Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Opracowanie aranżacji plastycznej wystroju zbiorników ekspozycji akwarystycznych w pomieszczeniach przyziemia Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego , Gdynia/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036297
Tag der Veröffentlichung
24.05.2023
Aktualisiert am
30.06.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Beteiligung
1 Arbeit
Abgabetermin
14.06.2023
Preisgerichtssitzung
23.06.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

ASD S.C. Mirosław Foryś, Małgorzata Foryś, Kraków
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
1. Gegenstand des Wettbewerbs ist die Entwicklung der künstlerischen Gestaltung der Aquarienausstellungsbecken in den Erdgeschossräumen des Aquariums des Gdingener Meeresfischereiinstituts – Nationales Forschungsinstitut.
2. Gegenstand des Wettbewerbs ist die Präsentation der Anordnung der Entwicklung von 9 Ausstellungsbecken auf der gesamten Fläche des neu renovierten Erdgeschosses des NMFRI Gdynia Aquariums (Wettbewerbsbeitrag).
Dank einer umfassenden und kohärenten Darstellung der Artenvielfalt der Meeresumwelt aller wichtigen geografischen Zonen (von Warm- bis Kaltwassergebieten) wird die neue Ausstellung es dem Gdynia Aquarium ermöglichen, die Themen Klimawandel und Umweltzerstörung umfassend darzustellen. Dies wird es ermöglichen, das Netzwerk feiner Verbindungen und Abhängigkeiten zwischen allen Elementen der Umwelt und menschlichen Aktivitäten aufzuzeigen.


1. Przedmiotem Konkursu jest Opracowanie aranżacji plastycznej wystroju zbiorników ekspozycji akwarystycznych w pomieszczeniach przyziemia Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego.
2. Przedmiot Konkursu polega na przedstawieniu aranżacji zagospodarowania 9 zbiorników ekspozycyjnych na całej powierzchni nowo wyremontowanego przyziemia Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB (Praca Konkursowa).
Nowa ekspozycja, dzięki kompleksowej i spójnej prezentacji bioróżnorodności środowiska morskiego wszystkich głównych stref geograficznych (od obszarów ciepłych po zimnowodne), umożliwi Akwarium Gdyńskiemu kompleksową prezentację problematyki zmian klimatu i degradacji środowiska. Pozwoli to na ukazanie sieci delikatnych powiązań i zależności po między wszystkimi elementami środowiska i działalnością człowieka.
24/05/2023    S99
I.
II.
IV.
VI.
Polska-Gdynia: Specjalne usługi projektowe

2023/S 099-308489

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy

Krajowy numer identyfikacyjny: PL5860102441

Adres pocztowy: ul. Kołłątaja 1

Miejscowość: Gdynia

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Kod pocztowy: 81-332

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Grażyna Niedoszytko

E-mail: gniedoszytko@mir.gdynia.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mir.gdynia.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: mirgdynia.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowy Instytut Badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania naukowe i prace rozwojowe
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:


Opracowanie aranżacji plastycznej wystroju zbiorników ekspozycji akwarystycznych w pomieszczeniach przyziemia Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Numer referencyjny: KN/15/FZP/DH/2023
II.1.2)Główny kod CPV
79930000 Specjalne usługi projektowe
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
92312230 Usługi świadczone przez rzeźbiarzy
II.2.4)Opis zamówienia:


1. Przedmiotem Konkursu jest Opracowanie aranżacji plastycznej wystroju zbiorników ekspozycji akwarystycznych w pomieszczeniach przyziemia Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego.

2. Przedmiot Konkursu polega na przedstawieniu aranżacji zagospodarowania 9 zbiorników ekspozycyjnych na całej powierzchni nowo wyremontowanego przyziemia Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB (Praca Konkursowa).

Nowa ekspozycja, dzięki kompleksowej i spójnej prezentacji bioróżnorodności środowiska morskiego wszystkich głównych stref geograficznych (od obszarów ciepłych po zimnowodne), umożliwi Akwarium Gdyńskiemu kompleksową prezentację problematyki zmian klimatu i degradacji środowiska. Pozwoli to na ukazanie sieci delikatnych powiązań i zależności po między wszystkimi elementami środowiska i działalnością człowieka.

3. Na ekspozycję akwarystyczną objętą przedmiotem Konkursu składać się będą:

Z1 zbiornik prezentujący skalną strefę przyboju

Z2 zbiornik prezentujący ryby pelagiczne

Z3 zbiornik prezentujący podwodne klify i rumowiska skalne w strefie przybrzeżnej

Z4 zbiornik prezentujący podwodne klify i rumowiska skalne w strefie przybrzeżnej

Z6 zbiornik prezentujący szczeliny i kryjówki między skałami

Z7 zbiornik prezentujący podwodne klify i rumowiska skalne w strefie przybrzeżnej

Z8 zbiornik prezentujący podwodne klify i rumowiska skalne w strefie przybrzeżnej

Z9 zbiornik prezentujący makroglony oraz falowanie w strefie przybrzeżnej

Z12 zbiornik prezentujący wejście do podwodnej jaskini

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:


Przedmiot konkursu realizowany jest w ramach zawartej umowy nr RPPM.11.04.00-22-0011/15-00 o dofinansowanie projektu „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 11 „Środowisko”, Działanie nr 11.4. „Ochrona różnorodność.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:


a) Funkcjonalność i atrakcyjność proponowanych rozwiązań - 63%

b) Zgodność pracy konkursowej z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w pkt. 2.2.4. Regulaminu Konkursu - 20%

c) Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań -17%

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:


Zamawiający nie przewiduje nagrody pieniężnej lub rzeczowej w Konkursie. Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie autora lub współautorów jednej, wybranej Pracy Konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z Wolnej Ręki na podstawie art. 214. ust. 1. pkt. 4) Ustawy Pzp, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu Konkursowego – mgr Artur Krzyżak
Sędzia Sądu Konkursowego – dr Andrzej Kruszewicz
Sędzia Sądu Konkursowego – dr Emil Kuzebski
Sędzia Sądu Konkursowego – inż. Marcin Betlejewski
Sędzia Sądu Konkursowego – mgr Maciej Podgórski
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:


1. Zgodnie z art. 330 ust. 1 ustawy. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto:

a) jest niezależny od Zamawiającego;

b) jest niezależny od Sądu Konkursowego;

c) jest niezależny od ekspertów, biegłych i doradców, biorących bezpośredni udział w przygotowaniu lub rozstrzygnięciu Konkursu;

d) jest autorem lub współautorem oryginalnej Pracy Konkursowej, którą zgłasza do Konkursu i posiada do niej wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe;

e) wskaże w Karcie Identyfikacyjnej Pracy Konkursowej (Załącznik nr 2) Autorów i Współautorów Pracy Konkursowej;

f) Uczestnicy konkursu nie muszą posiadać żadnych szczególnych uprawnień.

3. Podmioty wymienione w pkt 2. powyżej mogą:

1) samodzielnie brać udział w Konkursie, wówczas zwane są dalej „Uczestnikiem Konkursu samodzielnie biorącym udział w Konkursie”,

2) wspólnie brać udział w Konkursie, wówczas zwane są dalej „Uczestnikami Konkursu wspólnie biorącymi udział w Konkursie”.

Przepisy dotyczące Uczestnika Konkursu stosuje się odpowiednio do każdego z Uczestników Konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie.

4. Uczestnicy Konkursu muszą spełnić wszystkie wymagania wskazane poniżej:

1) Nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp

2) nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

3) nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

4) nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz.835),

5) nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

6) Ponadto Uczestnicy Konkursu muszą spełniać określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia tzn. musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Zgłoszenia Udziału w Konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu aranżacji i wykonaniu na tej podstawie wystroju zbiorników ekspozycji akwarystycznych, w tym przynajmniej jedna o wartości inwestycji co najmniej 1 000 000,00. zł brutto

5. Na etapie Zgłoszenia Udziału w Konkursie, składane jest oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w niniejszym rozdziale. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 i 9 do Regulaminu Konkursu. Na etapie Negocjacji, o których mowa w Rozdziale III Regulaminu Konkursu Uczestnik zaproszony do Negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Usługi na podstawie wybranej Pracy Konkursowej (Wykonawca) zobowiązany będzie do wykazania spełniania warunków określonych w ust.4. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale 3.4. Regulaminu Konkursu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:


Art. 515 [Termin wniesienia odwołania]

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) […] 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen