Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Panorama Westervoort Mosterdhof , Duiven/ Niederlande

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028052
Tag der Veröffentlichung
13.12.2019
Aktualisiert am
28.09.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen, Stadtplaner*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Auslober
Koordination
Architectuur Lokaal, Amsterdam
Bewerbungsschluss
21.01.2020
Abgabetermin Pläne
14.07.2020
Preisgerichtssitzung
24.09.2020

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

Endule, Tiel
Diep, Apeldoorn
veenenbos en bosch landschapsarchitecten, Arnhem
Barzilay+Ferwerda Architectuur+Stedenbouw, Apeldoorn
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Schwerpunkt der Aufgabe ist es, für alle kleinen und großen Herausforderungen in Mosterdhof kohärente Lösungen zu finden, die die Lebensqualität erhöhen. Die Herausforderungen liegen sowohl im räumlichen als auch im sozialen Bereich. Wir suchen einen Plan, der konkret zu einem positiven Image des Quartiers und zur Nachhaltigkeit beiträgt, indem nicht nur der öffentliche Raum des Quartiers, sondern auch das Auengebiet erlebbar gemacht und aufgewertet wird. Dies steht im Einklang mit den Ambitionen des Nachbarschaftsentwicklungsplans und der interkommunalen Strukturvision für den Flussklimapark IJsselpoort. Eine zukunftsorientierte, ganzheitliche und innovative Raumgestaltung für den Mosterdhof geht einher mit der Zukunftssicherung der Häuser und enthält praktische Hinweise auf das Was, Wie und Wer der gewünschten Veränderungen.

Competitieve taak
De kern van de opgave is om voor alle kleine en grote uitdagingen in de Mosterdhof samenhangende oplossingen te vinden die de leefbaarheid verhogen. De uitdagingen liggen zowel in het ruimtelijke als het sociale domein. Gezocht wordt naar een plan dat concreet bijdraagt aan een positief beeld van de wijk en aan verduurzaming, waarbij naast de openbare ruimte van de wijk ook het uiterwaardengebied beleefbaar gemaakt en opgewaardeerd wordt. Hierbij wordt aangesloten op de ambities uit het Wijkontwikkelingsplan en de Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort. Een toekomstgericht, integraal en vernieuwend ruimtelijk ontwerp voor de Mosterdhof op hoofdlijnen gaat gepaard met het toekomstbestendig maken van de woningen en bevat praktische handreikingen over het wat, hoe en wie van de gewenste veranderingen.
13/12/2019 S241 Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure
Nederland-Duiven: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
2019/S 241-592953
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Rechtsgrond: Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Westervoort (RID De Liemers)
Nationaal identificatienummer: 161596305
Postadres: p/a Koning Willem Alexanderplein 3
Plaats: Duiven
NUTS-code: NL
Postcode: 6921 ER
Land: Nederland
Contactpersoon: Architectuur Lokaal (B. Talman)
E-mail: info@panoramalokaal.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tenderned.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: panoramalokaal.nl/mosterdhof
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Projectteam Panorama Lokaal
Plaats: Westervoort
NUTS-code: NL
Land: Nederland
E-mail: info@panoramalokaal.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: panoramalokaal.nl/mosterdhof
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e02ad7513284f0e751cab9f526161042
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:
Panorama Westervoort Mosterdhof
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000

II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71420000
71400000
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:
De kern van de opgave is om voor alle kleine en grote uitdagingen in de Mosterdhof samenhangende oplossingen te vinden die de leefbaarheid verhogen. De uitdagingen liggen zowel in het ruimtelijke als het sociale domein. Gezocht wordt naar een plan dat concreet bijdraagt aan een positief beeld van de wijk en aan verduurzaming, waarbij naast de openbare ruimte van de wijk ook het uiterwaardengebied beleefbaar gemaakt en opgewaardeerd wordt. Hierbij wordt aangesloten op de ambities uit het Wijkontwikkelingsplan en de Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort. Een toekomstgericht, integraal en vernieuwend ruimtelijk ontwerp voor de Mosterdhof op hoofdlijnen gaat gepaard met het toekomstbestendig maken van de woningen en bevat praktische handreikingen over het wat, hoe en wie van de gewenste veranderingen. Door bundeling van competenties kan [...].
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.10)Criteria voor de selectie van de deelnemers:

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep:
Teams met tenminste 1 geregistreerd architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, interieurarchitect.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 3
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:
Criterium: kwaliteit
Weging: 100

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/01/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 06/02/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
Elk van de maximaal 3 teams die worden geselecteerd voor deelname aan de 2e fase (ontwerpfase) ontvangt een vergoeding van 10 000 EUR excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.
IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
Van een team maakt tenminste 1 ontwerper (architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, interieurarchitect) deel uit, die is geregistreerd in het Nederlands Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands register. Deze persoon is hoofdverantwoordelijke namens het team.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
E-mail: communicatie.rb-gel@rechtspraak.nl
Internetadres: www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Paginas/default.aspx
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/12/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen