Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Neubau Parkhaus / Parkovací dům u krajského úřadu , Ostrava/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026752
Tag der Veröffentlichung
07.06.2019
Aktualisiert am
28.10.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
42 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
13.09.2019
Preisgerichtssitzung
02.10.2019

1. Preis

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava
David Kotek · Andrea Jašková
 • 1. Preis: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava
 • 1. Preis: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava
 • 1. Preis: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava
 • 1. Preis: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

2. Preis

Sollaron architects, s.r.o., Brno
Josef Veselý · Radomír Feňo · Ivona Uherková
 • 2. Preis: Sollaron architects, s.r.o., Brno
 • 2. Preis: Sollaron architects, s.r.o., Brno
 • 2. Preis: Sollaron architects, s.r.o., Brno
 • 2. Preis: Sollaron architects, s.r.o., Brno

3. Preis

ZALUBEM s.r.o., Hradec Králové
Michal Černý · Jiří Kašpar
Mitarbeit: Lucie Kadlecová · Jaroslav Kalousek · Aleš Balcar - Brandschutz
Tomáš Chmelař - Statik und Dynamik von Bauwerken
Petr Vlasák - Verkehrsingenieur
 • 3. Preis: ZALUBEM s.r.o., Hradec Králové
 • 3. Preis: ZALUBEM s.r.o., Hradec Králové
 • 3. Preis: ZALUBEM s.r.o., Hradec Králové
 • 3. Preis: ZALUBEM s.r.o., Hradec Králové

Anerkennung

Fránek Architects s.r.o., Brno
Zdeněk Fránek
Mitarbeit: Martina Hamrová · Libor Šenekel
Tereza Horňasová · Kateřina Vlková
 • Anerkennung: Fránek Architects s.r.o., Brno
 • Anerkennung: Fránek Architects s.r.o., Brno
 • Anerkennung: Fránek Architects s.r.o., Brno
 • Anerkennung: Fránek Architects s.r.o., Brno

Anerkennung

YOUNG.S architekti s.r.o., Bratislava
Jozef Bátor · Tomáš Medlen · Romana Mal'ová · Lucia Papierniková
 • Anerkennung: YOUNG.S architekti s.r.o., Bratislava
 • Anerkennung: YOUNG.S architekti s.r.o., Bratislava
 • Anerkennung: YOUNG.S architekti s.r.o., Bratislava
 • Anerkennung: YOUNG.S architekti s.r.o., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Planung der architektonischen Lösung des Neubaus des Parkhauses auf dem Grundstück Nr. 2634/8 und 2634/47 im Katastergebiet Moravská Ostrava und die Lösung des damit verbundenen Parterre und den Vorschlag seiner Änderung innerhalb des Gebiets in dem Umfang, der gemäß den Wettbewerbsunterlagen festgelegt wurde.

Konkurenční úkol
Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích parcelní číslo 2634/8 a 2634/47 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava a řešení souvisejícího parteru a návrh jeho úpravy v rámci řešeného území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.

Preisgericht
Jaroslav Kania - náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Tomáš Macura - primátor města Ostravy
David Witosz - místostarosta měst. obvodu Mor. Ostrava a Přívoz
Tadeáš Goryczka - nezávislý architekt, Ostrava
David Chmelař - nezávislý architekt, Praha
Aleš Student - nezávislý architekt, Ostrava
Barbara Potysz - nezávislá architektka, Havířov
07/06/2019 S109 - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení
Česko-Ostrava: Architektonické a související služby
2019/S 109-266490
Oznámení o soutěži o návrh
Legal Basis:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Statutární město Ostrava
00845451
Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava
729 30
Česko
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Richterová
Tel.: +420 599443018
E-mail: krichterova@ostrava.cz
Kód NUTS: CZ080
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.ostrava.cz
Adresa profilu zadavatele: www.tenderarena.cz/profily/Ostrava

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=250632
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Parkovací dům u krajského úřadu
Spisové číslo: 77/2019
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích parcelní číslo 2634/8 a 2634/47 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava a řešení souvisejícího parteru a návrh jeho úpravy v rámci řešeného území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti následovně: a) kvalita celkového řešení umístění v území, b) architektonické řešení parkovacího domu včetně úprav veřejných prostranství a zapojení parteru k ulici 28. října, c) provozní, dopravní a technické řešení parkovacího domu, d) hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 13/09/2019
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
1. cena se stanovuje ve výši 700 000 CZK (slovy: sedm set tisíc korun českých), 2. cena se stanovuje ve výši 500 000 CZK (slovy: pět set tisíc korun českých), 3. cena se stanovuje ve výši 400 000 CZK (slovy: čtyři sta tisíc korun českých).
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Jaroslav Kania - náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, závislý člen poroty
Tomáš Macura - primátor města Ostravy, závislý člen poroty
David Witosz - místostarosta měst. obvodu Mor. Ostrava a Přívoz, závislý člen poroty
Tadeáš Goryczka - nezávislý architekt, Ostrava, nezávislý člen poroty
David Chmelař - nezávislý architekt, Praha, nezávislý člen poroty
Pavla Melková - nezávislá architektka, Praha, nezávislý člen poroty
Aleš Student - nezávislý architekt, Ostrava, nezávislý člen poroty
Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora města Ostravy, závislý náhradník člena poroty
Martin Štěpánek - náměstek primátora města Ostravy, závislý náhradník člena poroty
Martin Chválek - nezávislý architekt, Ostrava, nezávislý náhradník člena poroty
Barbara Potysz - nezávislá architektka, Havířov, nezávislý náhradník člena poroty

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
Podrobné informace, pravidla a podmínky této soutěže o návrh jsou uvedeny v soutěžních podmínkách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=250632

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/06/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen