Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Premena slovenského literárneho gymnázia Revúca , Revúca/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029398
Tag der Veröffentlichung
09.07.2020
Aktualisiert am
12.01.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
7 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
25.08.2020
Preisgerichtssitzung
27.10.2020

Gewinner

YOUNG.S architekti s.r.o., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs war es, die am besten geeignete umfassende Lösung für die Umwandlung der Räumlichkeiten und des Gebäudes des ehemaligen Ersten Slowakischen Literaturgymnasiums in Revúca in eine interaktive audiovisuelle Erlebnisausstellung zu finden.

Súťažná úloha
Predmetom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie komplexné riešenie pre realizáciu premeny areálu a budovy bývalého Prvého slovenského literárneho gymnázia v meste Revúca na interaktívnu audiovizuálnu zážitkovú expozíciu.
09/07/2020    S131    Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Banská Bystrica: Architektonické a súvisiace služby
2020/S 131-321881
Oznámenie o sú?aži návrhov
Právny základ:Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Banskobystrický samosprávny kraj
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 37828100
Poštová adresa: Nám. SNP 23
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PS?: 974 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Daniš
E-mail: martin.danis@bbsk.sk
Telefón: +421 484325645Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.bbsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3406
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: josephine.proebiz.com/sk/tender/7453/summary
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? na vyššie uvedenej adrese
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Iná ?innos?: verejná správa
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Premena slovenského literárneho gymnázia Revúca.
Referen?né ?íslo: 07681/2020/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2.4) Opis obstarávania:
Cie?om sú?aže návrhov (?alej len sú?až) je vybra? najvhodnejšie riešenie predmetu sú?aže, ktoré splní požiadavky vyhlasovate?a, obsiahnuté v sú?ažných podmienkach.
Predmetom sú?aže je nájs? najvhodnejšie komplexné riešenie pre realizáciu premeny areálu a budovy bývalého Prvého slovenského literárneho gymnázia v meste Revúca na interaktívnu audiovizuálnu zážitkovú expozíciu. Koncept expozície má vychádza? z prame?ov literárnovednej tradície mesta a regiónu.
Riešenie zah??a návrh mikrourbanizmu areálu gymnázia, architektúry objektov, návrh interiérov, expozícií s využitím multimédií. Sú?as?ou koncepcie má by? vyslovenie názoru na kompozíciu areálu do uceleného riešenia, vrátane priestoru vstupnej záhrady.
Dotknuté nehnute?nosti sú vo vlastníctve vyhlasovate?a.
Sú?až je dvojetapová, ?lenenie v etapách je nasledovné:
— v prvej etape sú?aže ú?astníci navrhnú celkovú koncepciu (ideové riešenie) architektonického riešenia celého územia a budov, s vyzna?ením rozmiestnenia jednotlivých funkcií, prevádzkových schém a prezentáciou hlavnej idey expozície,
— v druhej etape sú?aže ú?astníci vybraní v prvej etape rozpracujú detailné architektonické riešenie v nadväznosti na riešenie z prvej etapy, pri?om zapracujú prípadné odporú?ania poroty.
Podrobnosti sú uvedené v sú?ažných podmienkach a ich prílohách (sú?ažných pomôckach).
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Návrh môže predloži? každý, kto je oprávnený na výkon ?innosti autorizovaného architekta pod?a zákona ?. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo pod?a ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, ?i mieste inej adresy ú?astníka.


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Sú?ažné návrhy, ktoré neboli vylú?ené zo sú?aže, budú hodnotené pod?a nasledujúceho kritéria na hodnotenie návrhov:
— v 1. etape kritérium na zníženie po?tu návrhov - komplexná kvalita architektonicko-urbanistického riešenia, prevádzkového a filozofického riešenia vo vz?ahu k zadaniu a budúcemu charakteru inštitúcie, jeho celková aplikovate?nos?,
— v 2. etape kritérium na výber ví?azného návrhu - komplexnos? a použite?nos? návrhu v intenciách koncepcie z prvého kola v detailnejšom rozpracovaní, prepojenie priestorov expozície s jej obsahom, kvalita architektonického a vizuálneho riešenia.
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 25/08/2020
Miestny ?as: 15:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
V sú?aži návrhov budú ú?astníkom udelené nasledovné ceny:
1. miesto: 12 000 EUR
2. miesto: 9 000 EUR
3. miesto: 5 000 EUR
Porota môže rozhodnú? aj o udelení odmien návrhom na ?alších miestach poradia návrhov. V tomto prípade porota rozhodne o výške odmien pre jednotlivé návrhy. Maximálna výška takto udelených odmien môže by? spolu najviac 4 000 EUR.
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Ing. arch. Peter Lacko, predseda poroty
Akad. arch. Pavol Bratský, ?len poroty
Ing. arch. Štefan Polakovi?, ?len poroty
Ing. arch. Anton Reitzner, ?len poroty
Ing. arch. Martin Somora, ?len poroty
Jozef Dobrík, ?len poroty
Ing. arch. Hana Kasová, ?lenka poroty
Ing. arch. Jana Štofan-Styková, náhradní?ka ?lena poroty
Ing. Iveta Ni?ajová, PhD., náhradní?ka ?lena poroty

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
1. Sú?až návrhov je pod?a priebehu dvojetapová. Všetky predpokladané lehoty týkajúce sa sú?aže návrhov sú uvedené v sú?ažných podmienkach.
2. Sú?ažné podmienky možno nájs? bez akýchko?vek obmedzení ?i poplatkov na adrese: josephine.proebiz.com/sk/tender/7453/summary
3. Po sú?aži návrhov zrealizuje vyhlasovate? priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 115 ods. 1 písm. a) a § 81 písm. h) ZVO.
4. Vyhlasovate? vyzve na rokovanie ú?astníka, ktorého návrh vyhodnotí porota ako ví?azný.
5. Predpokladaná hodnota zákazky ur?ená v súlade s ust. § 120 ods. 4 ZVO je 179 950,00 EUR bez DPH, z ?oho suma na ceny a odmeny udelené v sú?aži predstavuje 30 000 EUR.
6. Verejný obstarávate? zárove? informuje ú?astníkov, že v ?ase vyhlásenia sú?aže nemá finan?ne kryté náklady spojené s postupom, ktorý bude nasledova? po ukon?ení tejto sú?aže (priame rokovacie konanie, ktoré vyhlasovate? vykoná s ú?astníkom, ktorého návrh porota vyhodnotí ako ví?azný). Verejný obstarávate? však predpokladá, že v ?ase zahájenia priameho rokovacieho konania bude ma? schválené finan?né prostriedky na zadanie zákazky nasledujúcej po tejto sú?aži, ke?že je jednozna?ným cie?om vyhlasovate?a realizova? predmetný projekt v celom rozsahu a použitie finan?ných prostriedkov v uvedenej výške bude schválené uznesením krajského zastupite?stva BBSK. Investi?ný zámer v krajskom zastupite?stve schválený bol.
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

07/07/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen