Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Panorama Den Helder, Julianadorp , Den Helder/ Niederlande

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028051
Tag der Veröffentlichung
13.12.2019
Aktualisiert am
28.09.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen, Stadtplaner*innen und Landschaftsarchitekt*innen
Auslober
Koordination
Architectuur Lokaal, Amsterdam
Bewerbungsschluss
21.01.2020
Abgabetermin Pläne
14.07.2020
Preisgerichtssitzung
24.09.2020

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

Fabrications, Amsterdam
Mandaworks, Stockholm
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Schwerpunkt der Aufgabe liegt in der Neugestaltung des öffentlichen Raums durch die Herstellung physischer Verbindungen auf verschiedenen Maßstabsebenen. Ein konkreter, durchführbarer Vorschlag für logische Verbindungen zwischen dem Meer, den Dünen, dem alten Dorfkern und Noorderhaven, gegebenenfalls mit Verbindungen, damit die dazwischen liegenden Quartiere deutlicher geöffnet werden und Julianadorp zu einem logisch zusammenhängenden Ganzen verschmolzen wird. Ein Dorf, das nicht isoliert in der Landschaft liegt, sondern sie nutzt und von ihr profitiert. Es ist wichtig, dass die Nähe zum Meer in einer Weise erlebt werden kann, die Julianadorp eine eigene Identität verleiht.

Competitieve taak
De kern van de opgave ligt in de herinrichting van het openbaar domein door het maken van fysieke verbindingen op verschillende schaalniveaus. Gevraagd wordt om een concreet, uitvoerbaar voorstel voor logische verbindingen tussen de zee, de duinen, de oude dorpskern en Noorderhaven, met aantakkingen waar nodig zodat de tussenliggende bloemkoolwijken duidelijker worden ontsloten en Julianadorp tot een logisch samenhangend geheel wordt gesmeed. Een dorp dat niet geïsoleerd in het landschap ligt, maar daar juist gebruik van maakt en voordeel aan heeft. Essentieel is dat de nabijheid van de zee kan worden beleefd op een manier die een eigen identiteit aan Julianadorp verschaft.
13/12/2019 S241 Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure
Nederland-Den Helder: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
2019/S 241-592954
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Rechtsgrond: Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Den Helder
Nationaal identificatienummer: 391946993
Postadres: Verkeerstorenweg 3
Plaats: Den Helder
NUTS-code: NL
Postcode: 1786 PN
Land: Nederland
Contactpersoon: Architectuur Lokaal (B. Talman)
E-mail: info@panoramalokaal.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tenderned.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: panoramalokaal.nl/julianadorp
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Projectteam Panorama Lokaal
Plaats: Den Helder
NUTS-code: NL
Land: Nederland
E-mail: info@panoramalokaal.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.panoramalokaal.nl/julianadorp
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b740118daf5bc25ddaf69b049c1176b4
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:
Panorama Den Helder, Julianadorp
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000

II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71420000
71400000
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:
De kern van de opgave ligt in de herinrichting van het openbaar domein door het maken van fysieke verbindingen op verschillende schaalniveaus. Gevraagd wordt om een concreet, uitvoerbaar voorstel voor logische verbindingen tussen de zee, de duinen, de oude dorpskern en Noorderhaven, met aantakkingen waar nodig zodat de tussenliggende bloemkoolwijken duidelijker worden ontsloten en Julianadorp tot een logisch samenhangend geheel wordt gesmeed. Een dorp dat niet geïsoleerd in het landschap ligt, maar daar juist gebruik van maakt en voordeel aan heeft. Essentieel is dat de nabijheid van de zee kan worden beleefd op een manier die een eigen identiteit aan Julianadorp verschaft.
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.10)Criteria voor de selectie van de deelnemers:

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep:
Teams met tenminste 1 geregistreerd architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, interieurarchitect.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 3
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:
Criterium: kwaliteit
Weging: 100

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/01/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 06/02/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
Elk van de maximaal 3 teams die worden geselecteerd voor deelname aan de 2e fase (ontwerpfase) ontvangt een vergoeding van 10 000 EUR excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.
IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
Van een team maakt tenminste 1 ontwerper (architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, interieurarchitect) deel uit, die is geregistreerd in het Nederlands Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands register. Deze persoon is hoofdverantwoordelijke namens het team.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb-nho@rechtspraak.nl
Internetadres: www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/12/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen