Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Parkovací a bytový dom Janíkov dvor , Bratislava - mestská časť Staré Mesto/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
2033049
Tag der Veröffentlichung
08.12.2021
Aktualisiert am
15.06.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Auslober
Bewerbungsschluss
02.02.2022 17:00
Abgabetermin
02.02.2022 17:00

Gewinner

A B.K.P.Š., spol. s r. o., Bratislava
Wettbwerbsaufgabe
Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.
08/12/2021    S238

Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby

2021/S 238-628176

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481

Poštová adresa: Primaciálne námestie 1

Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kód NUTS: SK Slovensko

PSČ: 81499

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Štanclová

E-mail: zuzana.stanclova@bratislava.sk

Telefón: +421 259356511

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.bratislava.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Metropolitný inštitút Bratislavy, skrátene MIB

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 52324940

Poštová adresa: Primaciálne nám. 1

Mesto/obec: Bratislava

Kód NUTS: SK Slovensko

PSČ: 81499

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Štanclová

E-mail: zuzana.stanclova@bratislava.sk

Telefón: +421 259356511

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://mib.sk/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: METRO Bratislava, a.s.

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35732881

Poštová adresa: Muchovo nám. č. 12

Mesto/obec: Bratislava

Kód NUTS: SK Slovensko

PSČ: 85271

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Štanclová

E-mail: zuzana.stanclova@bratislava.sk

Telefón: +421 259356511

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.metroba.sk/
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Súťaž zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434208
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14518/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Parkovací a bytový dom Janíkov dvor

Referenčné číslo: MAGS OVO 61534/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

 

Oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch vzn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

Komplexná urbanisticko architektonická kvalita

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/02/2022
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

Uvedené v Súťažných podmienkach.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Uvedené v Súťažných podmienkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

 

1. Verejné obstarávanie je spoločným verejným obstarávaním v zmysle § 16 ZVO medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Metropolitným inštitútom Bratislavy a Metrom Bratislava a.s.

2. Súťaž návrhov je podľa priebehu dvojkolová. Cieľom prvého kola súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenia predmetu súťaže pre postup do druhého kola, ktoré splnia požiadavky vyhlasovateľa obsiahnuté v súťažných podmienkach. V druhom kole budú postupujúce návrhy na základe písomnej spätnej väzby od poroty podrobnejšie dopracované a hodnotené podľa kapitoly 9. súťažných podmienok.

3. Po súťaži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovateľov samostatne alebo viacerí z vyhlasovateľov spoločne priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/12/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen