Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Předprostor Domu umění a park Koliště I , Brno/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034889
Tag der Veröffentlichung
14.09.2022
Aktualisiert am
07.02.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen, Ingenieur*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
28.11.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
16.12.2022

1. Preis

M2AU s.r.o.

2. Preis

Lucie Radilová · Zdeněk Sendler

3. Preis

Rehwaldt Landscape Architects
Till Rehwaldt
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der gesamte Park Koliště I einschließlich des Hauses der Künste und seines Vordergrunds sowie der angrenzenden Gehwege mit Baumreihen. Das Art House und sein Vorplatz wurden als Haus im Park konzipiert und sind daher untrennbar mit dem angrenzenden Park verbunden. Der Park selbst war ein wichtiges kompositorisches Element von Malinovské náměstí. Die Wettbewerbsteilnehmer sollten Stabilisierungsmaßnahmen vorschlagen, die notwendig sind, um die Kontinuität der Vegetationsentwicklung des Parks zu erhalten.

Ziel des Wettbewerbs ist es, einen künftigen Auftragnehmer für die Entwurfsdokumentation zu finden, an den der Auftraggeber anschließend einen öffentlichen Auftrag für die Erstellung der Entwurfsdokumentation für die Gestaltung des Vorplatzes des Hauses der Künste und des Parks Koliště I vergeben kann.

Předmětem Soutěže je celý park Koliště I včetně Domu umění a jeho předprostoru a také přilehlé chodníky se stromořadími. Dům umění i s jeho předprostorem byl koncipován jako dům v parku, a proto je s přilehlým parkem neodmyslitelně spojen. Samotný park byl důležitým kompozičním prvkem Malinovského náměstí. Účastníci soutěže by měli navrhnout stabilizační zásahy nezbytné pro zachování kontinuity vývoje vegetace parku.

Cílem Soutěže je najít budoucího zhotovitele projektové dokumentace, kterému může Zadavatel následně zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace pro řešení předprostoru Domu umění a parku Koliště I.

Jury
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
Mgr. Terezie Petišková
Prof. Ing. arch. Michal Sedláček
Ing. Martina Forejtová
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
Ing. Marek Holán
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Kristýna Černá
Ing. arch. Vojtěch Mencl
Ing. Kateřina Novotná
Ing. Ondřej Fous
Mgr. Jana Kořínková
14/09/2022    S177

Česko-Brno: Architektonické a související služby

2022/S 177-501992

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Brno

Národní identifikační číslo: 44992785

Poštovní adresa: Dominikánské náměstí 196/1

Obec: Brno

Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj

PSČ: 60200

Země: Česko

Kontaktní osoba: doc. Ing. arch. Michal Sedláček

E-mail: sedlacek.michal@kambrno.cz

Tel.: +420 770176560

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://kambrno.cz/souteze

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.brno.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://ezak.brno.cz/
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Kancelář architekta města Brna

Národní identifikační číslo: 05128820

Poštovní adresa: Zelný trh 331/13

Obec: Brno

Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj

PSČ: 60200

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. arch. Tomáš Pavlíček

E-mail: pavlicek.tomas@kambrno.cz

Tel.: +420 777485468

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://kambrno.cz/souteze

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.brno.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://ezak.brno.cz/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Předprostor Domu umění a park Koliště I

II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
71220000 Architektonická řešení
71240000 Architektonické, technické a plánovací služby
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71421000 Zahradní architektura
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem Soutěže je celý park Koliště I včetně Domu umění a jeho předprostoru a také přilehlé chodníky se stromořadími. Dům umění i s jeho předprostorem byl koncipován jako dům v parku, a proto je s přilehlým parkem neodmyslitelně spojen. Samotný park byl důležitým kompozičním prvkem Malinovského náměstí. Účastníci soutěže by měli navrhnout stabilizační zásahy nezbytné pro zachování kontinuity vývoje vegetace parku.

Cílem Soutěže je najít budoucího zhotovitele projektové dokumentace, kterému může Zadavatel následně zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace pro řešení předprostoru Domu umění a parku Koliště I.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Pro hodnocení návrhů v Soutěži budou soutěžní návrhy vyhodnoceny na základě kritéria komplexní kvality soutěžního návrhu spočívajícího v: a) krajinářsko-architektonické kvalitě návrhu, b) funkčnosti a realizovatelnosti, c) vazbě na okolní urbánní a krajinné struktury, d) míře naplnění požadavků soutěžního zadání, e) hospodárnosti a udržitelnosti návrhu.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 28/11/2022
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 350.000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých).

Druhá cena se stanovuje ve výši 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých).

Třetí cena se stanovuje ve výši 150.000,- Kč (sto padesát tisíc korun českých).

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v Soutěži.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
Mgr. Terezie Petišková
Prof. Ing. arch. Michal Sedláček
Ing. Martina Forejtová
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
Ing. Marek Holán
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Kristýna Černá
Ing. arch. Vojtěch Mencl
Ing. Kateřina Novotná
Ing. Ondřej Fous
Mgr. Jana Kořínková

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

 

Tato Soutěž o návrh se podle předmětu řešení vyhlašuje jako krajinářsko-architektonická. Podle okruhu účastníků se Soutěž o návrh vyhlašuje jako otevřená. Podle počtu vyhlášených fází se Soutěž o návrh vyhlašuje jako jednofázová. Podle záměru řešení se Soutěž o návrh vyhlašuje jako projektová. Soutěžní návrhy budou posuzovány anonymně. Soutěž o návrh se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/09/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen