Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Peškere u Makarskoj , Makarska/ Kroatien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2034054
Tag der Veröffentlichung
03.05.2022
Aktualisiert am
30.08.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
14 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
12.07.2022 14:00
Preisgerichtssitzung
21.08.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis / Gewinner

ATMOSFERA™
Bernarda Silov · Davor Silov · Kristina Rogić
Mateja Rogić · Malgorzata Lodzinka

2. Preis

Heksagon d.o.o.
ZAREZ d.o.o.

3. Preis

Mathilde Etchelecu, paysagiste DPLG
Marta Milà Pascual Landscape Architect
Studio SOL Landscape & Architecture
Ariana Secchi Tarrés Landscape Architect
Carolina Zegarra Arquitecta paisajista

4. Preis

Nada Milišić | nm.atelier za arhitekturu d.o.o.
Emur Studio d.o.o.

5. Preis

Ivana Krmpotić Romić Architect
Maja Merlić | STUDIO249
SKUP-A d.o.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Schaffung einer konzeptionellen architektonisch-städtebaulichen Lösung für Peškera in Makarska.

Das Ziel des Wettbewerbs ist es, die beste städtebauliche Lösung zu erhalten, die die Gesamtgestaltung des Gebiets von Peškera betrachtet, die heutigen städtischen, sozialen und sozialen Bedürfnisse der Bürger und Touristen mit der historischen städtebaulichen Struktur in Einklang bringt und Landschaft und ermöglichen Bürgern und Gästen einen funktionalen, hochwertigen und inhaltskreativen Aufenthalt im öffentlichen Stadtraum.

Ein weiteres allgemeines Ziel ist es, die räumlichen Möglichkeiten zur Verbindung von Peškera, der Halbinsel Sveti Petar und der Uferpromenade als spezifische Akzentuierung des Standorts zu betrachten und den historischen Kern mit dem Hauptstrand der Stadt und einem Teil der Stadt mit Unterkunftsmöglichkeiten zu verbinden.

Predmet Natječaja je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Peškere u Makarskoj.

Cilj natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovito uređenje prostora Peškere, uskladiti današnje urbane, socijalne, društvene potrebe građana i turista s povijesnom urbanističko-arhitektonskom strukturom i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju na otvorenom javnom gradskom prostoru.

Drugi opći cilj je sagledavanje prostornih mogućnosti u povezivanju Peškere, poluotoka Sveti Petar i rive kao specifični akcent na lokaciju i povezivanje povijesne jezgre s glavnom gradskom plažom i dijelom grada sa smještajnim kapacitetima.
03/05/2022    S86

Hrvatska-Makarska: Arhitektonske i srodne usluge

2022/S 086-233911

Obavijest o projektnom natječaju

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Makarska

Nacionalni registracijski broj: 53515145212

Poštanska adresa: Obala kralja Tomislava 1

Mjesto: Makarska

NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija

Poštanski broj: 21300

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Mira Roso

E-pošta: grad@makarska.hr

Telefon: +385 21608407

Telefaks: +385 21612046

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.makarska.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+F12-0017660
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Peškere u Makarskoj

Referentni broj: E-PN 02/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71200000 Arhitektonske i srodne usluge
II.2)Opis
II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet Natječaja je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Peškere u Makarskoj.

Cilj natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovito uređenje prostora Peškere, uskladiti današnje urbane, socijalne, društvene potrebe građana i turista s povijesnom urbanističko-arhitektonskom strukturom i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju na otvorenom javnom gradskom prostoru.

Drugi opći cilj je sagledavanje prostornih mogućnosti u povezivanju Peškere, poluotoka Sveti

Petar i rive kao specifični akcent na lokaciju i povezivanje povijesne jezgre s glavnom gradskom plažom i dijelom grada sa smještajnim kapacitetima.

Ciljevi natječaja:

• Gradski prostor za okupljanje te odvijanje kulturnih i drugih događanja s ciljem uspostavljanja umreženog sustava otvorenih površina, jačanja uloge povezivanja područja plaže s centrom grada

• Parterno uređenje čitavog prostora u zoni obuhvata

• Rješenje prostora za ugostiteljske i komercijalne sadržaje

• Rješenje i uređenje ugostiteljskih terasa

• Rješenje sportsko - rekreacijskih sadržaja s ciljem ustupanja prostora pješacima, biciklistima i ostalim rekreativcima

• Osmišljavanje prostora za umjetničke instalacije i skulpture (multifunkcionalnost,

slobodno vrijeme, kultura, baština)

• Rješenje prometa za hitne intervencije i dostavu

• Rješenje prometa u mirovanju

• Rješenje javne rasvjete (energetski učinkovite)

• Hortikulturno uređenje s ciljem očuvanja i unapređenja zelenog karaktera i identiteta grada, smanjenja klimatskih promjena u urbanoj sredini

• Analiza i osmišljavanje elemenata urbane opreme (univerzalni dizajn prilagođen osobama s invaliditetom s ciljem poticanja socijalne kohezije i inkluzije)

Rješenjem treba poštivati i valorizirati kulturno-povijesne vrijednosti prostora i uskladiti ih sa sadašnjim i budućim potrebama urbanog života grada.

Radi ispitivanja optimalnih mogućnosti iskorištenja predmetne lokacije, a u skladu s odredbama, Prvonagrađeno rješenje, u dijelu za realizaciju, služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije.

Daljnje aktivnosti na oblikovanju prostora Peškere trebale bi biti usmjerene na prepoznavanje

potencijala za jačanje održivog urbanog razvoja, u skladu sa zakonskim okvirom i temeljnim razvojnim preporukama Europske unije, Republike Hrvatske.

Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza HKA (NN 85/2014), a temeljem parametara utvrđenih Prostornim planom uređenja Grada Makarske ("Službeni glasnik Grada Makarske", broj 8/06, 16/07 (ispravak granice), 17/08, 19/09, 3/16, 9/20).

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
Sudjelovanje je rezervirano za određenu struku: da
Navesti struku:

 

Sukladno t.1.8. Dokumentacije za nadmetanje (u prilogu)

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natječaja
Otvoreni
IV.1.7)Imena već odabranih sudionika:
IV.1.9)Kriteriji za ocjenjivanje projekata:

 

Sukladno PROGRAMU NATJEČAJA (u prilogu).

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/07/2022
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.3)Nagrade i ocjenjivački sud
IV.3.1)Podaci o nagradi(ama)
Bit će dodijeljena(-e) nagrada(-e): da
Broj i vrijednost nagrade(-a) koja(-e) će se dodijeliti:

 

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 312.500,00 kuna neto odnosno cca 437.617,42 kn bruto (bez PDV-a).

1.nagrada (1) 125.000,00 kn neto

2.nagrada (1) 78.125,00 kn neto

3.nagrada (1) 46.875,00 kn neto

4.nagrada (1) 37.500,00 kn neto

5.nagrada (1) 25.000,00 kn neto

IV.3.2)Podaci o isplatama svim sudionicima:

 

Sukladno t.4.2. Dokumentacije za nadmetanje.

IV.3.3)Dodatni ugovori nakon provedenog natječaja
Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natječaja sklopit će se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natječaja: da
IV.3.4)Odluka ocjenjivačkog suda
Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća je za javnog naručitelja/naručitelja.: da
IV.3.5)Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda:
dr.sc. Zoran Paunović
Krešimir Damjanović, dipl.ing.arh.
Jurij Sadar, u.d.i.a.
Mirko Buvinić, dipl.ing.arh.
Saša Begović, dipl.ing.arh. (predsjednik)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

 

Natječaj raspisuje Grad Makarska, a organizira i provodi DRUŠTVO ARHITEKATA SPLIT (DAS).

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Sukladno t.10.11. Dokumentacije za nadmetanje

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/04/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen