Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Ontwikkelcompetitie De Wegwijzer - Dinxperlo , Dinxperlo/ Niederlande

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033972
Tag der Veröffentlichung
15.04.2022
Aktualisiert am
16.01.2023
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Bauherr*innen mit Architekt*innen und Bauunternehmen
Beteiligung
4 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
22.05.2022 23:59
Preisgerichtssitzung
21.12.2022

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

KlaassenGroep BV, Dinxperlo
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Vor etwa einem Jahrzehnt wurde das Grundstück der alten Grundschule De Wegwijzer in Dinxperlo frei und damit für die Gemeinde Aalten wieder verfügbar.

Die Vision 2020 für das Dinxperlo-Zentrum sieht die Neugestaltung dieses Standorts vor. Die Vision beschreibt ein Zielbild für die geplante Siedlungsentwicklung und Infrastruktur. Auf der Grundlage dieser Vision hat das Büro Stegenga einen Entwicklungsrahmen ausgearbeitet. Auf dieser Grundlage hat der Gemeindevorstand der Stadt Aalten beschlossen, einen Entwicklungswettbewerb für die Phase 1 dieses Rahmens auszuloben, der zum Verkauf des Geländes (ohne öffentliche Flächen) und zur Realisierung von Wohnungen und öffentlichen Flächen führen soll.

Die Gemeinde schreibt diesen Wettbewerb für Bauherren in Zusammenarbeit mit Architekten und Bauunternehmern aus.

Ongeveer tien jaar geleden kwam het perceel van de oude basisschool De Wegwijzer in Dinxperlo vrij en daarmee weer beschikbaar voor de gemeente Aalten.

In de Centrumvisie Dinxperlo uit 2020 is de herontwikkeling van deze locatie opgenomen. De visie beschrijft een streefbeeld voor de beoogde woningbouw en infrastructuur. Op basis van deze visie heeft bureau Stegenga een ontwikkelkader opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten heeft besloten op basis daarvan een ontwikkelcompetitie voor fase 1 van dit kader uit te schrijven, die tot verkoop van de locatie (exclusief openbare ruimte) en realisatie van de woningen en de openbare ruimte moet leiden.

De gemeente schrijft deze competitie uit onder ontwikkelende partijen in samenwerking met architecten en aannemers.
15/04/2022    S75

Nederland-Aalten: Projectontwikkeling voor woningen

2022/S 075-204130

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeente Aalten

Nationaal identificatienummer: 571588825

Postadres: Hofstraat 8

Plaats: Aalten

NUTS-code: NL Nederland

Postcode: 7121 DM

Land: Nederland

Contactpersoon: Esther Eising-Hoeksma

E-mail: gemeente@aalten.nl

Telefoon: +31 543493333

Fax: +31 543475455

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aalten.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f474f83f78f120df14639d8212dc6961
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f474f83f78f120df14639d8212dc6961
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

 

Ontwikkelcompetitie De Wegwijzer - Dinxperlo

Referentienummer: EO-2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
70111000 Projectontwikkeling voor woningen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71220000 Maken van bouwkundige ontwerpen
71210000 Architectonische adviezen
45210000 Bouwen van gebouwen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

 

Ongeveer tien jaar geleden kwam het perceel van de oude basisschool De Wegwijzer in Dinxperlo vrij en daarmee weer beschikbaar voor de gemeente Aalten.

In de Centrumvisie Dinxperlo uit 2020 is de herontwikkeling van deze locatie opgenomen. De visie beschrijft een streefbeeld voor de beoogde woningbouw en infrastructuur. Op basis van deze visie heeft bureau Stegenga een ontwikkelkader opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten heeft besloten op basis daarvan een ontwikkelcompetitie voor fase 1 van dit kader uit te schrijven, die tot verkoop van de locatie (exclusief openbare ruimte) en realisatie van de woningen en de openbare ruimte moet leiden.

De gemeente schrijft deze competitie uit onder ontwikkelende partijen in samenwerking met architecten en aannemers.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.10)Criteria voor de selectie van de deelnemers:

 

- Criterium: Integrale totaal beoordeling

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 5
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

 

Criterium: Integrale totaal beoordeling

Weging: 100

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/05/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 28/05/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:

 

Aan de drie deelnemers aan de tweede ronde wordt een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar gesteld van € 2.500 excl. BTW, mits zij een geldige inzending hebben gedaan.

IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

 

zie reglement

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland

Postadres: Walburgstraat 2-4

Plaats: Arnhem

Postcode: 6811 CD

Land: Nederland

E-mail: communicatie.rb-gel@rechtspraak.nl

Telefoon: +31 883612000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/04/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen