Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Multifunktionshaus / Polyfunkční dům Slivenec , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024957
Tag der Veröffentlichung
18.09.2018
Aktualisiert am
04.03.2019
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
17.10.2018
Preisgerichtssitzung
25.02.2019

1. Preis

Atelier bod architekti, Prag

2. Preis

Ing. arch. Martin Matiska, Praha 5

3. Preis

3+1 architekti, Ústí nad Labem
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Ausarbeitung des architektonischen Entwurfs für das Multifunktionshaus Slivenec. Teil der komplexen Lösung wird der Entwurf einer Sozialhalle und einer Bibliothek, alle zugehörigen Einrichtungen und kleine Wohneinheiten sein.

---

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu Polyfunkčního domu Slivenec. Součástí komplexního řešení bude návrh společenského sálu a knihovny, všech souvisejících provozů a dále malometrážních bytových jednotek.
18/09/2018 S179 - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Omezené řízení
Česká republika-Praha: Architektonické služby pro budovy
2018/S 179-406528
Oznámení o soutěži o návrh
Legal Basis: směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Městská část Praha-Slivenec
00241661
K Lochkovu 6/2
Praha 5 - Slivenec
154 00
Česká republika
Kontaktní osoba: RNDr. Jana Plamínková
Tel.: +420 251818044
E-mail: slivenec@praha-slivenec.cz
Fax: +420 251811587
Kód NUTS: CZ01
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.praha-slivenec.cz/
Adresa profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241661

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241661
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Polyfunkční dům Slivenec
II.1.2)Hlavní kód CPV
71221000

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu Polyfunkčního domu Slivenec. Součástí komplexního řešení bude návrh společenského sálu a knihovny, všech souvisejících provozů a dále malometrážních bytových jednotek. Nově navržený objekt by měl vytvořit důstojný prostor pro společenský a kulturní život obce. Malometrážní byty budou určené pro seniory, mladé rodiny, učitele a zaměstnance městské části. Součástí projektu je i úprava navazujícího veřejného prostranství a řešení dopravy. Technické a provozní řešení by mělo odpovídat současným standardům. Návrh by měl respektovat ekonomické možnosti zadavatele.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
Účastníci předloží portfolio referenčních prací, ve kterém budou uvedeny 3 referenční zakázky vyhotovené v posledních 10 letech. Minimálně jedna z nich musí mít investiční náklady více než 20 000 000 CZK bez DPH a musí být zralizována nebo v realizaci. Porota posoudí předložená portfolia podle míry naplnění kritéria „Celková architektonická a stavebně technická kvalita referenčních prací.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:
Oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě (neplatí pro osoby vykonávající činnost architekta jako svobodné povolání a osoby se sídlem podnikání v zemi, kde takové oprávnění není vyžadováno)

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Minimální počet: 5
Maximální počet: 6
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Míra naplnění soutěžního zadání
Kvalita architektonického a konstrukčního řešení
Ekonomická přiměřenost a realizovatelnost

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 17/10/2018
Místní čas: 18:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
Datum: 05/11/2018
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
1. cena - 210 000 CZK
2. cena - 165 000 CZK
3. cena - 120 000 CZK
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Pro návrhy, které splnily soutěžní podmínky, ale nedostaly cenu, je stanovena částka na odměny ve výši 180 000 CZK. O výši odměny rozhoduje porota.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ing. arch. Radek Kolařík
Mgr A. Luboš Zemen
Ing. arch. David Mareš
Ing. arch. MgA. Petr Uhlík
Ing. arch Zuzana Rákosníková
RNDr. Jana Plamínková
Ing. Simona Strauchová
Mgr. Lenka Kudláková
Ing. Šárka Musilová

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
Účastníci mohou podávat žádosti o vysvětlení soutěžní dokumentace písemně na emailovou adresu sekretáře soutez.slivenec@gmail.com. Zasedání poroty k zodpovězení dotazů budou řešena formou per rollam. Vysvětlení soutěžní dokumentace bude s textem žádosti bez identifikace účastníka zveřejněno na profilu zadavatele a to ve lhůtě odpovídající zákonu o zadávání veřejných zakázek.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.compet.cz
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/09/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen