Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Pflegeheim Ny Grønningen / Plejehjem Ny Grønningen , Tingleff/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025574
Tag der Veröffentlichung
07.01.2019
Aktualisiert am
30.07.2019
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten und Ingenieure
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
31.01.2019
Preisgerichtssitzung
20.05.2019

Gewinner

Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus, Viborg
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
In der Bahnhofsstadt Tingleff, die mit ihren rd. 2 720 Einwohner zentral in der Gemeinde Apenrade gelegen ist, wird der Bau eines neuen Pflegeheims - Ny Grønningen - für 24 Einwohner beschlossen. Darüber hinaus muss der Servicebereich mindestens eine extrovertierte Funktion in Form eines Schulungs- und Präventionsbereichs enthalten. Eine Funktion, die sowohl Anwohnern als auch Bürgern dient.

Konkurrencedygtig opgave
I stationsbyen Tinglev, der med sine ca. 2 720 indbyggere, ligger central placeret i Aabenraa Kommune, er det besluttet at opføre et nyt plejehjem – Ny Grønningen - til 24 beboere. Hertil kommer et serviceareal der bl.a. skal indeholde minimum en udadvendt funktion, i form af et trænings-, og forebyggelsesområde. En funktion som skal servicere både beboere og borgere.
21/12/2018    S246    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud 
Danmark-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2018/S 246-565790
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Legal Basis:
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Aabenraa Kommune
29189854
Skelbækvej 2
Aabenraa
6200
Danmark
Kontaktperson: Hanne-Mette Pedersen
E-mail: hpede@aabenraa.dk
NUTS-kode: DK032
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aabenraa.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/login2/Default.aspx?publiclinkId=yrcrnfqsje&marketid=3&lang=3
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Kuben Management A/S
2869 3036
Jupitervej 1
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Camilla Lodberg Jensen
Telefon: +45 79381382
E-mail: calj@kubenman.dk
NUTS-kode: DK032
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kubenman.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com/login2/Default.aspx?publiclinkId=yrcrnfqsje&marketid=3&lang=3
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter
Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:
Projektkonkurrence vedr. Plejehjem Ny Grønningen, Tinglev
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
I stationsbyen Tinglev, der med sine ca. 2 720 indbyggere, ligger central placeret i Aabenraa Kommune, er det besluttet at opføre et nyt plejehjem – Ny Grønningen - til 24 beboere. Hertil kommer et serviceareal der bl.a. skal indeholde minimum en udadvendt funktion, i form af et trænings-, og forebyggelsesområde. En funktion som skal servicere både beboere og borgere.
Endvidere er det ønskeligt at kunne etablere funktionerne til et hjemmehjælperteam i sammenhæng med plejehjemmet. Funktionerne til hjemmehjælperteamet er som udgangspunkt ikke en del af projektet, men totalrådgiver skal i sit konkurrenceforslag som en option redegøre for hvordan Hjemmehjælperteamet kan indeholdes i Ny Grønningen.
Beslutningen om at bygge et mindre plejehjem, på en central grund i Tinglev, tager udgangspunkt i ønsket om, at kunne tilbyde borgere i Tinglev et lokalt alternativ til større plejehjem placeret i andre byer, længere væk.
Plejehjemmets samspil med omgivelserne er det centrale element i Ny Grønningen.
Ny Grønningen skal være et aktivt plejehjem, der skal være med til at generere liv, ikke kun på plejehjemmet, men også i lokalområdet. Den centrale placering af det nye plejehjem i Tinglev by skal medvirke til, at plejehjemmets beboere og deres pårørende oplever, at være i et boligområde, hvor de kan fortsætte et meningsfuldt og aktivt liv i et inspirerende og levende bymiljø.
Ny Grønningen skal være et indbydende og attraktivt bo- og mødested for beboerne og deres familier, men også et helt naturligt sted at komme/ mødes for Tinglevs borgere.
Aabenraa Kommune opfordrer teams af arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter til at ansøge om prækvalifikation til projektkonkurrence med henblik på totalrådgivning i forbindelse med skitsering, projektering og udførelse.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for det senest afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:
— Samlet omsætning,
— Soliditetsgrad i procent,
— Egenkapital.
Udvælgelseskriterier er endvidere gengivet i udbudsbetingelserne.
Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet for det senest afsluttede regnskabsår:
A Samlet omsætning: Minimum 6 000 000 DKK,
B Soliditetsgrad i procent: Minimum 15%,
C Egenkapital: Minimum 1 500 000 DKK.
Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver.
De oplyste referencers relevans i forhold til lignende opgaver som den udbudte. Referenceprojekter med stor lighed af den udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.
Med lignende opgaver menes opgaver der:
- er gennemført som totalrådgivning, hvor ansøger har været totalrådgiver,
- nybyggeri eller renovering/ombygning af plejeboliger,
- er udført i fag- eller storentreprise,
- byggeledelse i udførelsesperioden.
Udvælgelseskriterier er endvidere gengivet i udbudsbetingelserne.
Ansøger skal kunne påvise mindst 1 reference på varetagelse af totalrådgivning i forbindelse med almene projekter (renovering, ombygning eller nybyggeri).
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:
Fremgår af udbudsmaterialet.
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/01/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
De konkurrencedeltagere som indleverer et konditionsmæssigt konkurrenceforslag til projektkonkurrencen vil modtage et vederlag på 50 000 DKK ekskl. moms, bortset fra vinderen, såfremt denne tildeles en totalrådgivningskontrakt. Vederlag udbetales efter konkurrencens afgørelse til den bydende, der efter evaluering og bedømmelse tildeles opgaven, ydes der ikke vederlag.
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3) Yderligere oplysninger:
Ansøgninger om deltagelse skal afleveres digitalt via link i oplyst i pkt. I.3 som én samlet pdf-fil.
En udfyldt ESPD udgør alene en egenerklæring som foreløbig bevis på op, at tilbudsgiver opfylder de relevante egnethedskriterier og ikke befinder sig i de oplyste udelukkelsessituationer. Ordregiver har derfor pligt til at indhente endelig dokumentation herfor, senest inden tildeling af opgaven.
Bygherren forbeholder sig ret til at kræve ændringer i vinderprojektet.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dkInternetadresse: www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor
Ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig
med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at
Klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3 stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dkInternetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen