Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

EXPO 2020 - Polnischer Pavillon , Dubai/ Vereinigte Arabische Emirate

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024527
Tag der Veröffentlichung
19.07.2018
Aktualisiert am
10.10.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
30 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
20.09.2018
Preisgerichtssitzung
02.10.2018

1. Preis / Gewinner

WXCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warschau

2. Preis

JAZ+Architekci Żmijewski, Jaworski, Masse Spółka cywilna, Warschau

3. Preis

Retail & Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warschau
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-tematycznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Pawilon Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
19/07/2018    S137    - - Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Warszawa: Us?ugi projektowania architektonicznego
2018/S 137-313612
Og?oszenie o konkursie
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
012070669
ul. Bagatela 12
Warszawa
00-585
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski
Tel.: +48 228278712/+48 518059157
E-mail: konkursy@sarp.org.pl
Faks: +48 8278713
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.paih.gov.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.paih.gov.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na nast?puj?cy adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
230177051
ul. Foksal 2
Warszawa
00-366
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski
Tel.: +48 228278712/+48 518059157
E-mail: konkursy@sarp.org.pl
Faks: +48 8278713
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.sarp.org.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Podmiot prawa publicznego
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Sprawy gospodarcze i finansowe
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-tematycznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazw? „Pawilon Polski na Wystawie ?wiatowej EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”
Numer referencyjny: BOK/K-25-61/2018
II.1.2) G?ówny kod CPV
71220000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71222000
92312000
92521100
79932000
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Celem konkursu jest wy?onienie najlepszego projektu Pawilonu Polski wraz z ekspozycj? wewn?trzn? i terenem przyleg?ym, po?o?onego na terenie Wystawy ?wiatowej EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
2. Konkurs jest otwarty, jednoetapowy i realizacyjny, tj. na jego podstawie zostanie wykonana szczegó?owa Koncepcja architektoniczno-tematyczna.
3. Przedmiotem pracy konkursowej jest wykonanie rozwini?tej koncepcji architektoniczno-tematycznej Inwestycji z uwzgl?dnieniem wymogów programowych i wytycznych zawartych w Regulaminie i w Materia?ach do Konkursu.
4. Zaproponowana koncepcja powinna w najkorzystniejszy sposób realizowa? za?o?enia udzia?u Polski w Wystawie, ze szczególnym uwzgl?dnieniem wybranych podtematów zaproponowanych przez Organizatora Wystawy: „Zrównowa?ony rozwój” i „Mobilno??”.
5. Zaproponowane koncepcje funkcjonalno-przestrzenne oraz tematyczne, musz? spe?nia? w sposób optymalny oczekiwania Zamawiaj?cego co do rozwi?za? przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz za?o?e? ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materia?ach do konkursu oraz by? zgodne z wymogami Organizatora Wystawy wskazanymi w Materia?ach do konkursu.
6. Zaproponowane rozwi?zania konkursowe bezwzgl?dnie musz? mie?ci? si? w zak?adanym bud?ecie.
7. Zaproponowane rozwi?zania konkursowe musz? by? wykonalne w ramach harmonogramu narzuconego przez Organizatora Wystawy w Rozdziale 1.2 dokumentu Self-Build Pavilions Delivery Guide zawartego w Materia?ach do Konkursu.
8. Nagrod? g?ówn? w Konkursie jest nagroda pieni??na oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki autora wybranej pracy konkursowej.
9. Autorowi zwyci?skiej pracy konkursowej zostanie powierzone opracowanie szczegó?owej koncepcji Pawilonu Polski wraz z ekspozycj? wewn?trzn? i zagospodarowaniem terenu przyleg?ego, b?d?cej uszczegó?owieniem pracy konkursowej, spe?niaj?cym w ca?o?ci wymogi Organizatora Wystawy, w tym uszczegó?owionych koncepcji: architektonicznej i tematycznej, szczegó?owego opisu ?cie?ki zwiedzania, Programu Funkcjonalno-U?ytkowego oraz obliczenie planowanych kosztów prac projektowych i obliczenie planowanych kosztów robót budowlanych dla realizacji Inwestycji.
10. Autorowi zwyci?skiej pracy konkursowej zostanie powierzona realizacja us?ug: wprowadzania zmian do Koncepcji architektoniczno-tematycznej po jej weryfikacji przez Organizatora Wystawy, uzyskania potwierdzenia zgodno?ci koncepcji architektonicznej z lokalnym prawem budowlanym obowi?zuj?cym w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, udzielania odpowiedzi na pytania dotycz?ce Koncepcji architektoniczno-tematycznej zadanych w trakcie post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, zabudow?, utrzymanie techniczne i rozbiórk? Pawilonu oraz nadzoru nad realizacj? Koncepcji architektoniczno-tematycznej przez podmiot wybrany w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, budow?, utrzymanie techniczne i rozbiórk? Pawilonu na etapach zaprojektowania i budowy.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Udzia? jest zastrze?ony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Prosz? okre?li? zawód:
Osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia s? cz?onkami odpowiedniej izby samorz?du zawodowego, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architektów oraz in?ynierów budownictwa tj. z dnia 29 wrze?nia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725)

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Atrakcyjno?? rozwi?za? architektonicznych, ekspozycji wewn?trznej dla wszystkich grup zwiedzaj?cych wystaw? i zagospodarowania terenu przyleg?ego oraz ich zgodno?? z wymogami Organizatora Wystawy (maksymalnie 30 pkt);
2. Czytelno?? i zbie?no?? pracy konkursowej, w tym w szczególno?ci tre?ci ekspozycji, z wytycznymi Zamawiaj?cego zawartymi w Materia?ach do Konkursu, ze szczególnym uwzgl?dnieniem Koncepcji programowej udzia?u Polski w Wystawie ?wiatowej EXPO w Dubaju i za?o?e? programowych Organizatora Wystawy (maksymalnie 30 pkt.);
3. Funkcjonalno?? proponowanych rozwi?za? wn?trz budynku projektowanego oraz zagospodarowania terenu przyleg?ego (maksymalnie 20 pkt.)
4. Realno?? i ekonomika proponowanych rozwi?za? technicznych na etapie budowy, eksploatacji, rozbiórki oraz zaproponowanego w pracy konkursowej sposobu ponownego wykorzystania budynku lub jego elementów (maksymalnie 20 pkt);
Ka?da z prac konkursowych zostanie oceniona przez S?d Konkursowy na podstawie powy?szych kryteriów oraz spe?nienia, co do zasady istotnych wymogów Regulaminu. S?d Konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób ca?o?ciowy zgodnie z powy?szymi kryteriami i wymogami Regulaminu Konkursu przypisuj?c punkty w skali od 1 do 100.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 20/09/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
Zamawiaj?cy przewiduje przyznanie nast?puj?cych nagród w ramach Konkursu:
I Nagroda - kwota pieni??na w wysoko?ci 50 000,00 PLN brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na opracowanie Koncepcji architektoniczno-tematycznej w zakresie okre?lonym w Regulaminie konkursu.
II Nagroda - kwota pieni??na w wysoko?ci 30 000,00 PLN brutto.
III Nagroda - kwota pieni??na w wysoko?ci 20 000,00 PLN brutto.
S?d Konkursowy ma prawo dokona? innego podzia?u kwoty przeznaczonej na nagrody oraz do przyznania innej liczby nagród lub do przyznania wyró?nie?.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
Nagrody pieni??ne zostan? wyp?acone w terminie nie krótszym ni? 15 dni i nie d?u?szym ni? 30 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiaj?cego wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwo?ania lub skargi w terminie nie d?u?szym ni? 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia.
Wyp?ata nagród pieni??nych nast?pi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej (Za??cznik nr 5 do Regulaminu Konkursu).
W przypadku, gdy najlepszej pracy zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na szczegó?owe opracowanie pracy konkursowej, Zamawiaj?cy skieruje zaproszenie do wybranego Uczestnika w terminie nie krótszym ni? 15 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiaj?cego wyników Konkursu, a w przypadku wniesienia odwo?ania lub skargi w terminie nie d?u?szym ni? 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
Przewodnicz?cy S?du: arch. W?odzimierz Mucha, s?dzia konkursowy SARP
Zast?pca Przewodnicz?cego S?du: Pan Tomasz Pisula, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej, Prezes PAIH
S?dzia Referent: arch. Henryk ?aguna, s?dzia konkursowy SARP
Pani Monika Dyl?g-Sajór, Koordynator projektu EXPO w PAIH S.A.
arch. Ewa P. Por?bska, s?dzia konkursowy SARP
arch. Grzegorz Stiasny, s?dzia konkursowy SARP
Pani Aleksandra Frelek, Doradca w Ministerstwie Przedsi?biorczo?ci i Technologii
arch. Daria Kie?un s?dzia konkursowy SARP - Zast?pca S?dziego
Pan Marcin Olejnik, G?ówny Specjalista w Zespole EXPO w PAIH S.A. - Zast?pca S?dziego
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

Szczegó?y procedury Konkursu zawiera Regulamin Konkursu wraz z za??cznikami.
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
1. Uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy, przys?uguje prawo do wniesienia ?rodków ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w dziale VI Ustawy.
2. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Prawo Zamówie? Publicznych czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy Prawo Zamówie? Publicznych.
3. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Ustawy Prawo Zamówie? Publicznych, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
6. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia – je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy Prawo Zamówie? Publicznych albo w terminie 15 dni – je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
7. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec tre?ci Regulaminu wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacja og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Regulaminu na stronie internetowej.
8. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? wy?ej wymienione wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
9. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
10. Wpis uiszcza si? najpó?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowód jego uiszczenia do??cza si? do odwo?ania.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
16/07/2018

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen