Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Opracowanie koncepcji plastycznej oraz architektoniczno-budowlanej wraz z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dla wystawy, pn. Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej , Oświęcim/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2031785
Tag der Veröffentlichung
31.05.2021
Aktualisiert am
24.09.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Beteiligung
2 Arbeiten
Abgabetermin
03.08.2021
Preisgerichtssitzung
24.09.2021

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

Adventure Sławomir Mazan, Jarema Szandar Sp. J., Katowice
KOZA NOSTRA Sp. z o.o., Kraków
Biuro Usług Architektonicznych 'PROFIL' Sp. z o.o., Chorzów
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Erarbeitung eines gestalterisch-künstlerisch-architektonisch-baulichen Konzepts einschließlich der konservatorischen Richtlinien für die Ausstellung mit dem Titel Polen im KL Auschwitz. Bewohner des Oświęcim-Gebiets während des Zweiten Weltkriegs, im Block A-15 auf dem Gelände des Museums, unter Berücksichtigung der vom Veranstalter entwickelten inhaltlichen Richtlinien und im Einklang mit dem Inhalt und der inhaltlichen Bedeutung des bestehenden Ausstellungsszenarios.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie o charakterze twórczym koncepcji plastycznej oraz architektoniczno-budowlanej wraz z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dla wystawy, pn. Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej, w bloku A-15 na terenie Muzeum, uwzgledniającej opracowane przez organizatora wytyczne merytoryczne i zgodnej z treścią i wymową merytoryczną istniejącego scenariusza wystawy.
31/05/2021 S103
Polska-Oświęcim: Usługi architektoniczne i podobne
2021/S 103-272071
Ogłoszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Więźniów Oświęcimia 20
Miejscowość: Oświęcim
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-603
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Juszczyk
E-mail: kontakt.nwp@auschwitz.org
Tel.: +48 338448003
Faks: +48 338431862
Adresy internetowe:
Główny adres: auschwitz.org/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: bip.malopolska.pl/auschwitz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: auschwitz.logintrade.net/rejestracja/konkursy.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji plastycznej oraz architektoniczno-budowlanej wraz z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dla wystawy, pn. Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej

Numer referencyjny: PMAB.NWP.24.2021.JB
II.1.2)Główny kod CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
79930000 Specjalne usługi projektowe
79931000 Usługi dekoracji wnętrz
79932000 Usługi projektowania wnętrz
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
92312000 Usługi artystyczne
92521100 Usługi wystawowe świadczone przez muzea
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie o charakterze twórczym koncepcji plastycznej oraz architektoniczno-budowlanej wraz z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dla wystawy, pn. Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej, w bloku A-15 na terenie Muzeum, uwzgledniającej opracowane przez organizatora wytyczne merytoryczne i zgodnej z treścią i wymową merytoryczną istniejącego scenariusza wystawy.

2. Cd. treści sekcji III.1.10 niniejszego ogłoszenia:

3.2. jednym (1) projektantem o specjalności architektonicznej, który posiada, co najmniej: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, doświadczenie zawodowe obejmujące zaprojektowanie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie co najmniej dwóch projektów branży architektonicznej, które wchodziły w skład projektów wielobranżowych (z których każdy obejmował co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) o łącznej wartości projektów nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto, przy czym: jeden z wykonanych projektów winien być o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, jeden z wykonanych projektów, swym zakresem winien obejmować nie mniej niż 1 000 m2 powierzchni użytkowej budynku, przynajmniej jeden z wykonanych projektów dotyczył budynku lub budynków wpisanych do rejestru zabytków;

3.3. jednym (1) projektantem branży konstrukcyjnej, który posiada, co najmniej: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, doświadczenie zawodowe obejmujące zaprojektowanie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, co najmniej dwóch projektów branży konstrukcyjnej obejmujących co najmniej wzmocnienia ...

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

1. Uczestnicy konkursu muszą spełnić wszystkie następujące wymagania:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 10 ustawy. Wymóg ten dotyczy uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z uczestników wspólnie biorących udział w konkursie.

2. W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej:

2.1. jedną (1) usługę, która polegała na wykonaniu projektu wystawy stałej w muzeum lub innej instytucji użyteczności publicznej o powierzchni projektowanej wystawy nie mniejszej niż 500 m2 i wartości projektu nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto, przy czym projekt winien obejmować również zaprojektowanie gablot i multimediów;

2.2. jedną (1) usługę, która polegała na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonanej łącznie z projektem wystawy stałej w muzeum lub innej instytucji użyteczności publicznej o powierzchni projektowanej wystawy nie mniejszej niż 500 m2 i wartości wielobranżowej dokumentacji projektowej nie mniejszej niż 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, przy czym wielobranżowa dokumentacja projektowa powinna obejmować co najmniej trzy branże oraz projekt wystawy stałej w ramach, którego zaprojektowano gabloty i multimedia;

2.3. dwie (2) usługi (wykonane w ramach odrębnych umów), gdzie każda z usług obejmowała wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego (obejmującego co najmniej branże: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne), obejmującego przebudowę lub nadbudowę lub rozbudowę budynku o powierzchni użytkowej objętej projektem nie mniejszej niż 1 000 m2, z zastrzeżeniem, że: wymienione wyżej projekty zostały zatwierdzone prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę; wartość jednej z usług wynosiła nie mniej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto; przynajmniej jeden z projektów dotyczył budynku wpisanego do rejestru zabytków;

2.4. dwie (2) usługi (wykonane w ramach odrębnych umów), gdzie każda z usług obejmowała wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego (obejmującego co najmniej branże: architektura, konstrukcja, instalacja sanitarna, instalacje elektryczne) dla budynku o powierzchni użytkowej objętej projektem nie mniejszej niż 1 000 m2, z zastrzeżeniem, że: wymienione wyżej projekty zostały zatwierdzone prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę, wartość jednej z usług wynosiła nie mniej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto, przynajmniej jeden z projektów dotyczył budynku wpisanego do rejestru zabytków.

3. Dysponują i skierują do realizacji (przygotowania oraz opracowania) pracy konkursowej, co najmniej:

3.1. dwoma (2) osobami o wykształceniu wyższym artystycznym w zakresie sztuk plastycznych uzyskanym zgodnie z prawem kraju ukończenia studiów, legitymujące się dyplomem studiów wyższych magisterskich na co najmniej jednym z następujących kierunków: architektura lub architektura wnętrz lub wzornictwo przemysłowe lub grafika lub scenografia, z których każda należycie wykonała w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, co najmniej jeden projekt wystawy wraz z nadzorem autorskim nad jego realizacją w muzeum lub innej instytucji użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy) brutto, przy czym projekt winien obejmować gabloty i multimedia.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

1. Kryteria oceny projektów:

1.1. walory artystyczne przedstawionej pracy konkursowej;

1.2. wrażliwość w procesie interpretacji scenariusza pod względem jego wizji artystyczno- plastycznej i jego adaptacji w Bloku;

1.3. sposób ujęcia treści scenariusza w pracy konkursowej;

1.4. sposób uwzględnienia w pracy konkursowej zabytkowego charakteru Bloku i jego otoczenia, w tym adekwatność zastosowanych rozwiązań projektowych i materiałowych;

1.5. funkcjonalność, realność, adekwatność i ekonomika proponowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych z punktu widzenia realizacji oraz w kontekście użytkowania i bieżącej konserwacji wystawy.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/07/2021
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

1. Nagrody zostaną przyznane uczestnikom konkursu według ilości punktów przyznanych przez sąd konkursowy, z zastrzeżeniem pkt 2.3 rozdziału XII regulaminu:

1.1. uczestnikowi, który otrzyma I nagrodę, wypłacona zostanie kwota w wysokości: 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto;

1.2. uczestnikowi, który otrzyma II nagrodę, wypłacona zostanie kwota w wysokości:

15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto;

1.3. uczestnikowi, który otrzyma III nagrodę, wypłacona zostanie kwota w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto.

2. Cd. sekcji III.1.10 niniejszego ogłoszenia:

3.3. istniejącej konstrukcji budynku lub budynków, które wchodziły w skład projektów wielobranżowych (z których każdy obejmuje co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy), o łącznej wartości projektów nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto, przy czym: jeden z wykonanych projektów winien być o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, jeden z wykonanych projektów, swym zakresem winien obejmować nie mniej niż 1 000 m2 powierzchni użytkowej budynku, przynajmniej jeden z wykonanych projektów dotyczył budynku lub budynków wpisanych do rejestru zabytków;

3.4. jednym (1) projektantem branży instalacji sanitarnej, który posiada, co najmniej: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych;

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

1. Nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie 20 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu przez kierownika Zamawiającego. Zamawiający w terminie 20 dni od dnia ustalenia wyników konkursu zaprosi autora nagrodzonej pierwszą nagrodą pracy konkursowej do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki.

2. Cd sekcji III.1.10 niniejszego ogłoszenia:

3.4. wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, doświadczenie zawodowe obejmujące zaprojektowanie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, co najmniej dwóch projektów branży sanitarnej obejmujących każdy co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy dla budynku lub budynków wpisanych do rejestru zabytków, przy czym jeden z wykonanych projektów winien obejmować co najmniej projekt instalacji wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji, który w swym zakresie obejmuje nie mniej niż 500 m2 powierzchni użytkowej budynku i wchodził w skład projektów wielobranżowych;

3.5. jednym (1) projektantem branży instalacji elektrycznych, który posiada, co najmniej: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, doświadczenie zawodowe obejmujące zaprojektowanie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, co najmniej dwóch projektów branży elektrycznej, przy czym:

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący sądu konkursowego: prof. Rafał Ziembiński – architekt wnętrz
Sędzia referent: Robert Płaczek – kierownik projektu Nowej Wystawy Polskiej, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau (PMA-B)
Członek sądu konkursowego: dr Piotr Lewicki – architekt
Członek sądu konkursowego: Andrzej Kacorzyk – zastępca dyrektora, PMA-B
Członek sądu konkursowego: Jolanta Banaś-Maciaszczyk – Konserwacja, PMA-B
Członek sądu konkursowego: Danuta Majewska-Motyl – Konserwacja, PMA-B
Członek sądu konkursowego: dr Piotr Setkiewicz – Centrum Badań, PMA-B
Członek sądu konkursowego: Magdalena Drzyżdżyk – Inwestycje PMA-B
Członek sądu konkursowego: Aleksandra Skarbińska
Członek sądu konkursowego: Bartosz Bartyzel – Biuro Prasowe, PMA-B
Członek sądu konkursowego: Tomasz Michaldo – Metodyka Oprowadzania, PMA-B
Członek sądu konkursowego: Zuzanna Janusik– Wystawiennictwo, PMA-B
Członek sądu konkursowego: Katarzyna Półtorak – architekt, PMA-B
Członek sądu konkursowego: Danuta Majewska-Motyl – Konserwacja PMAB
Członek Sądu Konkursowego: dr Piotr Lewicki – architekt

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:

Cd sekcji III.1.10 niniejszego ogłoszenia:

3.5. jeden z wykonanych projektów wchodził w skład projektów wielobranżowych obejmujących co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy; jeden z wykonanych projektów obejmował nie mniej niż 500 m2 powierzchni użytkowej budynku;

3.6. jednym (1) konserwatorem zabytków, który posiada, co najmniej: doświadczenie i kwalifikacje wskazane art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub odpowiednie uprawnienia uzyskane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów, jeżeli zachowały one ważność, tytuł zawodowy magistra w specjalizacji konserwacja malarstwa, trzy (3) letnie (licząc od momentu uzyskania doświadczenia i kwalifikacji zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy) w zakresie realizacji prac konserwatorskich dotyczących konserwacji nawarstwień malarskich w zabytkach ruchomych lub nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, w tym minimum 12 miesięcy doświadczenia zawodowego (rozumianych jako suma przepracowanych miesięcy) w kierowaniu pracami konserwatorskimi w zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, doświadczenie zawodowe obejmujące opracowanie minimum dwóch (2) programów prac konserwatorskich dla zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury – co najmniej jeden program konserwatorski winien obejmować konserwację nawarstwień malarskich ściennych;

3.7. jednym (1) konserwatorem zabytków, który posiada co najmniej: doświadczenie i kwalifikacje wskazane art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub odpowiednie uprawnienia uzyskane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów, jeżeli zachowały one ważność, tytuł zawodowy magistra w specjalności związanej z konserwacją materiałów mineralnych (np. konserwacja i restauracja rzeźby lub konserwacja elementów i detali architektonicznych lub konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury), trzy (3) letnie (licząc od momentu uzyskania doświadczenia i kwalifikacji zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy) w realizacji prac konserwatorskich dotyczących konserwacji: wątku ceglanego w zabytkach ruchomych lub nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. W tym minimum 12 miesięcy doświadczenia zawodowego (rozumianych jako suma przepracowanych miesięcy) w kierowaniu pracami konserwatorskimi w zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, materiałów mineralnych lub drewna lub metalu w zabytkach ruchomych lub nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. W tym minimum 12 miesięcy doświadczenia zawodowego (rozumianych jako suma przepracowanych miesięcy) w kierowaniu pracami konserwatorskimi w zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, doświadczenie zawodowe obejmujące wykonanie minimum dwóch (2) programów prac konserwatorskich dla zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, w tym: minimum jeden program powinien dotyczyć konserwacji wątku ceglanego, minimum jeden program powinien dotyczyć materiałów mineralnych lub elementów wykonanych z drewna lub metalu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676 Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 4587840
Faks: +48 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec ogłoszenia o konkursie lub wobec treści regulaminu wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia regulaminu na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. cd. sekcji III.1.10 niniejszego ogłoszenia: ...

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676 Warszawa
Państwo: Polska
Tel.: +48 4587840
Faks: +48 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen