Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Panorama Vlaardingen Westwijk , Vlaardingen/ Niederlande

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028054
Tag der Veröffentlichung
13.12.2019
Aktualisiert am
28.09.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen, Stadtplaner*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Auslober
Koordination
Architectuur Lokaal, Amsterdam
Bewerbungsschluss
21.01.2020
Abgabetermin Pläne
14.07.2020
Preisgerichtssitzung
24.09.2020

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

Except Integrated Sustainability, Utrecht
Acacia Water, Gouda
Bureau Stadsnatuur, Rotterdam
Shift architecture urbanism, Rotterdam
FLUX landscape architecture, Utrecht
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Schwerpunkt der Aufgabe besteht darin, ein zukunftssicheres soziales und physisches Gleichgewicht in Westwijk zu finden. Kann die Hinzufügung von Wohnraum, zum Teil aus anderen Marktsegmenten, in Verbindung mit der attraktiven Einpassung notwendiger Investitionen in das Wasser- und Energiesystem neue Bewohner nach Westwijk locken, um das soziale Gleichgewicht wiederherzustellen? Wie können Grünflächen im Stadtteil mehr Biodiversität und Bedeutung erhalten? Wie können Stadtrand und Nachbarschaft besser miteinander verbunden werden und wie können die harten Grenzen zwischen Nachbarschaft und Stadtrand aufgeweicht werden? Wie kann ein angenehmes, gesundes und leicht zugängliches Wohnumfeld mit eigener Identität und guten Erholungsmöglichkeiten geschaffen werden?

Competitieve taak
De kern van de opgave is het vinden van een toekomstbestendige sociale en fysieke balans in de Westwijk. Kan het toevoegen van woningen, deels uit andere marktsegmenten, in combinatie met het aantrekkelijk inpassen van noodzakelijke investeringen in het water- en energiesysteem nieuwe bewoners naar de Westwijk trekken om de sociale balans te herstellen? Hoe kan het groen in de wijk meer biodiversiteit en meer betekenis krijgen? Hoe kunnen buitengebied en wijk meer aan elkaar hebben en hoe kunnen de harde grenzen tussen wijk en buitengebied worden verzacht? Hoe kan een prettige, gezonde en goed bereikbare woonomgeving met een eigen identiteit en goede recreatiemogelijkheden ontstaan?
13/12/2019 S241 Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure
Nederland-Vlaardingen: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
2019/S 241-592951
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Rechtsgrond: Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Vlaardingen
Nationaal identificatienummer: 6116978
Postadres: Westnieuwland 6
Plaats: Vlaardingen
NUTS-code: NL
Postcode: 3131 VX
Land: Nederland
Contactpersoon: Architectuur Lokaal (B. Talman)
E-mail: info@panoramalokaal.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaardingen.nl
Adres van het kopersprofiel: www.vlaardingen.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: panoramalokaal.nl/westwijk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Projectteam Panorama Lokaal
Plaats: Vlaardingen
NUTS-code: NL
Land: Nederland
E-mail: info@panoramalokaal.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: panoramalokaal.nl/westwijk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/498c6416358e5b734694da0b68178342
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:
Panorama Vlaardingen Westwijk
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000

II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71420000
71400000
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:
De kern van de opgave is het vinden van een toekomstbestendige sociale en fysieke balans in de Westwijk. Kan het toevoegen van woningen, deels uit andere marktsegmenten, in combinatie met het aantrekkelijk inpassen van noodzakelijke investeringen in het water- en energiesysteem nieuwe bewoners naar de Westwijk trekken om de sociale balans te herstellen? Hoe kan het groen in de wijk meer biodiversiteit en meer betekenis krijgen? Hoe kunnen buitengebied en wijk meer aan elkaar hebben en hoe kunnen de harde grenzen tussen wijk en buitengebied worden verzacht? Hoe kan een prettige, gezonde en goed bereikbare woonomgeving met een eigen identiteit en goede recreatiemogelijkheden ontstaan?
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.10)Criteria voor de selectie van de deelnemers:

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep:
Teams met tenminste 1 geregistreerd architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, interieurarchitect.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 3
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:
Criterium: Kwaliteit
Weging: 100

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/01/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 06/02/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: ja
IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
Elk van de maximaal 3 teams die worden geselecteerd voor deelname aan de 2e fase (ontwerpfase) ontvangt een vergoeding van 10 000 EUR excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.
IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
Van een team maakt tenminste 1 ontwerper (architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, interieurarchitect) deel uit, die is geregistreerd in het Nederlands Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands register. Deze persoon is hoofdverantwoordelijke namens het team.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100–125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/12/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen