Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Park Žlutý kopec na Starém Brně , Brno/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033899
Tag der Veröffentlichung
04.04.2022
Aktualisiert am
24.10.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
7 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
25.04.2022
Preisgerichtssitzung
03.09.2022

1. Preis

Jakub Chvojka

3. Preis

Tereza Havránková
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des architektonischen und landschaftsplanerischen Wettbewerbs war die Gestaltung des Parks Žlutý Kopec in der Brünner Altstadt in dem in den Wettbewerbsunterlagen definierten Umfang und der unter der Nr.: MMB/0444309/2021 genehmigten Flächennutzungsstudie Žlutý Kopec (EA architekti s.r.o., 04/2021) als Grundlage der Flächennutzungsplanung.

Předmětem architektonicko-krajinářské soutěže byl návrh parku Žlutý kopec na Starém Brně v rozsahu definovaném v soutěžních podkladech a územní studii Žlutý kopec (EA architekti s.r.o., 04/2021) schválené pod č.j.: MMB/0444309/2021 jako územně plánovací podklad.
22/04/2022    S79

Česko-Brno: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 079-213497

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 066-175280)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Národní identifikační číslo: 44992785

Poštovní adresa: Dominikánská 264/2

Obec: Brno

Kód NUTS: CZ Česko

PSČ: 60200

Země: Česko

Kontaktní osoba: David Mikulášek

E-mail: dmzuh@seznam.cz

Tel.: +420 777066687

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.brno-stred.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Park Žlutý kopec na Starém Brně

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

 

Předmětem architektonicko-krajinářské soutěže je návrh parku Žlutý kopec na Starém Brně

v rozsahu definovaném v soutěžních podkladech a územní studii Žlutý kopec (EA architekti

s.r.o., 04/2021) schválené pod č.j.: MMB/0444309/2021 jako územně plánovací podklad.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/04/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 066-175280

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 21/04/2022
Místní čas: 15:00
Má být:
Datum: 25/04/2022
Místní čas: 11:00
VII.2)Další dodatečné informace:
04/04/2022    S66

Česko-Brno: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 066-175280

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Národní identifikační číslo: 44992785

Poštovní adresa: Dominikánská 264/2

Obec: Brno

Kód NUTS: CZ Česko

PSČ: 60169

Země: Česko

Kontaktní osoba: David Mikulášek

E-mail: dmzuh@seznam.cz

Tel.: +420 777066687

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.brno-stred.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://zakazky.brno-stred.cz/contract_display_1818.html
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Národní identifikační číslo: 44992785

Poštovní adresa: Dominikánská 264/2

Obec: Brno

Kód NUTS: CZ Česko

PSČ: 60169

Země: Česko

Kontaktní osoba: David Mikulášek

E-mail: dmzuh@seznam.cz

Tel.: +420 777066687

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.brno-stred.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Národní identifikační číslo: 44992785

Poštovní adresa: Dominikánská 264/2

Obec: Brno

PSČ: 60169

Země: Česko

Kontaktní osoba: David Mikulášek

Tel.: +420 777066687

E-mail: dmzuh@seznam.cz

Kód NUTS: CZ Česko

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.brno-stred.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.brno-stred.cz
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: úřad městské části Brno - střed

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Park Žlutý kopec na Starém Brně

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem architektonicko-krajinářské soutěže je návrh parku Žlutý kopec na Starém Brně

v rozsahu definovaném v soutěžních podkladech a územní studii Žlutý kopec (EA architekti

s.r.o., 04/2021) schválené pod č.j.: MMB/0444309/2021 jako územně plánovací podklad.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

 

celková architektonicko-krajinářská kvalita referenčních prací zajišťující soudobý

požadavek na udržitelný rozvoj sídelních celků

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:

 

autorizovaná osoba podle Zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání s autorizací odpovídající předmětu soutěže a následné zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Minimální počet: 3
Maximální počet: 7
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

bez pořadí významnosti :

a) kvalita řešení návrhu;

b) míra naplnění požadavků soutěžního zadání;

c) ekonomická přiměřenost návrhu.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 21/04/2022
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
Datum: 09/05/2022
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena 350.000,- Kč

Druhá cena 250.000,- Kč

Třetí cena 150.000,- Kč

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Všem účastníkům, jejichž soutěžní návrh nebude oceněn a nebude zadavatelem v průběhu

posuzování vyloučen ze soutěže, bude přidělena částka 87.500,- Kč (slovy: osmdesátsedm

tisíc pět set Korun českých), tzv. skicovné.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/03/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen