (Gebührenvertrag basiert auf geschätzten Baukosten von EUR 5 444 952,35 ohne MwSt.). Die Designer der nicht ausgewählten Angebote erhalten eine Gebühr von 10.000 EUR einschließlich Mehrwertsteuer für die Erstellung ihres Angebots- / Visionspakets.

Het gemeentebestuur Asse organiseert deze prijsvraag als onderdeel van een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht voor diensten, meer bepaald de volledige studie van het vrijetijdscentrum Zellik. Bovendien wordt de opdracht gegund bij wijze van de niet-openbare (= tweestaps)procedure waarbij in de:
— 1e fase: 5 kandidaten zullen worden geselecteerd,
— 2e fase: de 5 geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd om een offerte voor de volledige studie van het vrijetijdscentrum Zellik in te dienen (zie IV.6) en IV.7)).
Verloop van de procedure:
— selectie kandidaten,
— de selectieleidraad heeft als doel het selecteren van 5 kandidaten.
Plaatsbezoek/infomoment: de 5 geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een verplicht plaatsbezoek/infomoment.
Uitnodiging tot offerte: na het verplicht plaatsbezoek/infomoment, worden de 5 geselecteerde kandidaten uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de opmaak van het masterplan vrijetijdssite Zellik en de volledige studie van het vrijetijdscentrum Zellik. Verplichte bijlage bij de offerte is een visiebundel vrijetijdssite Zellik.
Beoordeling offertes door jury: alle ingediende offertes (incl. visiebundel) worden beoordeeld door een jury. Deze heeft een adviesbevoegdheid, geen beslissingsbevoegdheid.
Gunning studieopdracht: het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht, rekening houdend met het advies van de jury. De ontwerper van de gekozen offerte wordt aangesteld voor de volledige studie van het vrijetijdscentrum Zellik (erelooncontract op basis van geraamde bouwkost van 5 444 952,35 EUR excl. btw). De ontwerpers van de niet-gekozen offertes zullen een vergoeding ontvangen van 10 000 EUR incl. btw voor de opmaak van hun offerte/visiebundel.
25/11/2019    S227    Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 
België-Asse: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
2019/S 227-557875
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie
I.1) Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Asse
Postadres: Gemeenteplein 1
Plaats: Asse
NUTS-code: BE241
Postcode: 1730
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Kathy Heymans
E-mail: kathy.heymans@asse.be
Telefoon: +32 24541946Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.asse.be
I.1) Naam en adressen
Officiële benaming: Autonoom Gemeentebedrijf Asse
Postadres: Gemeenteplein 1
Plaats: Asse
NUTS-code: BE241
Postcode: 1730
Land: België
E-mail: aga@asse.be
Telefoon: +32 24541990Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.asse.be
I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De prijsvraag omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: cloud.3p.eu/Downloads/1/1305/79/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: eten.publicprocurement.be
I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming:
Prijsvraag studieopdracht vrijetijdssite Zellik
Referentienummer: 2019/286
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71240000
II.2) Beschrijving
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Het gemeentebestuur Asse organiseert deze prijsvraag als onderdeel van een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht voor diensten, meer bepaald de volledige studie van het vrijetijdscentrum Zellik. Bovendien wordt de opdracht gegund bij wijze van de niet-openbare (= tweestaps)procedure waarbij in de:
— 1e fase: 5 kandidaten zullen worden geselecteerd,
— 2e fase: de 5 geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd om een offerte voor de volledige studie van het vrijetijdscentrum Zellik in te dienen (zie IV.6) en IV.7)).
Verloop van de procedure:
— selectie kandidaten,
— de selectieleidraad heeft als doel het selecteren van 5 kandidaten.
Plaatsbezoek/infomoment: de 5 geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een verplicht plaatsbezoek/infomoment.
Uitnodiging tot offerte: na het verplicht plaatsbezoek/infomoment, worden de 5 geselecteerde kandidaten uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de opmaak van het masterplan vrijetijdssite Zellik en de volledige studie van het vrijetijdscentrum Zellik. Verplichte bijlage bij de offerte is een visiebundel vrijetijdssite Zellik.
Beoordeling offertes door jury: alle ingediende offertes (incl. visiebundel) worden beoordeeld door een jury. Deze heeft een adviesbevoegdheid, geen beslissingsbevoegdheid.
Gunning studieopdracht: het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht, rekening houdend met het advies van de jury. De ontwerper van de gekozen offerte wordt aangesteld voor de volledige studie van het vrijetijdscentrum Zellik (erelooncontract op basis van geraamde bouwkost van 5 444 952,35 EUR excl. btw). De ontwerpers van de niet-gekozen offertes zullen een vergoeding ontvangen van 10 000 EUR incl. btw voor de opmaak van hun offerte/visiebundel.
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.10) Criteria voor de selectie van de deelnemers:
Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden): het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.
Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria): het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1) een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017;
2) het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's, met inbegrip van tienjarige aansprakelijkheid (voor architecten).
Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria): het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1) studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener;
2) het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van 1 of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam;
3) lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particulier afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.
Minimumeisen – financiële draagkracht:
1) maximum 1 jaar oud;
2) maximum 1 jaar oud.
Minimumeisen – technische bekwaamheid:
1) het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van diensten;
2) origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud;
3) 6 referenties als coördinator ontwerpteam (3 referenties van een masterplan en 3 referenties op gebouwniveau). Masterplan (3 referenties). De 3 referenties van een masterplan dienen ervaring aan te tonen met de opmaak van masterplannen voor de inrichting van openbare of private ruimtes. Utiliteitsbouw (3 referenties). Aantoonbare ervaring met het volledig ontwerp van een utiliteitsgebouw waarvan de bouwsom tenminste 3 000 000 EUR exclusief btw bedroeg. Onder ‘utiliteitsgebouw’ worden verstaan: alle bouwwerken die geen woonfunctie hebben. De referenties dienen nieuwbouwprojecten te zijn. Referenties van gebouwen, specifiek ontworpen voor culturele diensten (culturele centra, feestzalen, jeugdlokalen, [...]) zijn geen vereiste. Echter, ze zijn een meerwaarde om de technische bekwaamheid van een ontwerper aan te tonen.
Informatie per referentie. Van de 6 referenties wordt opgegeven:
1) totale kostprijs van het project en de eenheidsprijs per m2 nuttige inrichtings-/vloeroppervlakte;
2) overheidsopdracht: aantoonbare ervaring met wetgeving overheidsopdrachten;
3) functionaliteit: functionaliteit en gebruikskwaliteit bepalen het ontwerp van de site/het gebouw. De ruimtelijke kwaliteiten en samenhang zijn een belangrijk aspect;
4) duurzaamheid: ervaring met milieuvriendelijk, energiezuinig, onderhoudsarm ontwerpen;
5) publiek toegankelijk: aantoonbare ervaring met het volledig ontwerp van een publiek toegankelijke site/gebouw. Onder ‘publiek toegankelijk’ wordt verstaan: elke publiek site/gebouw;
6) BIM/3d-ontwerpen: aantoonbare ervaring met het integraal driedimensionaal ontwerp/visualiseren van een ontwerp in het 3d-programma Revit of gelijkwaardige tekenprogramma’s. Onder ‘integraal’ wordt verstaan: samen met het studiebureau stabiliteit en technieken;
7) bouwkostenmanagement: aantoonbare ervaring met het ontw[...] (zie opdrachtdocumenten).
III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving
IV.1.2) Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 5
IV.1.7) Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9) Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:
1) Prijs, weging: 40;
2) Visiebundel, weging: 40;
3) Financiële raming (meetstaat, nota m.b.t. haalbaarheid), weging: 20.
IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/12/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3) Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3) Prijzen en jury
IV.3.1) Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2) Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
Er wordt geen prijzengeld toegekend aan de best gerangschikte offerte. Wel mag de ondernemer met de beste offerte de studieopdracht van het vrijetijdscentrum uitvoeren.
Aan alle geselecteerde ondernemers aan wie de opdracht niet wordt gegund zal een vergoeding van 10 000 EUR incl. btw worden toegekend. Deze zal worden betaald binnen de 2 maanden na indiening van een schuldvordering. De aanbestedende overheid kan de vergoedingen geheel of gedeeltelijk niet toekennen indien ze oordeelt dat de offertes niet voldoen aan de bepalingen van het bestek.
IV.3.3) Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4) Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: neen
IV.3.5) Namen van de geselecteerde juryleden:
De jury bestaat uitsluitend uit natuurlijke personen, minimum 5 in aantal, die onafhankelijk zijn van de deelnemers aan de prijsvraag.
Indien van de deelnemers aan de prijsvraag een bijzondere beroepskwalificatie vereist wordt, beschikt minstens één derde van de juryleden over diezelfde of een gelijkwaardige beroepskwalificatie.
Juryleden:
1) Geert Heyvaert
2) Joris Van Den Cruijce
3) Johan De Rop
4) Carolien De Ryck
5) Mark Mattens
6) Evert De Proost
7) Fien De Bleser
8) Kristof Gaublomme
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen
:

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3) Beroepsprocedure
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:

20/11/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen