Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Parkovací dům za katedrálou , Ostrava/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029348
Tag der Veröffentlichung
01.07.2020
Aktualisiert am
06.01.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
6 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
31.07.2020
Preisgerichtssitzung
27.11.2020

Gewinner

Chalupa architekti, s.r.o., Prag
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Gestaltung einer architektonischen Lösung für ein neues Parkhaus auf den Grundstücken 461/1, 461/2 und 462/1 im Katasterbereich Moravská Ostrava, einer Gemeinde von Ostrava, die sich in der städtischen Denkmalzone Moravská Ostrava befindet.

Soutěžní úkol
Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích parcelní číslo 461/1, 461/2 a 462/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, nacházejících se v Městské památkové zóně Moravská Ostrava.
01/07/2020 S125 Služby - Výběrové řízení na projekt - Omezené řízení
Česko-Ostrava: Architektonické a související služby
2020/S 125-306869
Oznámení o soutěži o návrh
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Ostrava
Národní identifikační číslo: 00845451
Poštovní adresa: Prokešovo náměstí 1803/8
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 72930
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Eva Vyvialová
E-mail: evyvialova@ostrava.cz
Tel.: +420 599442035
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.ostrava.cz
Adresa profilu zadavatele: www.tenderarena.cz/profily/Ostrava

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=349758
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Parkovací dům za katedrálou
Spisové číslo: 100/2020
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 Architektonické a související služby

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000 Architektonické a související služby
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích parcelní číslo 461/1, 461/2 a 462/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, nacházejících se v Městské památkové zóně Moravská Ostrava. Návrh je nutné řešit komplexně v rámci řešeného území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
Porota provede posouzení a hodnocení předložených portfolií podle míry naplnění kritérií: a) celková urbanisticko - architektonická kvalita, b) relevance prezentovaných referencí vzhledem k zaměření a rozsahu předmětu soutěže.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Minimální počet: 3
Maximální počet: 6
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
A69 - architekti s.r.o.
Atelier bod architekti s.r.o.
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
a) kvalita celkového urbanisticko - architektonického řešení, b) provozní, dopravní a technické řešení PD, c) hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 31/07/2020
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
První cena se stanovuje ve výši 700 000 Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých). Druhá cena se stanovuje ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Třetí cena se stanovuje ve výši Kč 350 000 (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých).
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Mezi účastníky, jejichž soutěžní návrhy nebudou v průběhu posuzování vyřazeny ze soutěže a zároveň nebudou oceněny, bude rozdělena celková částka 450 000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc Korun českých), a to poměrem všem stejný díl. Zadavatel předpokládá celkem 6 soutěžících účastníků.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ing. Vladimír Cigánek - náměstek primátora Statutárního města Ostrava, závislý člen poroty
Ing. David Witosz - místostarosta Městského Obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, závislý člen poroty
Ing. arch. Ondřej Vysloužil - městský architekt - ředitel MAPPA, závislý člen poroty
Ing. Martin Krupauer - ATELIER 8000, nezávislý člen poroty
Ing. arch. Ondřej Chybík - CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS, nezávislý člen poroty
Ing. arch. Vladimír Fialka - projektový manažer Skanska Reality a.s., nezávislý člen poroty
Ing. arch. Milena Vitoulová - Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, nezávislý člen poroty
Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava, závislý náhradník člena poroty
Ing. arch. Petr Buryška - architekt - urbanista MAPPA, závislý náhradník člena poroty
Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová - City Upgrade, nezávislý náhradník člena poroty
Ing. arch. Petr Stanjura - městský architekt Opavy, nezávislý náhradník člena poroty

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
Podrobné informace, pravidla a podmínky této soutěže o návrh jsou uvedeny v soutěžních podmínkách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=349758

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/06/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen