Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Osiedla Zielone Wzgórza , Pile/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032507
Tag der Veröffentlichung
13.09.2021
Aktualisiert am
21.02.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
08.10.2021
Preisgerichtssitzung
17.02.2022

1. Preis

Projekt Officyna Pracownia Architektury – Piotr Cegielski, Łódź
Lumioo-Łukasz Chodorowski, Łódź
AMP-Architekt Michał Piech, Łódź

2. Preis

todos.architekci, Poznań
Jakub Chrzanowski · Tomasz Kierończyk
Miłosz Korczak · Wojciech Kowalczyk

3. Preis

Michał Stangel, Gliwice

Anerkennung

mgr inż. arch. Jakub Bródka, Katowice
mgr inż. arch. Maciej Cichowski, Bytom

Anerkennung

Wojciech Orlewicz Architektura, Kraków
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung und Präsentation eines städtebaulichen und architektonischen Konzepts für eine moderne, funktionale, wirtschaftliche und bewohnerfreundliche Wohnsiedlung (“Osiedle Zielone Wzgórza“). Das Funktionsprogramm sollte die Schaffung der Siedlung als Schuleinheit (Nachbarschaftseinheit) mit Programmvorschlägen für die zugehörige Sozial- und Dienstleistungsinfrastruktur, öffentliche Räume und Grünflächen einschließlich isolierender Grünflächen berücksichtigen. Die Entwicklung des in der Konzeption vorgestellten Gutshofs sollte Ideen für innovative, umweltfreundliche und energiesparende Lösungen, einschließlich der Nutzung von Wasserstoffenergie, beinhalten. Die Erwartungen des Auftraggebers in Bezug auf die Investition sind in den Gestaltungsrichtlinien und dem Programm für die „Zielone Wzgórza-Siedlung“ in Piła enthalten, die in Anhang A der Wettbewerbsordnung aufgeführt sind.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i przedstawienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowoczesnego, funkcjonalnego, ekonomicznego i przyjaznego mieszkańcom osiedla mieszkaniowego („Osiedle Zielone Wzgórza”). W programie funkcjonalnym należy uwzględnić powstanie osiedla jako jednostki szkolnej (jednostka sąsiedzka) z propozycjami programowymi z tym związanej infrastruktury społecznej i usługowej, przestrzeniami publicznymi oraz terenami zieleni w tym zieleni izolacyjnej. Przedstawione w koncepcji uzbrojenie terenu osiedla powinno zawierać idee rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych i energooszczędnych, uwzględniających wykorzystanie energii wodoru.Wyniki konkursu posłużą do sporządzenia mpzp „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile i staną się podstawą do określenia modelu realizacji osiedla. Oczekiwania Zamawiającego dotyczące Inwestycji zawierają Wytyczne projektowe i program „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile, określone w Załączniku A do Regulaminu konkursu.
13/09/2021    S177

Polska-Piła: Usługi projektowania architektonicznego

2021/S 177-462118

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pila

Krajowy numer identyfikacyjny: 570791164

Adres pocztowy: Plac Staszica 10

Miejscowość: Piła

Kod NUTS: PL411 Pilski

Kod pocztowy: 64-920

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Beata Leciejewska

E-mail: b.leciejewska@konkurs.sarp.pl

Tel.: +48 672104340

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pila.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.architektsarp.pl/zielone-wzgorza
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Konkurs jednoetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile

Adres pocztowy: plac Staszica 10

Miejscowość: Piła

Kod pocztowy: 64-920

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Beata Leciejewska

Tel.: +48 672104340

E-mail: b.leciejewska@konkurs.sarp.pl

Kod NUTS: PL411 Pilski

Adresy internetowe:

Główny adres: www.architektsarp.pl/zielone-wzgorza
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs jednoetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile

Numer referencyjny: 012/R/2021
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.2)Opis
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i przedstawienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowoczesnego, funkcjonalnego, ekonomicznego i przyjaznego mieszkańcom osiedla mieszkaniowego („Osiedle Zielone Wzgórza”). W programie funkcjonalnym należy uwzględnić powstanie osiedla jako jednostki szkolnej (jednostka sąsiedzka) z propozycjami programowymi z tym związanej infrastruktury społecznej i usługowej, przestrzeniami publicznymi oraz terenami zieleni w tym zieleni izolacyjnej. Przedstawione w koncepcji uzbrojenie terenu osiedla powinno zawierać idee rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych i energooszczędnych, uwzględniających wykorzystanie energii wodoru.Wyniki konkursu posłużą do sporządzenia mpzp „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile i staną się podstawą do określenia modelu realizacji osiedla. Oczekiwania Zamawiającego dotyczące Inwestycji zawierają Wytyczne projektowe i program „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile, określone w Załączniku A do Regulaminu konkursu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto:

1. jest niezależny od: Zamawiającego, od Sądu Konkursowego, od ekspertów, biegłych i doradców;

2. jest autorem lub współautorem Pracy Konkursowej;

3. wskaże w Karcie Identyfikacyjnej Pracy Konkursowej Autorów i Współautorów Pracy Konkursowej;

4. spełnia warunki udziału w Konkursie.

Uczestnikiem Konkursu może być:

1. osoba fizyczna posiadająca wykształcenie wyższe architektoniczne na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka i legitymująca się tytułem mgr inż. architekta lub inż. architekta;

2. osoba prawna, w imieniu której działa co najmniej jedna osoba legitymująca się ww. wykształceniem;

3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w imieniu której działa co najmniej jedna osoba legitymująca się ww. wykształceniem;

4. podmioty te występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami Konkursu wspólnie biorącymi udział w Konkursie.

Uczestnik Konkursu nie może podlegać wykluczeniu na podst. art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, 6, 7-10 ustawy PZP.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

wykształcenie wyższe archit. na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka z tytułem mgr inż. architekta lub inż. architekta

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 2
Maksymalna liczba: 100
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Prace Konkursowe będą oceniane przez Sąd Konkursowy wg poniższych kryteriów:

1. jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości zagospodarowania terenu konkursu i sąsiadującymi z nim tkanką miejską i obszarami przyrodniczymi;

2. nowatorstwo i jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zagospodarowania;

3. nowatorstwo i jakość rozwiązań proekologicznych i oszczędności energii;

4. elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości);

5. potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/10/2021
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

Zamawiający przyzna Uczestnikom Konkursu nagrody zgodnie z rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd Konkursowy. Sąd Konkursowy ustala klasyfikację Prac Konkursowych oraz liczbę i wysokość nagród w ramach funduszu nagród określonego przez Zamawiającego. Suma nagród pieniężnych i wyróżnień wynosi brutto 220.000,00 zł. Zamawiający gwarantuje wypłatę całej puli nagród i wyróżnień.

Zakłada się, że w konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne:

1. I nagroda pieniężna w wysokości 100.000,00 zł;

2. II nagroda pieniężna w wysokości 60.000,00 zł;

3. III nagroda pieniężna w wysokości 40.000,00 zł;

4. wyróżnienia pieniężne w łącznej wysokości 20.000 zł.

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

Sąd konkursowy ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: nie
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
mgr inż. arch. Zbigniew Maćków-Przewodniczący Sądu, Sędzia konkursowy SARP, SARP O. Wrocław
mgr inż. arch. Marek Perepeczo-Sędzia referent, Sędzia konkursowy SARP, SARP O. Koszalin
Beata Dudzińska-Sędzia, Zastępca Prezydenta Miasta Piły
mgr inż. arch. Henryk Gawroński-Sędzia, SARP O. Poznań
mgr inż. arch. Romuald Hausmann-Sędzia, Sędzia konkursowy SARP, SARP O. Poznań
mgr inż. arch. Marcin Kościuch-Sędzia, Sędzia konkursowy SARP, SARP O. Poznań
mgr inż. arch. Mirosława Maćkowiak-Długosz-Sędzia, Przedstawicielka UM Piła
mgr inż. arch. Lech Wojtasik-Sędzia, SARP O. Poznań
mgr inż. arch. Iwona Wojtecka-Sędzia, Przedstawicielka UM Piła
mgr inż. arch. Piotr Kostka-Zastępca sędziego, Sędzia konkursowy SARP, SARP O. Poznań
mgr inż. arch. Beata Tubicz-Zastępca sędziego, Przedstawicielka UM Piła

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

RODO (obowiązek informacyjny):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający;

2) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt telefoniczny pod nr tel. 539 994 705 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ido@um.pila.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym Konkursem;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Konkursu w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy PZP;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Konkursu;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy PZP, związanym z udziałem w Konkursie; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy PZP;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Konkursu oraz nie może naruszać integralności protokołu z Konkursu oraz jego załączników,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać:

a) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 2

- w zakresie dostaw lub usług, z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw,koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem mat. arch., jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed zawarciem umowy w sprawie zam. publ. zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.

Zamawiający udostępnia dane os., o których mowa w art. 10 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WE, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w

dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a).

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

11. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen