Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Plan Urbanistic Zonal SOPOR – MASTERPLAN , Cluj-Napoca/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026740
Tag der Veröffentlichung
06.06.2019
Aktualisiert am
18.10.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Koordination
Filiala Transilvania a Ordinului Arhitecților din România, Cluj-Napoca
Abgabetermin
13.09.2019
Bekanntgabe
10.10.2019

1. Preis

Asiza Birou de Arhitectură SRL, Cluj-Napoca
Octav Silviu Olănescu · Vlad Sebastian Rusu · Anamaria Cornelia Olănescu
Mitarbeit: Miruna Moldovan · Andrada Pinte · Petrică Maier-Drăgan

2. Preis

SC PLANWERK ARHITECTURĂ ȘI URBANISM SRL, Cluj-Napoca
Cristina Balogh · Tiberiu Ciolacu · Ruth Coman · Vlad Creoșteanu
Benjamin Kohl · Daniela Ioniță · Alexandra Man · Iulia Miclea
Mitarbeit: Ana-Maria Cosma

3. Preis

URBAN SYNAPSE SRL, Blaj
Damian Alexandru Ioan · Damian Laura
Mitarbeit: Bucur Tiberiu Vlad · Bucur Mădălina Smaranda
Nagy Krisztina · Theiss Maria

Lobende Erwähnung

Gaia Progetti, Mogliano Veneto
Dario Cazzaro · Francesco Albarelli · Nicola Magliona
Mitarbeit: Tanja Congiu (mobility system)
Alessia Marcia (environmental risks)
Costantino Tenore (energy technologies)
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Wettbewerb hatte zum Ziel, die beste Lösung für die Entwicklung eines MASTERPLAN / Zonaler Stadtplan in der Sopor-Kolonie von Cluj-Napoca auszuwählen.

Ziel des Wettbewerbs war es, einen neuen Weg der nachhaltigen Urbanisierung zu finden, der sich an künftigen Generationen und einem guten Zusammenleben orientiert. Ziel war es, die Lebensqualität der Menschen im städtischen Umfeld durch integrative und innovative Lösungen zu verbessern.

Die Teilnehmer wurden im Rahmen dieses Wettbewerbs aufgefordert, nicht nur eine räumliche Vision der Entwicklung des Gebiets, sondern auch eine Strategie vorzustellen, damit die neue Entwicklung zu einem strukturierten, „inszenierbaren“, nachhaltigen Lebensumfeld wird, das auch den privaten Entwicklern ausreichende Flexibilität bietet.

Sarcina competitivă
Concursul a avut ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea “Elaborării unui MASTERPLAN / Plan Urbanistic Zonal în cartierul Coloniile Sopor din Municipiul Cluj-Napoca”.

Prin concurs s-a dorit identificarea unui nou mod de urbanizare sustenabil, orientat spre generațiile viitoare și spre bună conviețuire. Obiectivul este creșterea calității vieții oamenilor în mediul urban prin soluții integratoare și inovatoare.

Participanții au fost invitați prin acest concurs să prezinte nu numai o viziune spațială de dezvoltare a zonei, ci și o strategie, astfel încât noua dezvoltare să devină un mediu locuibil structurat, ”etapizabil”, sustenabil, oferind de asemenea și suficientă flexibilitate dezvoltatorilor privați care doresc să construiască.

Preisgericht
urb. Paola Rizzi – Vorsitz
peisag. urb. Nicolas Triboi
arh. șef, verif. Ligia Subțirică
arh. șef urb. Claudiu Salanță
arh. șef Daniel Pop
arh. Daniela Maier
conf. univ. dr. Bogdan Suditu
arh. urb. Dracea Răzvan
arh. urb. Anca Virginaș
06/06/2019    S108    - - Servicii - Concurs de solu?ii - licita?ie deschis? 
România-Cluj-Napoca: Servicii de proiectare arhitectural?
2019/S 108-263742
Anun? de concurs de proiecte
Legal Basis:
Directiva 2014/24/UE
Sec?iunea I: Autoritatea/entitatea contractant?
I.1) Denumire ?i adrese
Municipiul Cluj-Napoca
4305857
Str. Mo?ilor nr. 1-3
Cluj-Napoca
400001
România
Persoan? de contact: Lucia Lupea
Telefon: +40 264596030
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Fax: +40 264431575
Cod NUTS: RO113
Adres? (adrese) internet:
Adresa principal?: www.primariaclujnapoca.ro
Adresa profilului cump?r?torului: www.e-licitatie.ro
I.2) Informa?ii privind achizi?iile publice comune
I.3) Comunicare
Documentele de achizi?ii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestric?ionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informa?ii suplimentare pot fi ob?inute de la o alt? adres?:
Filiala Transilvania a Ordinului Arhitec?ilor din România
14492884
Bulevardul Eroilor nr. 22
Cluj-Napoca
400129
România
Persoan? de contact: Codru?a Pop
E-mail: concursuri@oar.archi
Cod NUTS: RO113
Adres? (adrese) internet:
Adresa principal?: www.primariaclujnapoca.ro
Adresa profilului cump?r?torului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa men?ionat? mai sus
I.4) Tipul autorit??ii contractante
Autoritate regional? sau local?
I.5) Activitate principal?
Servicii publice generale
Sec?iunea II: Obiect
II.1) Obiectul achizi?iei
II.1.1) Titlu:
Plan Urbanistic Zonal SOPOR – MASTERPLAN
Num?r de referin??: 270531
II.1.2) Cod CPV principal
71220000
II.2) Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.4) Descrierea achizi?iei publice:
Plan Urbanistic Zonal SOPOR – MASTERPLAN, conform temei de concurs si regulamentului atasat.
II.2.13) Informa?ii despre fondurile Uniunii Europene
Achizi?ia se refer? la un proiect ?i/sau program finan?at din fonduri ale Uniunii Europene: nu
Sec?iunea III: Informa?ii juridice, economice, financiare ?i tehnice
III.1) Condi?ii de participare
III.1.10) Criterii de selec?ie a participan?ilor:
III.2) Condi?ii referitoare la contract
III.2.1) Informa?ii privind o anumit? profesie
Participarea este rezervat? unei anumite profesii: da
A se indica profesia:
Arhitect cu drept de semnatura membru OAR sau similar din tara sa. Se va avea in vedere regulamentul.
Sec?iunea IV: Procedur?
IV.1) Descriere
IV.1.2) Tip de concurs
Deschis
IV.1.7) Numele participan?ilor deja selecta?i:
IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:
A. Satisfacerea necesit??ilor tehnice-minimale:
A.1 Aspecte func?ionale – 10 puncte,
A.2 Principii de proiectare – 20 puncte,
A.3 Bilan? teritorial – 5 puncte,
A.4 Oferta financiar? – 10 puncte.
Algoritm de calcul A=A1+A2+A3+A4=10+20+5=45 puncte maxim posibil acordate pentru criteriul A.
B. Valoarea ad?ugat? a interven?iei propuse:
B.1 Mobilitate – 10 puncte,
B.2 Spa?ii verzi – 10 puncte,
B.3 Claritatea ?i calitatea conceptului – 20 puncte,
B.4 Calitatea ?i fezabilitatea etapelor de implementare – 15 puncte.
Algoritm de calcul pentru categoria B – Valoarea ad?ugat?:
B=B1+B2+B3+B4=10+10+30+15=55 puncte maxim posibil acordate pentru criteriul B.
Algoritmul de calcul pentru evaluarea final? (maxim 100 puncte posbibile):
A+B=45+55=100 maxim.
Detalii suplimentare, conform punctului 7 din tema de concurs.
IV.2) Informa?ii administrative
IV.2.2) Termen limit? pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 13/09/2019
Ora local?: 16:00
IV.2.3) Data expedierii invita?iilor de participare c?tre candida?ii selecta?i
IV.2.4) Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Român?
IV.3) Recompense ?i juriu
IV.3.1) Informa?ii privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Num?rul ?i valoarea premiului (premiilor) care urmeaz? s? fie acordat(e):
Premiul I – semnarea contractului de proiectare, valoarea estimata: 2 800 000 RON fara TVA, valoare ce se va negocia.
Premiul II – 120 000 RON fara TVA.
Premiul III – 70 000 RON fara TVA.
IV.3.2) Detalii privind pl??ile c?tre to?i participan?ii:
Platile se vor face conform punctului 3.18 din regulament.
IV.3.3) Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câ?tig?torului sau câ?tig?torilor concursului: da
IV.3.4) Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractant?: da
IV.3.5) Numele membrilor juriului selecta?i:
Paolo Otaola – arhitect.
Borislav Ignatov – arhitect.
Bogdan Suditu – specialist geografie.
Paola Rizzi – arhitect.
Nicolas Triboi – arhitect.
Ligia Subtirica – arhitect.
Claudiu Salanta – arhitect.
Daniel Pop – arhitect.
Daniela Maier – arhitect.
Anca Virginas – arhitect.
Dracea Razvan – arhitect.
Sec?iunea VI: Informa?ii complementare
VI.3) Informa?ii suplimentare:
Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG nr. 395/2016. Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul ofertei. DUAE se completeaza in format editabil. Precizam ca in urma concursului de solutii, locul I va fi recompensat cu contractul de proiectare ce va atribuit conform prevederilor art. 104 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, in urma unei negocieri ce va avea ca obiect: pretul ofertat si durata de prestare a serviciilor. Mai aratam ca pretul, in cadrul negocierii va putea fi doar scazut in raport cu oferta initiala si la fel si durata de prestare a serviciilor, fara ca aceasta sa devina nerealista. Depasirea valorii estimate pentru contract in cadrul devizului oferta prezentat, atrage respingerea proectului – acesta nu va intra in jurizare.
VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solu?ionare a contesta?iilor
Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucure?ti
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745Adres? internet: www.cnsc.ro
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3) Procedura de contestare
Preciz?ri privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
În termen de 10 zile începând cu ziua urm?toare lu?rii la cuno?tin?? asupra actului ce se dore?te a fi contestat.
VI.4.4) Serviciul de la care se pot ob?ine informa?ii privind procedura de contestare
VI.5) Data expedierii prezentului anun?:
03/06/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen