Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Ontwerp en realisatie lichtkunstwerk in Esplanade Meerhoven , Eindhoven/ Niederlande

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033778
Tag der Veröffentlichung
15.03.2022
Aktualisiert am
27.12.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Unternehmer*innen (Künstler*innen und Designer*innen)
Beteiligung
2 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
12.04.2022 14:00
Preisgerichtssitzung
24.11.2022

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

Gewinner

Har Hollands Lichtarchitect, Eindhoven
Verfahrensart
Nicht offener Kunst- und Designwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Auftraggeber möchte mit diesem Wettbewerb ein Lichtkunstwerk realisieren, das auf die Besonderheiten der Esplanade in Meerhoven abgestimmt ist. Das Lichtkunstwerk soll die Gestaltung der Esplanade um eine zusätzliche Ebene und Erfahrung bereichern.

Die Esplanade dient als Anker für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und ist eine Ode an die Luftfahrt. Das Lichtkunstwerk soll Bewohner und Besucher der Gegend anziehen und überraschen. Darüber hinaus sollte das Lichtkunstwerk die räumliche Gestaltung unterstützen oder bestätigen und den Bezug zu Eindhoven als Stadt der Lichter betonen.

Unternehmer (Künstler und Designer) sind eingeladen, sich für diesen Wettbewerb zu bewerben. Die Wettbewerbsleitlinien geben unter anderem Auskunft über den Ablauf des Wettbewerbs und die im Rahmen des Wettbewerbs geforderten Informationen.

Das Lichtkunstwerk muss innerhalb eines Budgets von 250.000 € (ohne MwSt.) realisiert werden, das für diese Aufgabe zur Verfügung steht.

Opdrachtgever wenst met onderhavige Prijsvraag een lichtkunstwerk te realiseren aansluitend bij de specifieke/karakteristieken van de Esplanade te Meerhoven. Het lichtkunstwerk dient een extra laag en beleving in het ontwerp van de Esplanade te brengen.

De Esplanade dient als ankerplaats van verleden, heden en toekomst en is een ‘Ode aan de luchtvaart’. Het lichtkunstwerk moet bewoners en bezoekers van het gebied aantrekken en verrassen. Daarnaast dient het lichtkunstwerk het ruimtelijk ontwerp te ondersteunen of te bevestigen en de relatie met Eindhoven als lichtstad te benadrukken.

Ondernemers (kunstenaars en ontwerpers) worden uitgenodigd om zich aan te melden voor deze Prijsvraag. De Prijsvraagleidraad geeft onder meer informatie over het verloop van de Prijsvraag en de in het kader van de Prijsvraag gevraagde informatie.

Het lichtkunstwerk dient gerealiseerd te worden binnen een voor deze Opdracht beschikbaar budget van € 250.000,-- excl. btw.
15/03/2022    S52

Nederland-Eindhoven: Scheppende en uitvoerende kunst- en literatuurdiensten

2022/S 052-136097

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Eindhoven

Nationaal identificatienummer: 261529808

Postadres: Stadhuisplein 1

Plaats: Eindhoven

NUTS-code: NL Nederland

Postcode: 5611 EM

Land: Nederland

Contactpersoon: Barry Verbeek

E-mail: barry.verbeek@eindhoven.nl

Telefoon: +31 648193740

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eindhoven.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/71fc535b6e6fc26c4a52238a82f8b46a
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Deze aanbesteding verloopt volledig digitaal. Alle vragen dienen via www.tenderned.nl te worden ingediend.

Plaats: Eindhoven

NUTS-code: NL Nederland

Postcode: 5611 EM

Land: Nederland

E-mail: aanbestedingen@eindhoven.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/71fc535b6e6fc26c4a52238a82f8b46a
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Deze aanbesteding verloopt volledig digitaal. Uw Inschrijving dient via www.tenderned.nl te worden ingediend. Zie hiervoor "In 6 stappen digitaal inschrijven"

Plaats: Eindhoven

Land: Nederland

E-mail: aanbestedingen@eindhoven.nl

NUTS-code: NL Nederland

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

 

Prijsvraag ‘Ontwerp en realisatie lichtkunstwerk in Esplanade Meerhoven’

Referentienummer: 350-057
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92310000 Scheppende en uitvoerende kunst- en literatuurdiensten
II.2)Beschrijving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

 

Opdrachtgever wenst met onderhavige Prijsvraag een lichtkunstwerk te realiseren aansluitend bij de specifieke/karakteristieken van de Esplanade te Meerhoven. Het lichtkunstwerk dient een extra laag en beleving in het ontwerp van de Esplanade te brengen.

De Esplanade dient als ankerplaats van verleden, heden en toekomst en is een ‘Ode aan de luchtvaart’. Het lichtkunstwerk moet bewoners en bezoekers van het gebied aantrekken en verrassen. Daarnaast dient het lichtkunstwerk het ruimtelijk ontwerp te ondersteunen of te bevestigen en de relatie met Eindhoven als lichtstad te benadrukken.

Ondernemers (kunstenaars en ontwerpers) worden uitgenodigd om zich aan te melden voor deze Prijsvraag. De Prijsvraagleidraad geeft onder meer informatie over het verloop van de Prijsvraag en de in het kader van de Prijsvraag gevraagde informatie.

Het lichtkunstwerk dient gerealiseerd te worden binnen een voor deze Opdracht beschikbaar budget van € 300.000,-- excl. btw.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.10)Criteria voor de selectie van de deelnemers:

 

- Criterium: Verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel,

- Criterium: Geschiktheidseisen m.b.t. financiële en economische draagkracht,

- Criterium: Geschiktheidseisen m.b.t. technische en beroepsbekwaamheid (ervaring Gegadigde),

- Criterium: Selectiecriterium 1 (S1) - Portfolio (referenties),

- Criterium: Selectiecriterium 2 (S2) - Visie en motivatie

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 3
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

 

Criterium: G1 - Prijs

Weging: 0

Criterium: G2 - Gedetailleerd ontwerp

Weging: 0

Criterium: G3 - Meerjarig onderhoudsplan

Weging: 0

Criterium: G4 - Waardering ontwerp bewoners

Weging: 0

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/04/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 04/05/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: ja
Aantal prijzen en de waarde ervan:

 

Aan de winnaar van de Prijsvraag kan op grond van artikel 2.34 Aanbestedingswet via een procedure van gunning via onderhandeling en zonder voorafgaande bekendmaking een Opdracht worden gegund die voortvloeit uit de Prijsvraag.

IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:

 

Opdrachtgever zal aan de Inschrijvers die in de Ontwerpfase (fase 2) een geldige, volledige en unieke Inschrijving doen een ontwerpvergoeding beschikbaar stellen van €4.750,- incl. btw. Van winnende Inschrijver wordt verwacht dat de ontwerpkosten verdisconteerd zijn in de Inschrijving en ontvangt derhalve geen ontwerpvergoeding, tenzij door Opdrachtgever geen Opdracht tot realisatie wordt verstrekt. Meer informatie is opgenomen in de Prijsvraagleidraad.

IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

 

Alle Gegadigden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Wanneer Gegadigde gebruik maakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen, geef dan per vraag aan op welk document, paragraafnummer, paginanummer dan wel Bijlage de betreffende vraag betrekking heeft. De Aanbestedende Dienst sluit een vragenronde met het verzenden van een Nota van Inlichtingen met daarin de vragen van Gegadigden en de antwoorden van Opdrachtgever. Vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen kunnen worden ingediend via ‘Vragen en Antwoorden en Stel een vraag’ in het dashboard van het Aanbestedingsplatform.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch

Postadres: Leeghwaterlaan 8

Plaats: 's-Hertogenbosch

Postcode: 5223 BA

Land: Nederland

E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Telefoon: +31 736202020

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch

Postadres: Leeghwaterlaan 8

Plaats: 's-Hertogenbosch

Postcode: 5223 BA

Land: Nederland

E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Telefoon: +31 736202020

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/03/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen