Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Parkhaus im Südhafenviertel , Aarhus/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2027468
Tag der Veröffentlichung
19.09.2019
Aktualisiert am
07.01.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Auslober
Abgabetermin
12.11.2019
Preisgerichtssitzung
15.12.2019

Gewinner

JAJA Architects ApS, Kopenhagen
OP Architecture Niels Lund Petersen, Kopenhagen
Verfahrensart
Offener Ideenwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Gemeinde Aarhus lädt hiermit zu einem offenen Ideenwettbewerb für ein Parkhaus im Südhafenviertel ein, der neben der Erfüllung seiner Hauptfunktion zum städtischen Leben des Stadtteils beiträgt. Der Wettbewerb wird sich auf eine starke, innovative Vision und einen Hauptansatz für das Parkhaus konzentrieren. Das Parkhaus wird ein neuer Treffpunkt in Aarhus neuem kreativen und urbanen Geschäftsviertel, dem Südhafenviertel. Die Wettbewerbsfläche befindet sich im östlichen Teil des Südhafenviertels nördlich des Kulkransporet und ist ca. 9.300 m2 groß.

Das Gebiet wird im Süden durch das Kulkransporet begrenzt, auf das sich das Parkhaus beziehen muss. Im Westen befindet sich das Gebiet, das durch den Kalkværksvej und die bevorstehende Erholungsverbindung begrenzt wird. Im Norden muss das Parkhaus die Sichtlinien des neuen Gebäudes von JP Politiken einhalten, und im Osten wird das Wettbewerbsgebiet von der Sydhavnsgade und der Eisenbahnrampe begrenzt. Da der Bereich an den aktiven Industriehafen angrenzt, gibt es eine Reihe von Anforderungen, welche Funktionen im Parkhaus untergebracht werden können.

Konkurrencedygtig opgave
Aarhus Kommune inviterer hermed til en åben idékonkurrence for et parkeringshus i Sydhavnskvarteret, der udover at udfylde sin primære funktion skal bidrage til bydelens byliv og ånd. Konkurrencen vil have fokus på en stærk og nytænkende vision og hovedgreb for parkeringshuset. Parkeringshuset skal være et nyt mødested i Aarhus’ nye kreative og bymæssige erhvervsområde, Sydhavnskvarteret. Konkurrenceområdet ligger i den østlige del af Sydhavnskvarteret, nord for Kulkransporet, og er på ca 9 300 m2.

Området afgrænses mod syd af Kulkransporet, som parkeringshuset skal forholde sig til. Mod vest er området afgrænset af Kalkværksvej og den kommende rekreative forbindelse. Mod nord skal parkeringshuset respektere sigtelinjer fra JP-Politikens nye byggeri, og mod øst er konkurrenceområdet afgrænset af Sydhavnsgade og jernbanerampen. På grund af at området er nabo til den aktive industrihavn, er der en række krav til hvilke funktioner, der kan placeres i parkeringshuset.
19/09/2019    S181    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Offentligt udbud 
Danmark-Aarhus: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2019/S 181-441565
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Legal Basis:
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune
55133018
Rådhuspladsen 2
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Lars Bendrup
E-mail: lb@transform.dk
NUTS-kode: DK042
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ethics.dk/ethics/eo#/e344a2ce-fbd1-4a9f-b2f2-bb89f11ede92/homepage
I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ethics.dk/ethics/eo#/e344a2ce-fbd1-4a9f-b2f2-bb89f11ede92/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ethics.dk/ethics/eo#/e344a2ce-fbd1-4a9f-b2f2-bb89f11ede92/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ethics.dk/ethics/eo#/e344a2ce-fbd1-4a9f-b2f2-bb89f11ede92/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:
Idé-/projektkonkurrence - Parkeringshus Sydhavnskvarteret
Sagsnr.: 029774-0550
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Aarhus Kommune inviterer hermed til en åben idékonkurrence for et parkeringshus i Sydhavnskvarteret, der udover at udfylde sin primære funktion skal bidrage til bydelens byliv og ånd. Konkurrencen vil have fokus på en stærk og nytænkende vision og hovedgreb for parkeringshuset. Parkeringshuset skal være et nyt mødested i Aarhus’ nye kreative og bymæssige erhvervsområde, Sydhavnskvarteret. Konkurrenceområdet ligger i den østlige del af Sydhavnskvarteret, nord for Kulkransporet, og er på ca 9 300 m2.
Området afgrænses mod syd af Kulkransporet, som parkeringshuset skal forholde sig til. Mod vest er området afgrænset af Kalkværksvej og den kommende rekreative forbindelse. Mod nord skal parkeringshuset respektere sigtelinjer fra JP-Politikens nye byggeri, og mod øst er konkurrenceområdet afgrænset af Sydhavnsgade og jernbanerampen. På grund af at området er nabo til den aktive industrihavn, er der en række krav til hvilke funktioner, der kan placeres i parkeringshuset.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Åben
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:
Der skal i projektet redegøres for, hvordan det foreslåede parkeringshus bidrager til at realisere visionen for Sydhavnskvarteret, som beskrevet i udviklingsplanen og herunder hvordan projektet forholder sig tiludviklingsplanens 8 delstrategier:
1) Et dynamisk erhvervsøkosystem;
2) Kunst og kulturproduktion i byrummet;
3) Rum for socialt udsatte;
4. En bydel i bevægelse;
5) Til, fra og rundt i bydelen;
6) Bevaring, fornyelse og omdannelse;
7) Levende byrum;
8) Aktiviteter.
Deltagere skal derudover svare på følgende spørgsmål i deres besvarelse af opgaven:
- Hvordan bidrager parkeringshuset til Sydhavnskvarterets byliv og identitet?
- Hvordan indpasser/tilpasser det nye parkeringshus sig den kommende bydel?
- Hvordan organiseres parkeringspladser og adgang til parkeringshuset?
- Hvordan understøtter p-huset vigtige forbindelser i bydelen, herunder forbindelsen til Kulkransporet?
- Hvilke andre funktioner kan indpasses i p-huset som understøtter ønskerne om en mangfoldig, aktiv og kreativbydel? jf. Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret.
- Hvordan kan det nye parkeringshus bidrage til at styrke de grønne områder i Sydhavnskvarteret?
- Hvordan der kan arbejdes med bæredygtighed i byggeriet af parkeringshuset, samt i den efterfølgende drift?
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: ja
Antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles:
Antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles:
De 3 vindere præmieres med 250 000 DKK, 150 000 DKK og 100 000 DKK for hhv. 1.-, 2.- og 3.-præmie.
Der må kun afleveres 1 bud pr. forfatter/virksomhed.
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Signe Cold, Anders Tyrrestrup, Bente Lykke Sørensen, Stephen Willacy, Lars Davidsen, Carsten Lützen, Birte Nielsen
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dkInternetadresse: naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klager over udbuddet skal indgives inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, da der er tale om en rammeaftale. Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. For yderligere information henvises til Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, som er tilgængelig på www.retsinformation.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dkInternetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen