Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Prijsvraag Seurenheide , Nieuw-Bergen/ Niederlande

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034088
Tag der Veröffentlichung
06.05.2022
Aktualisiert am
03.01.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
121 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
20.06.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
15.11.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

Atelier Tomas Dirrix, Rotterdam
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Gemeinde Bergen (L) schreibt einen öffentlichen Architektenwettbewerb für den Wasserpavillon Seurenheide aus. Mit der Entwicklung der Seurenheide will sie die Identität des Gebietes mit Raum für Begegnung, Erholung und kleinteilige wirtschaftliche Entwicklung stärken. In bester Lage am Wasser und in der Nähe des Nationalparks Maasduinen besteht die Möglichkeit, einen Wasserpavillon mit Gastronomie zu errichten, einen Tagesstrand zu betreiben und eine kleine Freizeitanlage zu realisieren. Die Gemeinde plant, dem Gewinner des Wettbewerbs einen Folgeauftrag zu erteilen, um den Siegerentwurf tatsächlich umzusetzen.

De gemeente Bergen (L) schrijft een openbare ontwerpprijsvraag voor het Waterpaviljoen Seurenheide uit onder architecten. Door het gebied Seurenheide tot ontwikkeling te brengen wil zij de identiteit van het gebied versterken met plek voor ontmoeting, ontspanning en kleinschalige economische ontwikkeling. Op een toplocatie aan het water en nabij het Nationaal Park de Maasduinen, is ruimte voor het realiseren van een waterpaviljoen met horecafunctie, het exploiteren van een dagstrand en het realiseren van kleinschalige verblijfsrecreatie. De gemeente is van plan om een vervolgopdracht te verstrekken aan de winnaar van de prijsvraag met de intentie om het winnende ontwerp daadwerkelijk uit te voeren.
06/05/2022    S89

Nederland-Nieuw-Bergen: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2022/S 089-244616

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Bergen

Nationaal identificatienummer: 331553790

Postadres: Raadhuisstraat 2

Plaats: Nieuw-Bergen

NUTS-code: NL Nederland

Postcode: 5854 AX

Land: Nederland

Contactpersoon: Architectuur Lokaal (B. Talman)

E-mail: bram.talman@arch-lokaal.nl

Telefoon: +31 205304000

Fax: +31 205304000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bergen.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://arch-lokaal.nl/waterpaviljoen-seurenheide
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e1a315f2c8c9dd0b707e7a3c6f36ea7b
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

 

Prijsvraag Seurenheide

Referentienummer: B21-045
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71221000 Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71210000 Architectonische adviezen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

 

De gemeente Bergen (L) schrijft een openbare ontwerpprijsvraag voor het Waterpaviljoen Seurenheide uit onder architecten. Door het gebied Seurenheide tot ontwikkeling te brengen wil zij de identiteit van het gebied versterken met plek voor ontmoeting, ontspanning en kleinschalige economische ontwikkeling. Op een toplocatie aan het water en nabij het Nationaal Park de Maasduinen, is ruimte voor het realiseren van een waterpaviljoen met horecafunctie, het exploiteren van een dagstrand en het realiseren van kleinschalige verblijfsrecreatie. De gemeente is van plan om een vervolgopdracht te verstrekken aan de winnaar van de prijsvraag met de intentie om het winnende ontwerp daadwerkelijk uit te voeren.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep:

 

Architecten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Openbaar
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

 

Criterium: integrale totaalbeoordeling

Weging: 100

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:

 

In de tweede ronde stelt de uitschrijver een tegemoetkoming in de kosten van € 7.500,- excl. BTW ter beschikking aan elk van de maximaal drie deelnemers mits er een geldige inzending is gedaan.

IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg

Postadres: St. Annadal 1

Plaats: Maastricht

Postcode: 6214 PA

Land: Nederland

E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl

Telefoon: +31 433465465

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/05/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen