Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla Inwestycji „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych , Warszawa/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032763
Tag der Veröffentlichung
22.10.2021
Aktualisiert am
20.05.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Bewerbungsschluss
17.11.2021
Preisgerichtssitzung
10.05.2022

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Preis

Projekt Praga Sp. z o o.

2. Preis

Młynarczyk Architekt
TPF Sp. z o.o.

3. Preis

Inicjatywa projektowa Sp. z o.o.

Anerkennung

P2PA
Wettbewerbsaufgabe
Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Inwestycji pn. „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”

Wettbewerb um die Entwicklung eines funktionalen und räumlichen Konzepts für die berechtigte Investition „Bau eines Gebäudes für die Bedürfnisse des Appellationsgerichts in Warschau und Bau eines Sitzes für Provinzorganisationseinheiten, Provinzjuristen sowie Gesellschaften, an denen die Woiwodschaft Mazowieckie Anteile oder Anteile hält, auf dem Grundstück in der ul. Świętojerska 9 in Warschau
br />22/10/2021 S206

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

2021/S 206-539233

Ogłoszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Warszawie

Adres pocztowy: Pl. Krasińskich 2/4/6

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-207

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski

E-mail: zamowienia@waw.sa.gov.pl

Tel.: +48 222798500

Faks: +48 222798552

Adresy internetowe:

Główny adres: www.waw.sa.gov.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie

Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 03-719

Państwo: Polska

E-mail: dnwi@mazovia.pl

Tel.: +48 225979550

Faks: +48 225979551

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mazovia.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W konkursie stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: 1013.konkurs.sarp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: 1013.konkurs.sarp.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd powszechny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla Inwestycji „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych ...
Numer referencyjny: ZP-761-1/21
II.1.2)Główny kod CPV
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71300000 Usługi inżynieryjne
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu Pracy konkursowej z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego dotyczących Inwestycji i zawartych w Materiałach do Konkursu. Praca konkursowa niespełniająca ww. wymogów zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.

2) Konkurs jest ograniczony i jednoetapowy.

3) Zaproponowane rozwiązania konkursowe powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie, określonym w Regulaminie konkursu i w całości oraz w najkorzystniejszy sposób realizować szczegółowy opis przedmiotu Konkursu ujęty w Materiałach do Konkursu.

4) W ramach sporządzania Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej powinny być spełnione zasady ładu przestrzennego poprzez takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzyć będzie harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo - społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne określone w szczególności w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5) Zaproponowane Koncepcje funkcjonalno-przestrzenne, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do Konkursu oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych wskazanych w Materiałach do Konkursu.

6) Opracowania konkursowe obejmują sporządzenie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dwóch, w założeniu mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem budynków dla dwóch odrębnych inwestorów, na odrębnych działkach należących do Sądu Apelacyjnego w Warszawie (działka 2/4) oraz Województwa Mazowieckiego (działki 2/2,2/3).

7) Budynki powinny być spójne estetycznie i kubaturowo, zgodnie z uwarunkowaniami decyzji o lokalizacji celu publicznego. Jednakże należy je projektować jako niezależne od siebie jednostki własnościowe i administracyjne. Należy zaprojektować budynki w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę pozwalającego na rozpoczęcie i zakończenie budowy niezależnie dla każdego z budynków. Organizator dopuszcza możliwość odrębnej realizacji (etapowania) Inwestycji dla Zadań 1 i 2.

8) Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, według kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie, Koncepcji funkcjonalno-przestrzennych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji na działkach ewidencyjnych nr 2/2, 2/3, 2/4 oraz części działek ewidencyjnych nr 5 i 48/1 z obrębu 5-02-08, przy ul. Świętojerskiej 9, w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

O udział w Konkursie może ubiegać się Uczestnik konkursu który:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.

c) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż: w okresie ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego dla budowy budynku użyteczności publicznej (z wyłączeniem parkingów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal magazynowych) o powierzchni całkowitej budynku nie mniejszej niż 7.000 m2, dla której uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

d) spełnia określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 999
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

1) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, zagospodarowania terenu i powiązanie przestrzenne z otoczeniem – 35%

2) Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne projektowanych budynków – 35%

3) Ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku, rozwiązania proekologiczne i energooszczędne w projektowanych budynkach – 20%

4) Maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie Pracy konkursowej – 10%
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/11/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

1) Nagrody pieniężne

I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto

II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto

III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto

2) Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda).
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
arch. Jacek Lenart – Przewodniczący Sądu Konkursowego
arch. Jacek Krych – Sędzia referent
dr inż. prof. PW arch. Jerzy Grochulski – Sędzia konkursowy
Sędzia Sądu Apelacyjnego Beata Waś – Sędzia konkursowy
arch. Malwina Łazęcka – Malińska – Sędzia konkursowy
arch. Wojciech Wagner – Sędzia konkursowy
arch. Grzegorz Chruściel – Sędzia konkursowy
mgr inż. Agnieszka Klimczak – Sędzia konkursowy
arch. Piotr Śmierzewski – Sędzia zapasowy
inż. Teresa Roszkowska-Śliź – Sędzia zapasowy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:

Nazwa konkursu: Opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej dla Inwestycji „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”

KONKURS SARP nr 1013
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom oraz innym podmiotom przewidzianym Ustawą, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Ustawy.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen