Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači - na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej , Veľká Mača/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033156
Tag der Veröffentlichung
21.12.2021
Aktualisiert am
27.06.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen, Künstler*innen etc
Beteiligung
27 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
04.04.2022 17:00
Preisgerichtssitzung
02.05.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis

N/A s.r.o.
Benjamín Brádňanský · Vít Halada · Martin Piaček

2. Preis

Ondrej Jurčo · Tomáš Boroš · Maroš Mitro
Juraj Červený · Daniela Sabová

3. Preis

Ing. arch. Jakub Kopec · ArtD. Juraj Rattaj · Klára Zahradníčková
Mira Keratová · Luboš Zbranek · František Demeter

4. Preis

Studio Kubinsky s.r.o.
Bohuš Kubinský · Monika Kubinská · Tamara Reháčková

5. Preis

Viktor Karľa · Tomáš Baroš
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Gestaltung der Gedenkstätte sollte in angemessener Weise an die tragischen Ereignisse erinnern, die sich unmittelbar in diesem Gebiet zugetragen haben. Es sollte in erster Linie ein Ort des Gedenkens sein, der des Erinnerns und der Kontemplation würdig ist. Es ist wichtig, die Gestaltung sensibel und mit echter Ehrfurcht und Respekt anzugehen.

Gleichzeitig soll dieser Ort den Besuchern auch die Botschaft von der Notwendigkeit der Arbeit von Ján Kuciak vermitteln - der investigativen und reportagehaften Arbeit mit dem Ziel, die Öffentlichkeit über die Gefahren sozialer Ungerechtigkeit aufzuklären. Daher sollte die Gedenkstätte nicht nur einen Raum für die Erinnerung an die Vergangenheit bieten, sondern auch einen Raum für die Reflexion und das Nachdenken über die Bedeutung der Redefreiheit für die Gesellschaft.

Návrh pamätníka by mal adekvátne pripomínať tragické udalosti, ktoré sa priamo na riešenom území udiali. Malo by sa primárne jednať o pietne miesto hodné rozpamätávania sa, kontemplácie. Je nevyhnutné pristúpiť k návrhu citlivo a s patričnou pietou a úctou.

Zároveň má návštevníkom toto miesto sprostredkovať aj odkaz nevyhnutnosti práce Jána Kuciaka - investigatívnu a reportážnu prácu pre potreby informovania verejnosti o hrozbách spoločenského neprávia. Preto má pamätník poskytovať priestor nielen na spomienku obracajúcu sa k minulosti, ale aj priestor na uvažovanie, rozjímanie o význame slobody slova pre spoločnosť.
21/12/2021    S247

Slovensko-Trnava: Architektonické a súvisiace služby

2021/S 247-654397

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Trnavský samosprávny kraj

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37836901

Poštová adresa: Starohájska 10

Mesto/obec: Trnava

Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj

PSČ: 91701

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Branislav Šarmír

E-mail: sarmir@obstrame.sk

Telefón: +421 903299288

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.trnava-vuc.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8297
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436026
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://slobodaslova.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači - na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Referenčné číslo: OB21TTK076
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
92311000 Umelecké diela
92312200 Služby autorov, skladateľov, sochárov, zabávačov a iných samostatných umelcov
92312250 Služby samostatných umelcov
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Návrh pamätníka by mal adekvátne pripomínať tragické udalosti, ktoré sa priamo na riešenom území udiali. Malo by sa primárne jednať o pietne miesto hodné rozpamätávania sa, kontemplácie. Je nevyhnutné pristúpiť k návrhu citlivo a s patričnou pietou a úctou.

Zároveň má návštevníkom toto miesto sprostredkovať aj odkaz nevyhnutnosti práce Jána Kuciaka - investigatívnu a reportážnu prácu pre potreby informovania verejnosti o hrozbách spoločenského neprávia. Preto má pamätník poskytovať priestor nielen na spomienku obracajúcu sa k minulosti, ale aj priestor na uvažovanie, rozjímanie o význame slobody slova pre spoločnosť.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

kvalita riešenia vo vzťahu k zadaniu

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/04/2022
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

V súťaži budú udelené podľa poradia návrhov tieto ceny. Hodnoty uvedené v zátvorke sú sumy, ktoré budú vyplatené oceneným účastníkom = po odrátaní zrážky dane z príjmu (19%):

1. cena: 8 000,00 €(6 480 €)

2. cena: 5 000,00 €(4 050 €)

3. cena: 3 000,00 €(2 430 €)

Súťažným návrhom, ktorým nebola udelená cena, avšak porota bude považovať za vhodné vyzdvihnúť ich pre ich kvalitu, môže byť udelená odmena. O počte odmenených návrhov a jednotlivých výškach odmien rozhodne porota.

Suma vyhradená na odmeny: 4 000,00 € (3 240 €)

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

 

neuplatňuje sa

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. rektorka VŠVU predsedníčka poroty
Ing. arch. Ilja Skoček autorizovaný architekt SKA, predseda SKA
Mgr. Sabina Jankovičová, ArtD. historička umenia, zástupkyňa Ministerstva kultúry SR
Prof. Ilona Németh DLA. profesorka Fakulty architektúry a dizajnu STU
Prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek hosťujúci architekt SKA, vedúci ateliéru VŠVU
Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. dekan FA STU, autorizovaný architekt SKA
Jozef Kuciak otec Jána Kuciaka
Mgr. Jozef Viskupič predseda TTSK
Lukáš Kušnír brat Martiny Kušnírovej
Ing. Michal Marcinov autorizovaný krajinný architekt SKA, náhradník poroty
Ing. arch. Juraj Benetin autorizovaný architekt SKA, osobnosť protestov iniciatívy Za Slušné Slovensko, náhradník poroty
Mgr. Peter Kadlic riaditeľ odboru kultúry a športu TTSK

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

 

1. Súťaž návrhov je jednoetapová, projektová, verejná anonymná, kombinovaná výtvarno - architektonická.

2. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný za podmienok uvedených v súťažných podmienkach.

3. Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne elektronicky prostredníctvom kontaktného bodu: https://slobodaslova.sk/

4. V prípade potreby vysvetlenia alebo objasnenia údajov uvedených v Súťažných podmienkach a ich prílohách (napr. Súťažné zadanie, alebo Súťažné pomôcky) môže účastník požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom kontaktného emailu: slobodaslova@trnava-vuc.sk

5. Všetky vysvetlenia, odpovede z kontaktného emailu a kladné vybavenia žiadostí o nápravu bude vyhlasovateľ zverejňovať všetkým účastníkom najneskôr v lehote 7 dní od doručenia žiadosti, na kontaktnom bode súťaže:

https://slobodaslova.sk/

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/12/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen