Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Parkovací dom v Trnave , Trnava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029417
Tag der Veröffentlichung
10.07.2020
Aktualisiert am
20.11.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
16 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
08.10.2020
Preisgerichtssitzung
27.10.2020

1. Preis

atelier Urban, s.r.o, Bratislava

2. Preis

Fischers, a.s., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Súťažná úloha
Verejná anonymná jednokolová architektonická súťaž návrhov Parkovací dom v Trnave na komplexné riešenie parkovacieho domu v obytnom súbore Na hlinách ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien podľa § 119 - 257 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO č.157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov a Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13. apríla 2016.
10/07/2020    S132    Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Trnava: Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
2020/S 132-324449
Oznámenie o sú?aži návrhov
Právny základ:Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Trnava
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 00313114
Poštová adresa: Hlavná 1
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PS?: 917 71
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Radoslav Drobný
E-mail: drobny@visions.cc
Telefón: +421 917558404Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.trnava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? na vyššie uvedenej adrese
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Parkovací dom v Trnave
II.1.2) Hlavný kód CPV
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71242000 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
II.2.4) Opis obstarávania:
Verejná anonymná jednokolová architektonická sú?až návrhov Parkovací dom v Trnave na komplexné riešenie parkovacieho domu v obytnom súbore Na hlinách ako projektovú sú?až návrhov s udelením cien pod?a § 119 - 257 zákona ?. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO ?.157/2016 Z.z. o sú?ažiach návrhov a Sú?ažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13. apríla 2016.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Autorizovaný architekt pod?a § 4, krajinný architekt pod?a § 4a a a inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb pod?a § 5 zákona ?. 138/1992 Zb.; podrobnejšie v sú?ažných podmienkach


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
1. komplexnos? urbanistického a architektonického návrhu riešeného objektu vrátane väzieb na širšie okolie,
2. návrh stavby s dôrazom na realizovate?nos? návrhu a z poh?adu ekonomickej, priestorovej a ekologickej efektívnosti,
3. kreativita navrhovaného architektonického riešenia
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 08/10/2020
Miestny ?as: 16:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
1. cena 8 000,- EUR
2. cena 4 800,- EUR
3. cena 3 200,- EUR
Porota môže udeli? odmeny v celkovej výške maximálne do 2 000,- EUR. O výške a po?te odmien na základe kvality sú?ažných návrhov rozhodne porota. Celková suma ur?ená na odmeny je neprekro?ite?ná, zárove? pod?a výsledkov hodnotenia nemusí by? celá vy?erpaná a tiež nemusia by? udelené žiadne odmeny.
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
Bližšie uvedené v sú?ažných podmienkach.
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Ing. arch. Peter Purdeš
Ing. arch. Karol Hoffman
Ing. arch. Matej Grébert
Ing. Eugen Guldan, PhD.
Ing. Magdaléna Hor?áková
Ing. Jarmila Garaiová (náhradník)
Ing. arch. Pavol ?urko (náhradník)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
1. Návrhy sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému EVO.
2. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádza? dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukáza? splnenie podmienok ú?asti. Tento právny predpis takisto upravuje procesný postup verejného obstarávate?a vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho predpisu je možné obráti? sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiados?ou o metodické usmernenie. Verejný obstarávate? postupuje vo verejnom obstarávaní pod?a postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa zoh?ad?ova? metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v ?ase realizácie postupu verejného obstarávania.
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Uvedené v zákone o verejnom obstarávaní § 163 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

08/07/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen