Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Papirøen — Vandkulturhus med foreningsfaciliteter og havnebad , Kopenhagen/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023561
Tag der Veröffentlichung
23.03.2018
Aktualisiert am
23.03.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten Ingenieure
Beteiligung
5 Arbeiten
Bewerbungsschluss
01.03.2017
Preisgerichtssitzung
21.08.2017

Gewinner

BIG Bjarke Ingels Group, Valby Kopenhagen
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Auslober
Københavns Kommune, Økonomiforvaltnningen,
Byggeri København, Dänemark

Wettbewerbsaufgabe
Københavns Kommune udskrev en international projektkonkurrence vedr. opførelse af vandkulturhus medsvømme- og foreningsfaciliteter, en promenade og et havnebad på Papirøen. Totalrådgivningskontraktenudbydes efterfølgende i udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse, jf. udbudslovens §82.

Byggeriet skal have en unik identitet, og projektet skal udformes med særlig fokus på helhedsoplevelsen afhavnemiljøet og den særlige kontekst på Papirøen. Bygherren har ønsket at se nye, konceptuelle måder at sammetænke vandkulturhus, foreningsfaciliteter og havnebad på. Med udgangspunkt i den særlige placering og en unik mulighed for at skabe en meget tæt forbindelse mellem havnebassinet og indendørs bassiner ivandkulturhuset, ønskes et projekt, der knytter havnemiljø, brugere på vandet, brugere i vandet, brugere af.
03/02/2017    S24    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud  Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2017/S 024-042275
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltnningen, Byggeri København
Nyropsgade 1, 5. sal
København
1602
Danmark
Kontaktperson: Anette Dyring Naalund
E-mail: naalun@okf.kk.dk
NUTS-kode: DK01
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk

I.2) Fælles udbud

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Projektkonkurrence — Papirøen — Vandkulturhus med foreningsfaciliteter og havnebad.
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71200000
71300000
71400000
71500000
71600000
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Københavns Kommune udskriver en international projektkonkurrence vedr. opførelse af vandkulturhus med svømme- og foreningsfaciliteter, en promenade og et havnebad på Papirøen. Totalrådgivningskontrakten udbydes efterfølgende i udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse, jf. udbudslovens § 82.
Byggeriet skal have en unik identitet, og projektet skal udformes med særlig fokus på helhedsoplevelsen af havnemiljøet og den særlige kontekst på Papirøen. Bygherren ønsker at se nye, konceptuelle måder at sammetænke vandkulturhus, foreningsfaciliteter og havnebad på. Med udgangspunkt i den særlige placering og en unik mulighed for at skabe en meget tæt forbindelse mellem havnebassinet og indendørs bassiner i vandkulturhuset, ønskes et projekt, der knytter havnemiljø, brugere på vandet, brugere i vandet, brugere af byrummet og brugere af det kommende vandkulturhus sammen i et levende by- og bademiljø. Det samlede projekt rummer 5 000 brutto-m² svømme- og foreningsfaciliteter.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:

Anmodning om prækvalifikation skal indeholde følgende oplysninger:
1. Personlige forhold:
— Firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail, kontaktperson og selskabsform indtastes direkte i RIB (TN452574)
— Udfyldt ESPD.
2. Teknisk kapacitet:
2A) Ansøgningen vedlægges op til 7 (syv) referencer fra de seneste 10 år, som dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer indenfor svømmebadsbyggeri eller andet byggeri af tilsvarende karakter eller kompleksitet. Hver referencer bør indeholde følgende oplysninger:
i) Navnet på kunden
ii) Projektets navn
iii) Anlægssum og m²
iv) Beskrivelse af ansøgers ydelser i projektet
v) Starttidspunkt og varighed
vi) Beskrivelse af arkitektektur og funktionalitet.
Ordregiver ser gerne, at der fremsendes 7 (syv) referencer for hele teamet. Ordregiver ser gerne, at hver reference maksimalt fylder 2 (to) A4-sider. Hvis ansøgeren vedlægger flere referencer, vil ordregiver kun lægge vægt på de 7 nyeste (seneste i tid) referencer. Det forventes, at minimum 2 af referencerne dokumenterer ingeniørrådgiver-virksomhedens kompetencer i forhold særligt teknisk kompliceret byggeri som f.eks. svømmebadsbyggeri og byggeri på, i eller nær ved havne eller maritime områder, eller andet relevant byggeri af tilsvarende kompleksitet.
2B)Ansøgningen bør vedlægges en kort beskrivelse af den kunstneriske rådgivervirksomheds kompetencer i forhold til bygningsintegreret kunst. Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen maksimalt fylder 1 A4-side. Beskrivelsen bør oplyse om den kunstneriske rådgivervirksomheds erfaringer og kompetencer i forhold til bygningsintegreret kunst, og gerne med angivelse af relevante projekter. Ordregiver ser gerne, at billeddokumentation omfatter højst 3 (tre) referencer. Billeddokumentationen vedlægges i tillæg til beskrivelsen.
2C) Referencerne afleveres i et separat PDF dokument. I ESPD skal ansøger angive at der er vedlagt separat dokument indeholdende referencerne. Det understreges, at der alene skal afleveres referencer på virksomhedsniveau. Der skal ikke afleveres CV'ere i forbindelse med prækvalifikationen.
3 Økonomisk og finansiel kapacitet:
— Oplysning om egenkapital i de seneste 2 års disponible regnskabsår. Mindstekrav: Egenkapital skal være positiv i de seneste 2 disponible regnskabsår.
Hvis ansøgers virksomhed er etableret inden for de seneste 2 regnskabsår, skal ansøgeren alene give oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået.
4A) Hvis ansøger er et konsortium/sammenslutning skal oplysningern i punkt 1-3 medsendes for alle deltagere i konsortiet. Blandt konsortiets medlemmer skal der udpeges en fælles befuldmægtiget, der har kontakten til ordregiver. Der vil ved kontraktindgåelse blive stillet krav om solidarisk hæftelse.
4B) Hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske eller økonomiske formåen skal ansøger aflevere ESPD samt dokumentation for at ansøger kan basere sig på anden enheds formåen i form af støtteerklæring.
Kriterier for udvælgelse:
Ud fra de ansøgere, der opfylder de krav, der er stillet i næværende udbudsbekendtgørelse, udvælger ordregiver de fem ansøgere, der i relation til den udbudte opgave har de mest relevante referencer og tilstrækkelige arkitekt,- ingeniør-mæssige og kunstneriske kompetencer.
Ordregiver ser særligt positivt på referencer, der viser inspirerende og nytænkende projekter, herunder arkitektur, der integrerer vand og svømmebad i bred forstand, projekter med offentlig adgang og markant beliggenhed, samt eksempler på projekter, hvor uderum, hav,- fjord- eller søvand er en integreret del af det arkitektoniske hovedgreb. Ved relevante referencer forstås referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer inden for tilsvarende byggeri af omfang og kompleksitet, og referencer der dokumenterer inspirerende og nytænkende projekter, og som illustrerer arkitektur, hvor uderum er en integreret del af det arkitektoniske hovedgreb.
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession


Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence

Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:

Bedømmelseskriterierne i projektkonkurrencen er følgende:
Funktion,arkitektur og kunstnerisk ide
Teknik og drift
Økonomi
For uddybende beskrivelse henvises til konkurrenceprogrammet.
Fase I forventes at løbe fra 3.4.2017 til 2.6.2017. Der forventes at blive udpeget op til 3 vindere, hvorefter fase II gennemføres med vinderne af projektkonkurrencen. Fase II forventes at løbe fra august til december 2017, og vil forløbe iht. udbudslovens §82, udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse. Tildelingskriteriet i fase II vil være »Bedste forhold mellem pris og kvalitet« med følgende kriterier:
— Funktion, arkitektur og kunstnerisk ide
— Økonomi
— Pris (Honorar)
— Procesbeskrivelse og bemanding.
En nærmere beskrivelse af underkriterierne samt vægtning af kriterierne for Fase II fremgår af konkurrenceprogrammet.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse

Dato: 02/03/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:

Dansk, Engelsk, Svensk, Norsk

IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)

Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
Alle konkurrencehold der afleverer et konditionsmæssige forslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet i fase I vil modtage et vederlag på 350 000 DKK. De teams der afslutter forhandlingerne i fase II med et konditionsmæssigt tilbud, modtager yderligere et vederlag på 300 000 DKK.
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
Opmærksomheden henledes på, at vindende tilbudsgiver skal overholde Københavns Kommunes bestemmelser om CSR, arbejdstagerrettigheder og praktikanter/lærlinge. Bestemmelserne fremgår af udbudsmaterialet. Kontrakten indholder en option på byggeledelse.
Der afholdes informationsmøde den 9.2.2017 kl. 16:30-17:30. Tilmelding til informationsmødet kan ske ved mail til: ligo@cowi.com
Ad punkt II.4.2) Opmærksomheden henledes på, at projektets gennemførelse er betinget af, at Borgerrepræsentationen bevillinger midler til projektets gennemførelse. Bygherren forbeholder sig derfor ret til at aflyse konkurrencen, såfremt bevillingen mod forventning ikke gives.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dkInternetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:
Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.
Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dkInternetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/02/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen