Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Panorama Emmen Bargeres , Emmen/ Niederlande

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028055
Tag der Veröffentlichung
13.12.2019
Aktualisiert am
28.09.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen, Stadtplaner*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Auslober
Koordination
Architectuur Lokaal, Amsterdam
Bewerbungsschluss
21.01.2020
Abgabetermin Pläne
14.07.2020
Preisgerichtssitzung
24.09.2020

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

berte daan landschap, Leeuwarden
Territoria, Heerenveen
Jan Martijn Eekhof stedenbouw, Groningen
Interra, Joure
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Schwerpunkt der Aufgabe liegt in der Revitalisierung des Stadtteils, um ihn zukunftsfähig zu machen. Die Dynamik des Untergrundes (Wasser, Boden, Natur) führt dazu, zu untersuchen, wo im System welche Interventionen Erfolg versprechend sein können. Dies in Verbindung mit der Frage, welche Veränderungen und Qualitätsverbesserungen erforderlich sind, um sicherzustellen, dass der Wohnungsbestand den gegenwärtigen und zukünftigen Bewohnern entspricht. Das Ergebnis soll sein, dass die sozialen und räumlichen Verbindungen stärker werden, die Lebensqualität und die vorhandene räumliche Qualität verbessert wird. Die Aufgabe besteht darin, eine nachhaltige Form des Eigentums und der Verantwortung für die Erhaltung des Lebensumfelds zu finden, wobei eine Umverteilung von Aufgaben, Land und Finanzierung denkbar ist.

Competitieve taak
De kern van de opgave ligt in de revitalisering van de wijk zodat deze toekomstbestendig wordt. Daarbij is de logica van de ondergrond (water, bodem, natuur) leidend om te bepalen waar in het systeem welke ingrepen kansrijk kunnen zijn. Dit, in combinatie met de vraag welke mutaties en kwaliteitsverbeteringen nodig zijn om de woningvoorraad aan te laten sluiten bij de huidige en toekomstige bewoners. Daarbij zou het resultaat moeten zijn dat sociale en ruimtelijke verbindingen sterker worden, de leefbaarheid en bestaande ruimtelijke kwaliteit wordt vergroot. Daarbij is de opgave om een houdbare vorm te vinden van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor onderhoud van de leefomgeving, waar herverdeling van taken, grond en financiering denkbaar is.
13/12/2019 S241 Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure
Nederland-Emmen: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
2019/S 241-592950
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Rechtsgrond: Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Emmen
Nationaal identificatienummer: 31443820
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: Emmen
NUTS-code: NL
Postcode: 7811 AP
Land: Nederland
Contactpersoon: Architectuur Lokaal (B. Talman)
E-mail: info@panoramalokaal.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.emmen.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: panoramalokaal.nl/bargeres
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Projectteam Panorama Lokaal
Plaats: Emmen
NUTS-code: NL
Land: Nederland
E-mail: info@panoramalokaal.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: panoramalokaal.nl/bargeres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3a5cb879ea78ce54a5b2c8b86091c4db
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:
Panorama Emmen Bargeres
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000

II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71420000
71400000
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:
De kern van de opgave ligt in de revitalisering van de wijk zodat deze toekomstbestendig wordt. Daarbij is de logica van de ondergrond (water, bodem, natuur) leidend om te bepalen waar in het systeem welke ingrepen kansrijk kunnen zijn. Dit, in combinatie met de vraag welke mutaties en kwaliteitsverbeteringen nodig zijn om de woningvoorraad aan te laten sluiten bij de huidige en toekomstige bewoners. Daarbij zou het resultaat moeten zijn dat sociale en ruimtelijke verbindingen sterker worden, de leefbaarheid en bestaande ruimtelijke kwaliteit wordt vergroot. Daarbij is de opgave om een houdbare vorm te vinden van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor onderhoud van de leefomgeving, waar herverdeling van taken, grond en financiering denkbaar is.
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.10)Criteria voor de selectie van de deelnemers:

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep:
Teams met tenminste 1 geregistreerd architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, interieurarchitect

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 3
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:
Criterium: Kwaliteit
Weging: 100

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/01/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 06/02/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
Elk van de maximaal 3 teams die worden geselecteerd voor deelname aan de 2e fase (ontwerpfase) ontvangt een vergoeding van 10 000 EUR excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.
IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
Van een team maakt tenminste 1 ontwerper (architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, interieurarchitect) deel uit, die is geregistreerd in het Nederlands Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands register. Deze persoon is hoofdverantwoordelijke namens het team.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Postadres: Brinkstraat 4
Plaats: Assen
Postcode: 9401 HZ
Land: Nederland
E-mail: communicatie.assen@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 592339222
Fax: +31 592339498
Internetadres: www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Assen/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/12/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen