Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

PARKOVACIE DOMY , Martin/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032883
Tag der Veröffentlichung
12.11.2021
Aktualisiert am
01.03.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
12 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
27.01.2022 15:00
Preisgerichtssitzung
08.02.2022

1. Preis

vranka architekti s.r.o.

2. Preis

KRALIK.Partners s.r.o.
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Das Ziel des öffentlichen anonymen Architekturwettbewerbs PARKHÄUSER IN MARTIN ist es, ein umfassendes Konzept für den Bau von Parkhäusern zu erhalten. Lösung für den Entwurf eines Parkhauses im Stadtteil Záturčie, in der bestehenden HBV-Siedlung und im Stadtteil Košúty, in der Siedlung Košúty II. Die Parkhäuser in beiden Siedlungen sollten nach einem gemeinsamen Konstruktionsprinzip entworfen und architektonisch so gestaltet werden, dass sie in dem jeweiligen Plangebiet mit den erforderlichen Kapazitäten an abgestellten Fahrzeugen platziert werden können. Das Ziel des Wettbewerbs ist es, die Probleme mit dem Parken von Privatfahrzeugen der Bewohner von Wohngebieten mit hoher Bebauungsdichte zu lösen. Die Lösung des Parkens in den Wohngebieten von Martin ist eine der Aufgaben, die der Stadt Martin von Turiec, a. s. im Rahmen des Projekts Martin Parking System gestellt werden. Die Absicht, das Parken in der Stadt auch in Form von Parkhäusern zu lösen, steht nicht im Widerspruch zu den verbindlichen Teilen des Flächennutzungsplans der Siedlungseinheit (ÚPN-SÚ) Martin in der geänderten Fassung.

In der Wohnzone Záturčie müssen 400 Parkplätze und in Košúty II 300 Parkplätze geschaffen werden.

Ziel des Wettbewerbs ist die Auswahl eines Bearbeiters von städtebaulichen und architektonischen Entwürfen für die Lösung von Parkhäusern, einschließlich der Bearbeitung der kompletten Projektdokumentation des Parkhauses in Záturčie und Košúty II. Diese Forderung ergibt sich aus dem Bedürfnis der Stadt, für die Bewohner der oben genannten Wohngebiete angemessene Bedingungen für das Parken zu schaffen, ohne Ansprüche auf eine weitere Inanspruchnahme von Parkflächen, insbesondere auf Kosten von öffentlichen Flächen und Grünanlagen, und ohne die Wohngebiete abzuwerten.

Účelom verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov PARKOVACIE DOMY V MARTINE je získať komplexné riešenie návrhu parkovacieho domu v mestskej časti Záturčie, na existujúcom sídlisku HBV a v mestskej časti Košúty, na sídlisku Košúty II. Parkovacie domy na oboch sídliskách by mali byť navrhnuté na spoločnom stavebno-konštrukčnom princípe a architektonicky navrhnuté pre potreby situovania na konkrétnom riešenom území s požadovanými kapacitami odstavovaných vozidiel. Cieľom súťaže návrhov je vyriešenie problémov s parkovaním osobných motorových vozidiel obyvateľov obytných zón s veľkou hustotou zástavby, Riešenie parkovania v obytných zónach Martina je jednou z úloh, ktoré pre Mesto Martin zabezpečuje Turiec, a. s. v rámci projektu Martinský parkovací systém. Zámer riešiť parkovanie v meste aj formou parkovacích domov nie je v rozpore so záväznými časťami Územného plánu sídelného útvaru (ÚPN-SÚ) Martin v znení neskorších zmien a doplnkov.

V obytnej zóne Záturčie je potrebné zabezpečiť parkovanie pre 400 osobných vozidiel a v Košútoch II pre 300 osobných vozidiel.

Cieľom súťaže návrhov je výber spracovateľa urbanistických a architektonických návrhov riešenia parkovacích domov vrátane spracovania kompletnej projektovej dokumentácie Parkovacieho domu v Záturčí a na Košútoch II. Táto požiadavka vyplýva z potreby mesta vytvoriť pre obyvateľov uvedených obytných zón zodpovedajúce podmienky pre parkovanie bez nárokov na ďalšie zábery plôch pre parkovanie predovšetkým na úkor verejných plôch a zelene a nebudú sa na tento devalvovať priestory bývania.
12/11/2021    S220

Slovensko-Martin: Architektonické a súvisiace služby

2021/S 220-579953

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: TURIEC, a.s.

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36387959

Poštová adresa: Námestie S. H. Vajanského 1

Mesto/obec: Martin

Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj

PSČ: 03601

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Lepeta, Ing. Viera Šottníková

E-mail: info@parkovaniemartin.sk

Telefón: +421 43903114121

Fax: +421 43903114121

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.parkovanie-martin.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/21036
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435284
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.evoportal.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2 § 7
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: § 7 - právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2 zákona

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

PARKOVACIE DOMY V MARTINE - verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov

Referenčné číslo: 1/SN/2021/PDM
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Účelom verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov PARKOVACIE DOMY V MARTINE je získať komplexné riešenie návrhu parkovacieho domu v mestskej časti Záturčie, na existujúcom sídlisku HBV a v mestskej časti Košúty, na sídlisku Košúty II. Parkovacie domy na oboch sídliskách by mali byť navrhnuté na spoločnom stavebno-konštrukčnom princípe a architektonicky navrhnuté pre potreby situovania na konkrétnom riešenom území s požadovanými kapacitami odstavovaných vozidiel. Cieľom súťaže návrhov je vyriešenie problémov s parkovaním osobných motorových vozidiel obyvateľov obytných zón s veľkou hustotou zástavby, Riešenie parkovania v obytných zónach Martina je jednou z úloh, ktoré pre Mesto Martin zabezpečuje Turiec, a. s. v rámci projektu Martinský parkovací systém. Zámer riešiť parkovanie v meste aj formou parkovacích domov nie je v rozpore so záväznými časťami Územného plánu sídelného útvaru (ÚPN-SÚ) Martin v znení neskorších zmien a doplnkov.

V obytnej zóne Záturčie je potrebné zabezpečiť parkovanie pre 400 osobných vozidiel a v Košútoch II pre 300 osobných vozidiel.

Cieľom súťaže návrhov je výber spracovateľa urbanistických a architektonických návrhov riešenia parkovacích domov vrátane spracovania kompletnej projektovej dokumentácie Parkovacieho domu v Záturčí a na Košútoch II. Táto požiadavka vyplýva z potreby mesta vytvoriť pre obyvateľov uvedených obytných zón zodpovedajúce podmienky pre parkovanie bez nárokov na ďalšie zábery plôch pre parkovanie predovšetkým na úkor verejných plôch a zelene a nebudú sa na tento devalvovať priestory bývania.

Parkovacie domy v oboch obytných zónach je potrebné v súťaži riešiť urbanisticko-architektonickým návrhom na úrovní objemovo zastavovacej štúdie, ako návrh, pokračovaním ktorého budú:

1. Zóna Záturčie

a)urbanistická štúdia (dopracovanie súťažného návrhu do podoby urbanistickej štúdie aj so zapracovaním pripomienok poroty a požiadaviek vyhlasovateľa),

b)architektonická štúdia (dopracovanie súťažného návrhu do podoby architektonickej štúdie aj so zapracovaním pripomienok poroty a vyhlasovateľa),

c)projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR),

d)projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP),

e)projekt pre zhotovenie stavby,*

2. Zóna Košúty II

a)urbanistická štúdia (dopracovanie súťažného návrhu do podoby urbanistickej štúdie aj so zapracovaním pripomienok poroty a požiadaviek vyhlasovateľa),

b)architektonická štúdia (dopracovanie súťažného návrhu do podoby architektonickej štúdie aj so zapracovaním pripomienok poroty a vyhlasovateľa),

c)projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR),

d)projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP),

e)projekt pre zhotovenie stavby,*

Cieľom tejto architektonickej súťaže návrhov je výber spracovateľa dokumentácií pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia Parkovacieho domu v zóne Záturčie a Parkovacieho domu v zóne Košúty II. Podľa výsledkov súťaže a odporúčania poroty vyhlasovateľ s víťazom súťaže, na základe výsledkov priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní vyrokuje zmluvu o dielo podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na spracovanie požadovaného rozsahu prác.

Podrobné požiadavky na obsah a rozsah riešenia predmetu súťaže návrhov sú uvedené v jednotlivých kapitolách

Súťažných podmienok.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

 

Súťažný návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené len podľa nasledujúcich kritérií na hodnotenie súťažných návrhov:

-komplexnosť architektonického návrhu vrátane urbanistických väzieb na širšie okolie,

-kvalita a kreativita architektonického riešenia,

-kvalita funkčno-priestorového a prevádzkového riešenia objektov a priestorov s dôrazom na efektivitu prevádzky,

-environmentálne aspekty návrhu,

-priestorová a ekonomická efektívnosť návrhu.

Tieto kritériá sú rovnocenné.

Hodnotenie jednotlivých súťažných návrhov je anonymné. Každý člen poroty hodnotí každý hodnotený súťažný návrh podľa uvedených kritérií samostatne. Výsledné poradie hodnotených súťažných návrhov je konsenzom členov poroty na základe diskusií o jednotlivých hodnotených súťažných návrhoch.

Výsledné poradie umiestnenia súťažných návrhov je výsledkom hlasovania členov poroty.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/01/2022
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

Cena môže byť udelená len súťažiacim, ktorí splnili súťažné podmienky a podmienky účasti v súťaži uvedené v súťažných podmienkach a návrh ktorých nebol porotou v priebehu hodnotenia vylúčený zo súťaže a porota ich návrh ocenila.

V súťaži návrhov budú udelené nasledujúce ceny:

1.miesto - cena 15 000,00 €

2.miesto - cena 9 000,00 €

3.miesto - cena 6 000,00 €

Celková suma na ceny je 30 000,00 € a je neprekročiteľná, jej plné rozdelenie medzi návrhy na 1.- 3. mieste je garantované. Na základe výsledkov súťaže a kvality predložených súťažných návrhov porota môže výšku udelených cien upraviť. Výška zvýšenej prvej ceny nesmie byť vyššia ako 18 000,00 € a znížená prvá cena nesmie byť nižšia ako 12 000,00 €. V prípade že sa na prvom alebo druhom mieste ex-aequo umiestnia dva návrhy, porota obom pridelí rovnakú výšku ceny a neudelí tretiu cenu. V prípade ak sa na treťom mieste umiestnia dva návrhy ex-aequo, porota medzi nich rovnako rozdelí po odpočítaní výšky cien za 1. a 2. miesto zostatok z celkovej sumy určenej na ceny.

Na základe hodnotenia poroty a kvality súťažných návrhov porota môže rozhodnúť o udelení odmien spolu vo výške 5 000,00 €. Najvyššia udelená odmena nemôže byť vyššia ako 80% 3. ceny.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

 

V súťaži návrhov budú udelené ceny, ktoré budú vyplatené v eurách (€) bez DPH a pred zdanením.

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
1. Ing. arch. Martin Bišťan, predseda poroty, AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
2. Ing. arch. Martin Pavelek, podpredseda poroty, AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
3. Ing. arch. Michal Bálek, AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi
4. Mgr. art. Róbert Dúbravec, nezávislý na vyhlasovateľovi
5. Ing. Miroslav Lepeta, závislý na vyhlasovateľovi

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

 

1. Predkladanie návrhov je umožnené iba registrovanému uchádzačovi, ktorého verejný obstarávateľ zaregistroval do systému EVO portal schválením jeho žiadosti o registráciu a ktorému systém EVO portal vygeneroval UID používateľa. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adrese: http://www.evoportal.sk/index.php?zobraz=registracia. Pokyny k registrácií sú uvedené priamo na tejto adrese. Odovzdávanie resp. dopĺňanie súťaže návrhov sa bude realizovať prostredníctvom elektronického portálu www.evoportal.sk, ak nie je v Súťažných podmienkach výslovne uvedené inak. Komunikácia súvisiaca s vysvetlením Súťažných podmienok alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých vyhlasovateľom v lehote na predkladanie návrhov podľa zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční výhradne elektronicky prostredníctvom portálu www.evoportal.sk.

2. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní pri súťaži návrhov PARKOVACIE DOMY V MARTINE sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronických prostriedkov, s výnimkou predloženia súťažných návrhov účastníkmi súťaže tieto budú predložené v jednom elaboráte (v grafickej a textovej častiach) na adresu určenú v Súťažných podmienkach, v bodoch 9.2 a 9.3.

3. Vzhľadom na to, že podľa § 20 ods.7 písm. b), písm. c) a písm. d) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení vyhlasovateľ súťaže prehlasuje, že použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 zákona nie je povinné v plnej elektronickej komunikácii so súťažiacimi, ktorá bude potrebná pri hodnotení a overovaní súťažných návrhov a pri zverejňovaní a komunikácii so súťažiacimi bude postupovať podľa § 20 ods.8 zákona 343/2015 Z. z..

4. Každý súťažiaci môže po získaní súťažných podmienok a pomôcok uskutočniť obhliadku riešeného územia.

5. Záujemcom o účasť v súťaži odporúčame, aby sa z vyššie uvedených dôvodov zároveň zaregistrovali aj u sekretárky súťaže na e-mailovej adrese sekretárky súťaže Ing. arch. Viery Šottníkovej, viera.sottnikova@gmail.com s uvedením kontaktnej e-mailovej adresy. Na tejto adrese môže záujemca o účasť v súťaži požiadať tiež o súťažné podmienky a súťažné pomôcky v prípade, že ich stiahnutie cez portál EVO.eBIT portal nebude úspešné v termíne do 26.01.2022 do 24:00 hod. Následne mu budú súťažné podmienky a pomôcky zaslané elektronicky cez www.uschovna.cz. Súťažné podmienky a pomôcky sa záujemcom o účasť v súťaži poskytujú bezodplatne.

6. Závery súťaže sú záväzné pre vyhlasovateľa, účastníkov súťaže a členov poroty a nie je možné sa proti ním odvolať ani podať námietku. V prípade, že sa v zápisnici z rokovania poroty a v prílohách zistí chyba, omyl v menách a pod., je možné podať žiadosť o opravu sekretárovi súťaže do 5-ich dní od doručenia oznámenia o výsledkoch súťaže.

7. Odovzdaním súťažného návrhu súťažiaci vyslovujú súhlas so súťažnými podmienkami a pomôckami, so všetkými

podmienkami, s bezplatnou reprodukciou a s vystavením návrhu, vrátane zverejnenia na internete, pre účely súťaže a v súlade so súťažnými podmienkami. Pre účely zverejnenia mien autorov je potrebný, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlas, resp. nesúhlas so zverejnením mena, resp. mien členov autorského kolektívu podľa požiadavky na obsah obálky AUTOR. Vyhlasovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať autorské práva súťažiacich v súlade s Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov.

8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž len zo závažných dôvodov. V prípade zrušenia súťaže, vyhlasovateľ v závislosti od dátumu zrušenia súťaže do 30 dní od plánovaného termínu vyhlásenia výsledkov primerane odškodní účastníkov súťaže. Pri zrušení súťaže postupuje podľa čl.15 Súťažného poriadku SKA.

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu o dielo so žiadnym zo súťažiacich.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/11/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen