Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe dla przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Miasta Zabrze (...) , Zabrze/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036183
Tag der Veröffentlichung
03.05.2023
Aktualisiert am
25.06.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Beteiligung
3 Arbeiten
Abgabetermin
14.06.2023
Preisgerichtssitzung
16.06.2023

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Warszawa
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines städtebaulichen und architektonischen Konzepts für die Bebauung einer Fläche von 107 ha zu Erholungs- und Sportzwecken in Form eines schematischen Plans – Investitionsprojekt „Nowe Miasto Południe (Erholungs- und Sportkomplex)“ und seine Verbindungen mit dem Gebiet „Nowe Miasto Południe“ und den umliegenden städtischen Gebieten. Das Konzept besteht darin, die Programmannahmen zu erfüllen, funktionale, ökologische und städtische, natürliche und kulturelle Bedingungen, die in diesen Vorschriften beschrieben werden

Przedmiotem konkursu jest opracowanie w formie schematycznego planu, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu o powierzchni 107 ha na cele rekreacyjno-sportowe – teren
inwestycyjny „Nowe Miasto Południe (kompleks rekreacyjno–sportowy)” i jego powiązań z terenem „Nowe Miasto Południe” i otaczającymi terenami miejskimi. Koncepcja ma spełniać założenia programowe, funkcjonalne, ekologiczne oraz uwarunkowania urbanistyczne, przyrodnicze, kulturowe opisane w niniejszym regulaminie
03/05/2023    S86
I.
II.
III.
IV.
VI.
Polska-Zabrze: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych

2023/S 086-263255

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Zabrze - Prezydent Miasta

Krajowy numer identyfikacyjny: PL229

Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 5-7,

Miejscowość: Zabrze

Kod NUTS: PL229 Gliwicki

Kod pocztowy: 41-800

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Magdalena Karwat, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze,pok.220

E-mail: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl

Tel.: +48 323733516

Faks: +48 323733516

Adresy internetowe:

Główny adres: bip.miastozabrze.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: zabrze.logintrade.net/rejestracja/konkursy.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe dla przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Miasta Zabrze (...)

Numer referencyjny: BZP.271.27.2023.MK
II.1.2)Główny kod CPV
71230000 Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71210000 Doradcze usługi architektoniczne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
II.2.4)Opis zamówienia:


Przedmiotem konkursu jest opracowanie w formie schematycznego planu, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu o powierzchni 107 ha na cele rekreacyjno-sportowe – teren inwestycyjny „Nowe Miasto Południe (kompleks rekreacyjno–sportowy)” i jego powiązań z terenem „Nowe Miasto Południe” i otaczającymi terenami miejskimi. Koncepcja ma spełniać założenia programowe, funkcjonalne, ekologiczne oraz uwarunkowania urbanistyczne, przyrodnicze, kulturowe opisane

w niniejszym regulaminie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:


Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Wsparcie Rozwoju Miast .Dotacja w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0239/18 „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej” Numer umowy o dofinasowanie - Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:


Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia lub podmioty posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi wymagane uprawnienia. C.D. w Sekcji VI.3) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:


Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

1. Kryterium urbanistyczne (U)- maksymalnie 50 punktów

2. Kryterium funkcjonalno-programowe (FP)- maksymalnie 50 punktów

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/05/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:


W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród:

a) 1. nagroda 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) wraz z zaproszeniem do negocjacji

w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczących wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

b) 2. nagroda 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),

c) 3. nagroda 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:


Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni kalendarzowych i nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia Konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania lub skargi, w terminie nie dłuższym niż 15 dni kalendarzowych od dnia wydania prawomocnego wyroku lub postanowienia. Wypłata nagrody pieniężnej nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Autora zwycięskiej Pracy konkursowej.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Adam Łobko Rafał Kobos Marcin Siwy Marzena Maksysz- Łobko Aleksander Skupin Marek Kała Dominika Cymorek
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:


C.D. z Sekcji III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby Uczestnicy konkursu jako osoby fizyczne posiadali uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z zm., rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm. lub odpowiadający im ważne uprawnienia architektoniczne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), a podmioty posługiwały się osobami fizycznymi posiadającymi wskazane uprawnienia.

Dodatkowe informacje:

Godzinę składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału należy rozumieć 10:00:00

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul.Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul.Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:


Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul.Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen