Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Entwicklungskonzept für das Polonia Stadion / Koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przy ulicy Konwiktorskiej 6 , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025319
Tag der Veröffentlichung
16.11.2018
Aktualisiert am
24.05.2019
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekten, Stadtplaner, Landschaftsarchitekten
Beteiligung
17 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
21.12.2018
Preisgerichtssitzung
10.05.2019

1. Preis

ARPA Architektoniczna Pracownia, Poznań
Jerzego Gurawskiego
GAB Piotr Grabowski Architekt, Poznań
SKI Studio Błażej Szurkowski, Poznań

2. Preis

Heinle, Wischer und Partnet Architekci Sp. z o.o., Wrocław

3. Preis

Jems Architekci Sp. z o.o., Warszawa

Anerkennung

Open Architekci Sp. z o.o., Warszawa

Anerkennung

JSK Architekci Sp. z o.o., Warszawa
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Wettbewerb besteht in der Umsetzung eines architektonischen und städtebaulichen Konzepts für die Modernisierung des Sportkomplexes Polonia in der Konwiktorska-Straße 6: 1.1. Stadtkonzept der Gesamtannahme, 1.2. Das architektonische Konzept der Kategorie IV des Fußballstadions für 15 500 Zuschauer, 1.3. das Konzept der multifunktionalen Multifunktionshalle mit Tiefgarage, 1.4. das Konzept des Gebäudes des Youth Sports Support Centre mit Tiefgarage. 1.5 Konzept eines Platzes vor dem Haupteingang mit einer Tiefgarage. Umfang der Studie: Das Investitionsgebiet befindet sich in Warschau, im Bezirk Śródmieście, zwischen den Straßen Konwiktorska, Bonifraterska und Międzyparkowa.
---
Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej i urbanistycznej modernizacji kompleksu sportowego „Polonia” przy ulicy Konwiktorskiej 6, a w szczególności: 1.1. Koncepcji urbanistycznej całości założenia, 1.2. Koncepcji architektonicznej stadionu piłkarskiego IV kategorii dla 15 500 widzów, 1.3. Koncepcji wielofunkcyjnej hali sportowej wielofunkcyjnej z garażem podziemnym, 1.4. Koncepcja budynku Centrum Wsparcia Sportu Młodzieżowego z garażem podziemnym. 1.5. Koncepcja placu przed wejściem głównym z garażem podziemnym. 2. Zakres opracowania: Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Warszawie, na terenie dzielnicy Śródmieście, pomiędzy ulicami: Konwiktorską, Bonifraterską i Międzyparkową.
Polen-Warschau: Architekturentwurf
2018/S 221-506508
Wettbewerbsbekanntmachung
Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Miasto Stołeczne Warszawa
pl. Bankowy 3/5
Warszawa
00-950
Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Pniewski, Maria Zielińska, adres: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
E-Mail: konkurspolonia@um.warszawa.pl
NUTS-Code: PL911
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: architektura.um.warszawa.pl/konkurspolonia
I.2)
Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.architektura.um.warszawa.pl/konkurspolonia
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
konkurspolonia@um.warszawa.pl
Warszawa
Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Pniewski, Maria Zielińska
E-Mail: konkurspolonia@um.warszawa.pl
NUTS-Code: PL911
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.architektura.um.warszawa.pl/konkurspolonia
I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)
Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przy ulicy Konwiktorskiej 6

Referenznummer der Bekanntmachung: 5/GP/2018
II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71220000
II.2)
Beschreibung
II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
71220000
71400000
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

1. Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej i urbanistycznej modernizacji kompleksu sportowego „Polonia” przy ulicy Konwiktorskiej 6, a w szczególności:
1.1. Koncepcji urbanistycznej całości założenia,
1.2. Koncepcji architektonicznej stadionu piłkarskiego IV kategorii dla 15 500 widzów,
1.3. Koncepcji wielofunkcyjnej hali sportowej wielofunkcyjnej z garażem podziemnym,
1.4. Koncepcja budynku Centrum Wsparcia Sportu Młodzieżowego z garażem podziemnym.
1.5. Koncepcja placu przed wejściem głównym z garażem podziemnym.
2. Zakres opracowania:
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Warszawie, na terenie dzielnicy Śródmieście, pomiędzy ulicami: Konwiktorską, Bonifraterską i Międzyparkową.

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)
Teilnahmebedingungen
III.1.10)
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:

Uczestnikiem konkursu może byś osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę miejsce zamieszkania – poza terytorium RP), spełniający następujące wymagania:
● Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie.
● spełniają warunki udziału w konkursie.
Za spełniających warunki udziału w konkursie Organizator uzna Uczestników, którzy:
a) wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta,
b) wykonali (jako projektant główny) przynajmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy stadionu piłkarskiego, lekkoatletycznego lub wielofunkcyjnego o pojemności co najmniej 5 000 widzów z trybunami zadaszonymi, lub budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego, lub sportowo-widowiskowego o pojemności co najmniej 2 000 widzów, lub obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 60 000 m3, które są w trakcie realizacji, lub zostały zrealizowane w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Wykaz wymaganych dokumentów określono w rozdziale III Regulaminu konkursu.

III.2)
Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben:

Uczestnik przy sporządzeniu pracy konkursowej musi dysponować osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Nichtoffen
Mindestzahl: 1
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
— Atrakcyjność i funkcjonalności proponowanych rozwiązań - waga kryterium: 30 %
— Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego - waga kryterium: 30 %
— Integralność kompozycji całości - waga kryterium - 20 %
— Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań (koszty realizacji, eksploatacji oraz energooszczędność) - waga kryterium: 20 %

IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/12/2018
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Polnisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:
— I nagroda pieniężna w wysokości: 100 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
— II nagroda pieniężna w wysokości: 50 000 PLN,
— III nagroda pieniężna w wysokości: 25 000 PLN,
— oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 25 000 PLN.

IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Nagrody pieniężne będą wypłacone nie wcześniej niż 15 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu.

IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:

1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu.
2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, wszystkie elementy pracy konkursowej oraz inne składane przez uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim.
Jeśli dokumenty, o których mowa powyżej zostały sporządzone w innym języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.
3. Zaproszenie do składania prac konkursowych będzie przekazane Uczestnikom spełniającym wymagania zawarte w regulaminie konkursu. Termin składania prac konkursowych: do 25.4.2019 r. do godz. 16:00. Miejsce: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, pokój 512b
4. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.architektura.um.warszawa.pl/konkurspolonia
5. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres: konkurspolonia@um.warszawa.pl
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Osoba do kontaktów: Tomasz Pniewski, Maria Zielińska
E-mail: konkurspolonia@um.warszawa.pl

VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
patrz pkt VI.4.1)
Warszawa
Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/11/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen