Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Panorama Tilburg-Noord , Tilburg/ Niederlande

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028050
Tag der Veröffentlichung
13.12.2019
Aktualisiert am
06.10.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Beteiligung
3 Arbeiten
Bewerbungsschluss
21.01.2020
Abgabetermin Pläne
14.07.2020
Preisgerichtssitzung
24.09.2020

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

Ruimtevolk, Utrecht

Gewinner

Witteveen+Bos, Deventer
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Auslober
Gemeente Tilburg

Wettbewerbsaufgabe
Der Kern der Aufgabe in Tilburg-Noord besteht darin, Interessen und (sowohl Markt- als auch Regierungsparteien und Bürger) eine Aktionsperspektive anzubieten, die die Parteien langfristig verbindet und einen Ausgangspunkt für den morgigen Start bietet. gehen. Die Kontaktpunkte liegen sowohl in der Nachbarschaft als auch am Stadtrand und die sozialen Herausforderungen wie die Energiewende, die Klimaanpassung und die Wohnungsherausforderung. Die möglichen Vorschläge müssen sich positiv auf die gesamte Nachbarschaft und insbesondere auf die am stärksten gefährdeten Teile der Nachbarschaft auswirken. Die Forderung an Designer besteht darin, diese Aktionsperspektive zu entwickeln und zu untersuchen, wo Möglichkeiten bestehen, einen klugen Business Case zu erstellen, damit aus bestehenden Programmen und geplanten Investitionen eine optimale soziale Rendite erzielt werden kann.

De kern van de opgave in Tilburg-Noord is om belang(hebbend)en (zowel markt- als overheidspartijen en burgers) een handelingsperspectief te bieden, dat de partijen op de lange termijn aan elkaar verbindt én een startpunt biedt om morgen mee aan de slag te gaan. Daarbij liggen de aanknopingspunten zowel in de wijk als in het buitengebied en de maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de woningbouwopgave. Van de mogelijke voorstellen moeten de positieve effecten uitwerken op de hele wijk en in het bijzonder op de meest kwetsbare delen daarvan. De vraag aan ontwerpers is om dit handelingsperspectief te ontwikkelen en te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om een scherpzinnige businesscase te bouwen, zodat een optimaal maatschappelijk rendement kan worden gehaald uit bestaande programma’s en geplande investeringen.
13/12/2019 S241 Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure
Nederland-Tilburg: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
2019/S 241-592955
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Rechtsgrond: Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Tilburg
Nationaal identificatienummer: 32696202
Postadres: Spoorlaan 181
Plaats: Tilburg
NUTS-code: NL
Postcode: 5038 CB
Land: Nederland
Contactpersoon: Architectuur Lokaal (B. Talman)
E-mail: info@panoramalokaal.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tilburg.nl
Adres van het kopersprofiel: www.tilburg.nl/aanbestedingen

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: panoramalokaal.nl/tilburg-noord
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Projectteam Panorama Lokaal
Plaats: Tilburg
NUTS-code: NL
Land: Nederland
E-mail: info@panoramalokaal.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: panoramalokaal.nl/tilburg-noord
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5792de36a45dff13a0c43203caca7e8c
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:
Panorama Tilburg-Noord
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000

II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71420000
71400000
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:
De kern van de opgave in Tilburg-Noord is om belang(hebbend)en (zowel markt- als overheidspartijen en burgers) een handelingsperspectief te bieden, dat de partijen op de lange termijn aan elkaar verbindt én een startpunt biedt om morgen mee aan de slag te gaan. Daarbij liggen de aanknopingspunten zowel in de wijk als in het buitengebied en de maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de woningbouwopgave. Van de mogelijke voorstellen moeten de positieve effecten uitwerken op de hele wijk en in het bijzonder op de meest kwetsbare delen daarvan. De vraag aan ontwerpers is om dit handelingsperspectief te ontwikkelen en te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om een scherpzinnige businesscase te bouwen, zodat een optimaal maatschappelijk rendement kan worden gehaald uit bestaande programma’s en geplande investeringen.
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.10)Criteria voor de selectie van de deelnemers:

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep:
Teams met tenminste 1 geregistreerd architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, interieurarchitect.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 3
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:
Criterium: kwaliteit
Weging: 100

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/01/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 06/02/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
Elk van de maximaal 3 teams die worden geselecteerd voor deelname aan de 2e fase (ontwerpfase) ontvangt een vergoeding van 10 000 EUR excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.
IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
Van een team maakt tenminste 1 ontwerper (architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, interieurarchitect) deel uit, die is geregistreerd in het Nederlands Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands register. Deze persoon is hoofdverantwoordelijke namens het team.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant (zittingslocatie Breda)
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/12/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen