Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

PNK Umělecké dílo pro Park na Karlově, Umělecká instalace ve veřejném prostoru městské části Prahy 2 , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036436
Tag der Veröffentlichung
16.06.2023
Aktualisiert am
22.11.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Beteiligung
2 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
15.09.2023 17:00
Preisgerichtssitzung
15.11.2023

1. Preis

MgA. Jan Darks, Praha - Libeň

2. Preis

MgA. Miriam Kaminská, Praha - Hodkovičky
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
PNK Kunstwerk für den Park na Karlově, Kunstinstallation im öffentlichen Raum von Prag 2.
PNK Umělecké dílo pro Park na Karlově, Umělecká instalace ve veřejném prostoru městské části Prahy 2.

Jury
Jan Recman
Jaroslav Šolc
Jaroslav Němec
Sylvie Hájková
Petr Janda
Denisa Václavová
Josef Bolf
Vladimír Brož
Kristýna Hájková
Dominik Adamec
16/06/2023    S115

Česko-Praha: Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů

2023/S 115-355140

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská část Praha 2

Národní identifikační číslo: 00063461

Poštovní adresa: náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2

Obec: Praha 2

Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

PSČ: 12000

Země: Česko

Kontaktní osoba: FRANTIŠEK NOVOTNÝ

E-mail: frantisek@crea-tura.com

Tel.: +420 773177305

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.praha2.cz

Adresa profilu zadavatele: https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1a29456a-215d-4078-b603-c2bc1202e2ed
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1a29456a-215d-4078-b603-c2bc1202e2ed
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1a29456a-215d-4078-b603-c2bc1202e2ed
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

PNK Umělecké dílo pro Park na Karlově, Umělecká instalace ve veřejném prostoru městské části Prahy 2

II.1.2)Hlavní kód CPV
71242000 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s

ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné zakázky. Následující zakázka bude zahrnovat návrh a dodaní uměleckého díla.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) kvalita díla z hlediska ztělesnění ideje, ideového kontextu a potenciálu místa

b) kvalita díla z hlediska reflexe prostorových, funkčních a provozních vztahů daného místa

c) výtvarná forma a kvalita samotné intervence

d) kvalita díla ve vztahu k historickému významu a kontextu prostoru

e) konstrukční a technologické řešení s přihlédnutím k investičním nákladům, udržitelnosti řešení a údržbě

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 15/09/2023
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny a odměny se stanovuje ve výši 340 000,- Kč

Ceny

První cena se stanovuje ve výši 150 000,- Kč,

Druhá cena se stanovuje ve výši 100 000,- Kč,

Třetí cena se stanovuje ve výši 70 000,- Kč.

Odměny

Celková částka na mimořádné odměny pro návrhy, které neobdrží žádnou z cen, ale přesto osloví porotu svými dílčími kvalitami je 20 000,- Kč

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Ceny a odměny budou vyplaceny nejpozději 50 dní ode dne ukončení soutěže.

Splatnost náhrady v případě zrušení soutěže se stanovuje na 50 dnů od data zrušení soutěže.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Jan Recman
Jaroslav Šolc
Jaroslav Němec
Sylvie Hájková
Petr Janda
Denisa Václavová
Josef Bolf
Vladimír Brož
Kristýna Hájková
Dominik Adamec

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/06/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen