Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Rozbudowy i modernizacji Muzeum Powstania Warszawskiego , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024570
Tag der Veröffentlichung
24.07.2018
Aktualisiert am
21.11.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten und Ingenieure
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
10.08.2018
Preisgerichtssitzung
06.11.2018

1. Preis

Nizio Design International, Warszawa

2. Preis

M.O.C. Architekci Sp. z o.o. Sp.k., Katowice

3. Preis

tomcat.arch.design Tomasz Olszewski, Piaseczno
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wetbewerbsaufgabe
Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna rozbudowy i modernizacji Muzeum Powstania Warszawskiego. Od Uczestnika konkursu wymaga się opracowania koncepcji w zakresie wymienionym w Rozdziale IV pkt. 2. zgodnie z wytycznymi i założeniami zawartymi w Regulaminie konkursu oraz w Materiałach do konkursu stanowiących Załącznik nr 8 do Regulaminu.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego o budynki strefy wejściowej,pozwalającej dostać się do zespołu muzealnego od strony ulicy Towarowej.

Nowa forma zagospodarowania terenu powinna stworzyć miejsce, które – choć będzie wyraźnie powiązane ze strefą działalności Muzeum – musi zachować w pełni autonomiczny charakter. Nowa, ogólnodostępna przestrzeń publiczna przez użyte materiały i sposób aranżacji ma promować korzystanie z natury, filozofię slow life, realizować zasadę dostępności, zachować przyjazną – „ludzką skalę” przestrzeni, elementów małej architektury, użytych materiałów, wyrażać harmonię ze środowiskiem itp.

Oprócz opisanych funkcji miejsce, wykorzystując np. zastaną zieleń lub proponując nowe nasadzenia i czerpiąc z naturalnych materiałów, ma zapraszać do relaksu i korzystania z oferty kulturalnej, która wychodzi poza budynki Muzeum. Ta część założenia ma inspirować i uwzględniać miejską tradycję, jaką stworzył stojący tam do tej pory tymczasowy pawilon rekreacyjno-kulturalny Pokój na Lato.
24/07/2018    S140    - - Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Warszawa: Us?ugi architektoniczne i podobne
2018/S 140-321540
Og?oszenie o konkursie
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Muzeum Powstania Warszawskiego
527-243-60-56
Grzybowska
Warszawa
00-844
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Dawidowska
Tel.: +48 225397906
E-mail: adawidowska@1944.pl
Kod NUTS: PL9
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.1944.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.konkurs-mpw.sarp.warszawa.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na nast?puj?cy adres:
Oddzia? Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
Foksal 2
Warszawa
00-366
Polska
Osoba do kontaktów: Rafa? Mroczkowski - Sekretarz S?du Konkursowego
Tel.: +48 504088203
E-mail: konkurs-mpw@sarp.warszawa.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.konkurs-mpw.sarp.warszawa.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Inny rodzaj: Instytucja kultury
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Inna dzia?alno??: kultura i edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji Muzeum Powstania Warszawskiego
II.1.2) G?ówny kod CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71300000
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna rozbudowy i modernizacji Muzeum Powstania Warszawskiego. Od Uczestnika konkursu wymaga si? opracowania koncepcji w zakresie wymienionym w Rozdziale IV pkt. 2. zgodnie z wytycznymi i za?o?eniami zawartymi w Regulaminie konkursu oraz w Materia?ach do konkursu stanowi?cych Za??cznik nr 8 do Regulaminu.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego o budynki strefy wej?ciowej, pozwalaj?cej dosta? si? do zespo?u muzealnego od strony ulicy Towarowej.
Nowa forma zagospodarowania terenu powinna stworzy? miejsce, które – cho? b?dzie wyra?nie powi?zane ze stref? dzia?alno?ci Muzeum – musi zachowa? w pe?ni autonomiczny charakter. Nowa, ogólnodost?pna przestrze? publiczna przez u?yte materia?y i sposób aran?acji ma promowa? korzystanie z natury, filozofi? slow life, realizowa? zasad? dost?pno?ci, zachowa? przyjazn? – „ludzk? skal?” przestrzeni, elementów ma?ej architektury, u?ytych materia?ów, wyra?a? harmoni? ze ?rodowiskiem itp.
Oprócz opisanych funkcji miejsce, wykorzystuj?c np. zastan? ziele? lub proponuj?c nowe nasadzenia i czerpi?c z naturalnych materia?ów, ma zaprasza? do relaksu i korzystania z oferty kulturalnej, która wychodzi poza budynki Muzeum. Ta cz??? za?o?enia ma inspirowa? i uwzgl?dnia? miejsk? tradycj?, jak? stworzy? stoj?cy tam do tej pory tymczasowy pawilon rekreacyjno-kulturalny Pokój na Lato.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Prace konkursowe oceniane b?d? wed?ug nast?puj?cych równowa?nych kryteriów:
a) Atrakcyjno?? rozwi?za? urbanistyczno-architektonicznych i zagospodarowania terenu.
b) Funkcjonalno?? przyj?tych rozwi?za? wn?trz obiektów oraz zagospodarowania terenu.
c) Spójno?? kompozycyjna ca?ej przestrzeni obj?tej konkursem w kontek?cie uwarunkowa? historycznych i urbanistycznych w tym powi?zanie z otoczeniem.
d) Dost?pno?? i trafno?? przyj?tych rozwi?za? dla spo?ecze?stwa w tym w szczególno?ci otwarcie na miasto.
e) Realno?? i ekonomika przyj?tych rozwi?za?, szczególnie w kontek?cie kosztów realizacji i u?ytkowania.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 10/08/2018
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
W konkursie Organizator przewiduje przyznanie nast?puj?cych nagród uczestnikom, którzy zgodnie z postanowieniami regulaminu uzyskaj? miejsce I, II lub III.
I Nagroda
— kwota pieni??na w wysoko?ci 66 000 PLN brutto
— zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na opracowanie dokumentacji projektowej b?d?cej szczegó?owym opracowaniem pracy konkursowej
II Nagroda
— kwota pieni??na w wysoko?ci 44 000 PLN brutto
III Nagroda
— kwota pieni??na w wysoko?ci 33 000 PLN brutto
Organizator dopuszcza mo?liwo?? przyznania 2 dodatkowych nagród pieni??nych w formie wyró?nie?, po 16 000 PLN brutto dla ka?dej wyró?nionej pracy.
W przypadku, gdy najlepszej pracy zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na szczegó?owe opracowanie pracy konkursowej, Zamawiaj?cy skieruje zaproszenie do wybranego uczestnika w terminie nie krótszym ni? 15 dni od daty oficjalnego, publicznego og?oszenia wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwo?ania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie d?u?szym ni? 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
arch. Krzysztof Ingarden
arch. Grzegorz Stiasny
arch. Marta S?kulska - Wro?ska
arch. Szczepan Wro?ski
arch. Marlena Happach
Micha? Olszewski
Dariusz Gawin
Agnieszka Szulejewska
Rados?aw Gajda
Joanna Mytkowska
arch. Krzysztof Domaradzki
arch. Piotr Walkowiak
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej przy Urz?dzie Zamówie? Publicznych
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
Na czynno?ci Zamawiaj?cego odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji stanowi?cej podstaw? wniesienia odwo?ania - je?eli zosta?y przekazane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przekazane w inny sposób.
Szczegó?owe uregulowanie ?rodków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale VI ustawy Pzp art. 179-198.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Urz?d Zamówie? Publicznych
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: adawidowska@1944.pl
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
19/07/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen