Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Vidzemes šosejā 34A, 38A , Garkalnē/ Lettland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2030304
Tag der Veröffentlichung
24.11.2020
Aktualisiert am
14.04.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
01.02.2021
Preisgerichtssitzung
24.03.2021

1. Preis

Apvienība: Rīgers un Riga Architecture Institute

2. Preis

Personu apvienība SIA 'A part' un SIA 'Ozola & Bula arhitektu birojs'

3. Preis

SIA 'Firma L4'
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Neubau einer vorschulischen Bildungseinrichtung in Vidzemes šosejas 34A, 38A, Garkalne.

Konkursa uzdevums
Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Vidzemes šosejā 34A, 38A, Garkalnē.
24/11/2020    S229
Latvija-R?ga: ?ku arhitekt?ras pakalpojumi
2020/S 229-565099
Pazi?ojums par metu konkursu
Juridiskais pamats:Direkt?va 2014/24/ES
I ieda?a: L?gumsl?dz?ja iest?de/l?gumsl?dz?js
I.1) Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Garkalnes novada Dome
Valsts re?istr?cijas numurs: 90000024313
Pasta adrese: Br?v?bas gatve 455
Pils?ta: R?ga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1024
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Linda Beikmane
E-pasts: linda.beikmane@garkalne.lv
T?lrunis: +371 67800919
Fakss: +371 67994414
Interneta adrese(-es):
Galven? adrese: www.garkalne.lv
Pirc?ja profila adrese: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1291
I.3) Sazi?a
Tieša, neierobežota, bezmaksas piek?uve iepirkuma dokumentiem piln? apm?r? : www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/47682
Papildu inform?ciju var sa?emt iepriekš min?taj? adres?
Pied?v?jumi vai dal?bas pieteikumi j?s?ta uz iepriekš min?to adresi
I.4) L?gumsl?dz?jas iest?des veids
Re?ion?la vai viet?ja iest?de
I.5) Galven? darb?bas joma
Visp?r?ji sabiedriskie pakalpojumi
II ieda?a: Priekšmets
II.1) Iepirkuma apjoms
II.1.1) Nosaukums:
Pirmsskolas izgl?t?bas iest?des jaunb?ve Vidzemes šosej? 34A, 38A, Garkaln?
Atsauces numurs: GND 2020/27
II.1.2) Galven?s CPV kods
71221000 ?ku arhitekt?ras pakalpojumi
II.2) Apraksts
II.2.2) Papildu CPV kods(-i)
71221000 ?ku arhitekt?ras pakalpojumi
II.2.4) Iepirkuma apraksts:
Pirmsskolas izgl?t?bas iest?des jaunb?ve Vidzemes šosej? 34A, 38A, Garkaln?.
II.2.13) Inform?cija par Eiropas Savien?bas fondiem
Iepirkums ir saist?ts ar projektu un/vai programmu, ko finans? no Eiropas Savien?bas fondiem: n?
III ieda?a: Juridisk?, saimniecisk?, finansi?l? un tehnisk? inform?cija
III.2) Ar l?gumu saist?tie nosac?jumi
III.2.1) Inform?cija par konkr?to profesiju
Piedal?ties var tikai konkr?t?s profesijas p?rst?vji: j?
Nor?d?t profesiju:
Skat. nolikumu.

IV ieda?a: Proced?ra
IV.1) Apraksts
IV.1.2) Konkursa veids
Atkl?ts
IV.1.7) Jau atlas?to dal?bnieku v?rdi/nosaukumi:
IV.1.9) Projektu v?rt?šanas krit?riji:
Pl?nojums un funkcionalit?te, labiek?rtojuma, sporta un atp?tas zonu risin?jumi
Arhitektonisk? ori?inalit?te
Atbilst?ba darba uzdevumam un normat?viem
IV.2) Administrat?v? inform?cija
IV.2.2) Termi?š, l?dz kuram j?sa?em projekti vai dal?bas pieteikumi
Datums: 01/02/2021
Viet?jais laiks: 12:00
IV.2.3) Datums, kad atlas?t?jiem kandid?tiem nos?t?ts dal?bas uzaicin?jums
IV.2.4) Valodas, kur?s var sagatavot projektu vai dal?bas pieteikumu:
Latviešu valoda
IV.3) Godalgas un ž?rija
IV.3.1) Inform?cija par godalg?m
Tiks pieš?irta(-as) godalga(-as): j?
Pieš?iramo godalgu skaits un v?rt?ba:
3, 5000 EUR
IV.3.2) Inform?cija par maks?jumiem visiem dal?bniekiem:
IV.3.3) Turpm?kie l?gumi
Pakalpojumu l?guma sl?gšanas ties?bas p?c konkursa tiks pieš?irtas konkursa uzvar?t?jam vai vienam no uzvar?t?jiem: j?
IV.3.4) Ž?rijas l?mums
Ž?rijas l?mums l?gumsl?dz?jai iest?dei/l?gumsl?dz?jam ir saistošs: j?
IV.3.5) Izv?l?to ž?rijas locek?u v?rdi:
Alvis Z?ri?š
Guntars Kniksts
J?nis Dambis
M?ris Malahovskis
Lauris Lielb?rdis
Gundars Krievs
P?teris Salenieks
Inula Jansone
VI ieda?a: Papildinform?cija
VI.3) Papildu inform?cija:
VI.4) P?rskat?šanas proced?ras
VI.4.1) Strukt?ra, kas atbild?ga par p?rskat?šanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudz?bas birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pils?ta: R?ga
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
T?lrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: www.iub.gov.lv
VI.4.4) Dienests, no kura var ieg?t inform?ciju par p?rskat?šanas proced?ru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudz?bas birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pils?ta: R?ga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
T?lrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: www.iub.gov.lv
VI.5) Š? pazi?ojuma nos?t?šanas datums:
19/11/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen