Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024803
Tag der Veröffentlichung
16.12.2017
Aktualisiert am
20.08.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
18.01.2018
Preisgerichtssitzung
09.08.2018

1. Preis

Trektura Pracownia Architektoniczna Tomasz Ginter, Łukasz Katarzyński spółka cywilna, Warschau

2. Preis

WXCA Sp. z o.o., Warschau

3. Preis

Inicjatywa projektowa Sp. z o.o., Warschau

1. Anerkennung

Andrzej Klimkiewicz Biuro architektoniczne „Andrzej Klimkiewicz Architekt”, Warschau

2. Anerkennung

Tomcat. Arch.Design Tomasz Olszewski, Piaseczno
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Przedmiotem konkursu będzie opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga.

Koncepcja obejmie kapitalny remont, przebudowę zabytkowej kamienicy pod adresem Targowa 80a i odbudowę spalonego budynku przy Inżynierskiej 3 zlokalizowanych na dużym fragmencie działki miejskiej nr ew. 83/4 i 84 z obrębu 41–30–06, a także przebudowę istniejących powojennych budynków gospodarczych oraz kompleksowe zagospodarowanie przylegających do ww. budynków podwórek. W sumie ok. 3500 m2 powierzchni użytkowych.

Centrum Kreatywności Nowa Praga (zw. dalej CKNP) stanowi przestrzeń pracy, wspólnego działania, wymiany oraz edukacji. Klaster skupia inicjatywy oparte na kreatywności i odpowiedzialności za wspólnotę. Oferując przestrzeń, a w niej możliwość inspirujących spotkań wyzwala energię płynącą ze współpracy i wykorzystuje ją do ożywienia społecznego, gospodarczego i kulturalnego okolicy. CKNP jest mocno osadzone w realiach dzielnicy, zna potrzeby lokalnej społeczności i rozumie je, działa w sieci instytucji realizujących podobne cele, w ścisłej współpracy z otoczeniem.

CKNP to kompleks dwóch budynków i przestrzeni pomiędzy nimi, miejsce otwarte, dostępne nie tylko pod względem przestrzennym ale i społecznym. Zachęca do aktywności inspiruje do spotkań, współpracy i wymiany.
16/12/2017    S242    - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2017/S 242-504031
Ogłoszenie o konkursie
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Warszawa
00-099
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Polak
Tel.: +48 223124400
E-mail: jpolak@szrm.pl
Faks: +48 223124490
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szrm.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szrm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa: Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga
Numer referencyjny: RZP-II-WI/21/DZP-1/2017
II.1.2) Główny kod CPV
71000000

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem konkursu będzie opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga. Koncepcja obejmie kapitalny remont, przebudowę zabytkowej kamienicy pod adresem Targowa 80a i odbudowę spalonego budynku przy Inżynierskiej 3 zlokalizowanych na dużym fragmencie działki miejskiej nr ew. 83/4 i 84 z obrębu 41–30–06, a także przebudowę istniejących powojennych budynków gospodarczych oraz kompleksowe zagospodarowanie przylegających do ww. budynków podwórek. W sumie ok. 3500 m2 powierzchni użytkowych. Centrum Kreatywności Nowa Praga (zw. dalej CKNP) stanowi przestrzeń pracy, wspólnego działania, wymiany oraz edukacji. Klaster skupia inicjatywy oparte na kreatywności i odpowiedzialności za wspólnotę. Oferując przestrzeń, a w niej możliwość inspirujących spotkań wyzwala energię płynącą ze współpracy i wykorzystuje ją do ożywienia społecznego, gospodarczego i kulturalnego okolicy. CKNP jest mocno osadzone w realiach dzielnicy, zna potrzeby lokalnej społeczności i rozumie je, działa w sieci instytucji realizujących podobne cele, w ścisłej współpracy z otoczeniem. CKNP to kompleks dwóch budynków i przestrzeni pomiędzy nimi, miejsce otwarte, dostępne nie tylko pod względem przestrzennym ale i społecznym. Zachęca do aktywności inspiruje do spotkań, współpracy i wymiany. Jest inwestycją wpisaną do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/zintegrowany-program-rewitalizacji-mst-warszawy-do-2022-roku i realizuje jego cele. Misją CKNP jest rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności, wspieranie artystów, rzemieślników i przedsiębiorców oraz angażowanie mieszkańców Warszawy do inspirującego kontaktu ze sztuką i rzemiosłem tak by aktywnie włączali się w zmienianie swojego otoczenia. Misję tę realizuje poprzez udostępnianie lokali (pracowni) na działalność gospodarczą i artystyczną oraz przestrzeni na działania edukacyjne i społeczne. CKNP należy zaprojektować jako miejsce zapraszające i ogólnodostępne, o niezobowiązującym, dalekim od oficjalnego, charakterze wystroju, zachęcające do korzystania osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku, spełniające oczekiwania potencjalnych użytkowników wyrażone w procesie konsultacyjnym, opisanym w raporcie z konsultacji społecznych pt. Wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego budynków Centrum Kreatywności Nowa Praga oraz w Raporcie z realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych. Architektura CKNP powinna ustanawiać przestrzeń współdzieloną („Shared Space”) i egalitarną, stymulującą użytkowników do integracji i współdziałania, grupowej kreacji, poszukiwania pomysłów, dyskusji i inspiracji. Wnętrze powinno być otwarte na dynamiczne zmiany i umożliwiać szybkie modyfikacje dostosowujące je do tymczasowych potrzeb i pomysłów użytkowników. Metaforą dla CKNT nie jest terytorium, ale katalizator przemian. Oczekiwanym efektem projektu będzie przestrzeń wielofunkcyjna, o dużych możliwościach aranżacyjnych, eliminująca potencjalne bariery poprzez inkluzywność przestrzeni oraz jej otwartość na zmiany („aranżowalność”) i rezygnację z zaznaczania hierarchicznych podziałów (przestrzennych i symbolicznych), które wymuszałyby określone zachowania, ograniczały inwencję i spontaniczność. W projektowaniu CKNP należy wziąć pod uwagę zapisy wynikające z dokumentu pn. „Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktur dla pieszych w m. st. Warszawie”. Szczegółowe wymagania i wytyczne zostały określone w Regulaminie Konkursu.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: DPT/BDG-II/POPT/146/16

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu

Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: Kryteria pierwszorzędne. 1) wpisanie w strukturę i charakter miejsca i miasta, 2) integralność kompozycji w całości, 3) uwzględnienie oczekiwań społecznych wynikających z konsultacji społecznych, 4) walory architektoniczne. Kryteria drugorzędne. 1) podział na poszczególne strefy funkcjonalne – właściwy układ pomieszczeń, 2) efektywność energetyczna, z uwzględnieniem wytycznych konserwatora zabytków, 3) walory ekonomiczne. Kryteria wymienione powyżej są rozpatrywane całościowo i łącznie decydują o ocenie pracy konkursowej. Sędziowie mają równe prawa w głosowaniu. W spornych sytuacjach niemożliwych do rozwiązania większością głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu. Ewentualne wyróżnienia będą przyznane pracom, które po uszeregowaniu przez Sąd Konkursowy, zajmą kolejne miejsca w Konkursie lub, w ocenie Sądu Konkursowego, będą warte wyróżnienia za przedstawione w nich wyjątkowe rozwiązania.

IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 18/01/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3) Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.3) Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)

Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród: Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród i wyróżnień w łącznej wysokości 115 000 PLN brutto, w tym: — I nagroda – pieniężna w wysokości 50 000 PLN oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Nagroda finansowana z Projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020, — II nagroda – pieniężna w wysokości 35 000 PLN; — III nagroda – pieniężna w wysokości 20 000 00 PLN. 2 wyróżnienia – po 5 000 PLN każde. Wyróżnienia finansowane z Projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020. Organizator konkursu zastrzega możliwość innego podziału kwoty nagród w przypadku nie przyznania którejś z nagród, albo sklasyfikowaniu więcej niż jednego Uczestnika konkursu na tym samym poziomie (II lub III).
IV.3.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników: Kwoty nagród są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.. Nagrody pieniężne będą wypłacone nie wcześniej niż 21 dni od daty zatwierdzenia wyniku konkursu. W przypadku gdy nagrodzony Wykonawca będzie osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wypłata nagrody zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1) Tomasz Konior - Przewodniczący sądu konkursowego
2) Beata Bejtman-Kuźmienko - Sędzia Referent - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
3) Wojciech Hawryłkiewicz - Sędzia konkursowy - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
4) Dorota Czerwińska - Sędzia konkursowy - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
5) Grzegorz Wolff - Sędzia konkursowy - Biuro Rozwoju Gospodarczego
6) Katarzyna Wrońska - Sędzia konkursowy - Biuro Rozwoju Gospodarczego
7) Piotr Sawicki - Sędzia konkursowy - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
8) Jacek Grunt-Mejer - Sędzia konkursowy - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
9) Beata Marczak-Wacławek - Sędzia konkursowy - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe: W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy: ● nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 5 ust. 1 i 4 Ustawy. ● spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, tj.: a) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej, b) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Uczestnik zainteresowany udziałem w konkursie zobowiązany jest złożyć Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (wraz z załącznikami) zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu. Po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (w tym dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w konkursie), Zamawiający zaprosi do składania prac konkursowych uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 2245877801
Faks: +48 224587700
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 179198 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen