Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Neuer Theatersaal / Odsherred Teater – Ny Teatersal , Højby/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023963
Tag der Veröffentlichung
22.05.2018
Aktualisiert am
22.02.2019
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure
Auslober
Bewerbungsschluss
20.06.2018
Preisgerichtssitzung
20.12.2018

Gewinner

Christensen & CO Arkitekter A/S, København N
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Gemeinde Odsherred hat beschlossen, einen neuen Theatersaal für das Odsherred Theater zu errichten.
---
Odsherred Kommune har besluttet at opføre en ny Teatersal til Odsherred Teater.
18/05/2018    S94    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud 
Danmark-Højby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2018/S 094-214056
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Odsherred Kommune
29188459
Nyvej 22
Højby
4573
Danmark
Kontaktperson: Poul Malmvig Sørensen
Telefon: +45 59666063
E-mail: pms@odsherred.dk
NUTS-kode: DK02
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odsherred.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rsrzylhmjx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Rambøll Danmark A/S
35128417
Olof Palmes Allé 22
Århus
8200
Danmark
Kontaktperson: Niels Christian Nielsen
Telefon: +45 51611163
E-mail: ncn@ramboll.dk
NUTS-kode: DK04
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rsrzylhmjx
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rsrzylhmjx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse: Odsherred Teater – Ny Teatersal, Projektkonkurrence og totalrådgivningskontrakt.
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet: Odsherred Kommune har besluttet at opføre en ny Teatersal til Odsherred Teater. Odsherred Teater er et moderne folketeater, et byens teater, og skal være et åbent hus, hvor publikum inviteres ind i arbejdsprocesserne, uanset om der er tale om aktiviteter i teaterfoyeren, værkstedet, prøvesalen eller på scenen. Odsherred Teater er flyttet til Algade 36, i Nykøbing Sjælland, i en eksisterende bygning hvor der er nyindrettede lokaler til teaterets administration, med cafe og køkken, en teaterfoyer og en prøvesal som også fungere som midlertidig teatersal. På bagsiden af bygningen langs Algade er der i dag en lagerbygning og et aflæsningsområde, hvor det er planen at der skal opføres en ny teaterbygning, som skal indeholde en teatersal, et backstageområde med værkstedsfaciliteter, skuespillergarderober med skuespillerfoyer, og tekniske funktioner. Med den nye teaterbygning ønskes et teater hvor både de fysiske rammer og organisationen bruges på en ny måde, med henblik på at forøge interessen for og indsigten i hvad der foregår bag de lukkede døre, når der ikke er forestillinger. Det er samtidigt et stort ønske at der i den nye teaterbygning tænkes i fleksibilitet vedrørende anvendelses muligheder med de eksisterende lokaler, og fleksible anvendelsesmuligheder med opstillinger og scenemuligheder i den nye teatersal. Odsherred Teater skal tage imod publikum med forbindelse til foyerområdet, og byde indenfor fra Algade, med også fra det bagvedliggende parkeringsområde, der på samme tid skal medvirke til være et åbent og inviterende offentlige rum. Den primære arkitektoniske og byrumsmæssige udfordring med den nye teaterbygning, er at skabe et projekt der binder bagsideområdet og den nye teaterbygning, sammen med teaterpassagen og teaterets indgang fra Algade. Teaterpassagen der i dag forbinder Algade med det bagvedliggende parkeringsområde, skal fortsat være byens forbindelse til Algade - passagen skal signalere en mere direkte forbindelse og skal i sit udtryk fremstå som en funktion, der på samme tid bliver et aktiv for byen. Der ønskes et sådant inviterende adgangsarealer som en naturlig forlængelse af trafikstrømme og fysiske omgivelser, hvor byliv møder teater i et aktivt knudepunkt med mulighed for mange og forskelligartede spontane og planlagte aktiviteter. Der ønskes forslag til, hvordan det bagvedliggende parkeringsområde, kan inddrages som en aktiv zone, der udgør en oplevelsesrig og visuelt interessant optakt til teateret, og hvor der er muligheder for at kunne bringe teateroplevelser ud i det offentlige område. Det samlede bruttoareal til den nye Teatersal er på i alt ca. 900 m2, som skal forbindes med den eksisterende bygning ved Algade der er på i alt ca. 600 m2. Den samlede økonomiske ramme for anlægsomkostninger og teknisk rådgivning til projektet vil være på ca. 25 000 000 DKK ekskl. moms., og ekskl. bygherreomkostninger. A.P. Møller Fonden og Realdania bidrager økonomisk til projektet. Projektkonkurrencen og tildelingen af kontrakten om totalrådgivning gennemføres som en to-faset model. Den første fase er således projektkonkurrencen med 1 - 2 ligeværdige vindende teams. Efter afslutningen af projektkonkurrencen vil der, som anden fase, i medfør af udbudsloves § 80 - § 83 blive gennemført et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse med den/det vindende konkurrencedeltager(e) med henblik på udpegning af en totalrådgiver. Den kontrakt om totalrådgivning, der forventes indgået med vinderen af forhandlingsudbuddet, vil forventeligt i det væsentligste være baseret på principperne i ABR 89 vs ABR18 og ydelserne vil i det væsentligste være beskrevet i henhold til Danske ARK og FRI’s ydelsesbeskrivelser for teknisk rådgivning.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere: Ansøgning om prækvalifikation sker via udfyldelse af ESPD både for totalrådgiver og eventuelle underrådgiver, arkitekter og landskabsarkitekter. Da projektet udbydes som projektkonkurrence, er der ikke lovkrav om udfyldelse af ESPD, men Odsherred Kommune har valgt at følge ESPD’en med undtagelse af teknisk og faglig formåen. Derfor er det valgfrit om ansøger udfylder ESPD-afsnit IV, C - teknisk og faglig formåen. Ansøger skal derimod samle referencer, der viser teknisk og faglig formåen for hele teamet i en PDF-fil og uploaded på iBinder, sammen med XML-filen fra ESPD. Økonomisk og finansiel kapacitet: Oplysninger om ansøgers omsætning og egenkapital for de sidste 3 regnskabsår. Hvis ansøger baserer sig på en underrådgivers økonomiske kapacitet, skal oplysninger også udfyldes af underrådgiveren. Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, B hvor Egenkapital anføres under Finansielle nøgletal. Hvis ansøgers regnskab er halvårlig (f.eks. 2014/2015) kan der ved udfyldelse af ESPD'en angives det sidste halvår (f.eks.2015). Teknisk og faglig kapacitet: Referencer udført/igangsat inden for de sidste 8 år over rådgiveropgaver som er sammenlignelige med den udbudte opgave. Der må afleveres maksimalt 5 referencer per ansøgning. Referencer over ikke vundne konkurrencer vil ikke blive taget i betragtning. Ansøger opfordres til tydeligt at angive sammenligneligheden under beskrivelsen af referencen. - Referencerne bør angive kunde inkl. kontaktdata, opgavens størrelse (entreprisesum og antal etagekvadratmeter) samt karakter (type af byggeri), beskrivelse af ansøgerens egne ydelser samt udførelsesperiode (status), - Referencerne skal beskrive projekter (opgaver der i skala, kompleksitet og indhold kan sammenlignes med det udbudte projekt), som ansøger finder særligt relevante i forhold til den udbudte opgave. Deltagerne i projektkonkurrencen vil blive udvalgt mellem de ansøgere, der utvivlsomt har den tilstrækkelige økonomisk kapacitet til at kunne gennemføre det udbudte projekt. Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil der blive lagt vægt på relevansen og kvaliteten af de oplyste referencer vurderet i forhold til sammenligneligheden med den udbudte opgave. Der vil blive lagt vægt på, ansøgeres kompetencer inden for teaterbyggeri og sammenlignelige projekter. De ingeniørmæssige kompetencer indgår ikke i prækvalifikationsvurderingen, men de prækvalificerede tilbudsgivere forudsættes i forbindelse med udarbejdelse af konkurrenceforslaget samt eventuel deltagelse i et efterfølgende udbud med forhandling at tilknytte de fornødne ingeniørmæssige kompetencer. Der er således ikke krav om at de ingeniørmæssige kompetencer oplyses i prækvalifikationsansøgningen. De ingeniørmæssige kompetencer kan således alternativt oplyses til bygherre straks efter offentliggørelse af de prækvalificerede teams.
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 4
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter: Sammenfattende arkitektonisk, æstetisk, og funktionel kvalitet af forslaget. Der vil blive lagt vægt på, i hvor høj grad forslaget lever op til de konkrete ønsker der er angivet i konkurrenceprogrammet og underopdeles derfor i: — Begrundet valg af arkitektonisk koncept og projektets evne til at skabe en arkitektonisk identitet, — At der demonstreres en effektiv arealanvendelse for et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet med en gennemtænkt formgivning og plandisponering som bedst muligt opfylder ønsker til funktion og ydelse, herunder til fleksibiliteten i anvendelsen, og at den arkitektoniske løsning fremtræder som en helhed med sammenhæng mellem inde- og udeområder. Konkurrenceforslagets evne til at understøtte teaterets visioner, målsætning og aktiviteter. Der foretages en helhedsvurdering af, hvorvidt løsningsforslaget imødekommer visioner, målsætning og aktiviteter. Økonomi (økonomisk overslag, bygbarhed og honorar). Der vil blive lagt vægt på, at forslaget overholder budgetrammen og udviser gennemsigtighed og troværdighed i den økonomiske kalkulation sammenlignet med det foreslåede byggeri. Der vil blive lagt vægt på at de tilbudte honorarsatser, der ønskes så lave som muligt, er inden for realistiske rammer i forhold til ydelsesbeskrivelsen.
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 27/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere: Deltagere, der afleverer et konditionsmæssigt forslag i projektkonkurrencen, vil modtage et konkurrencevederlag på 125 000 DKK ekskl. moms. Vinderne af projektkonkurrencen vil desuden modtage et vederlag på 150 000 DKK ekskl. moms for deltagelse i det efterfølgende udbud med forhandling under forudsætning af, at de under dette udbud afleverer et konditionsmæssigt tilbud. Vederlag for deltagelse i udbuddet med forhandling vil i forhold til vinderen af udbuddet med forhandling blive betragtet som et aconto honorar i den forventede totalrådgivningsaftale.
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3) Yderligere oplysninger: Tidsplanen for projektkonkurrencen med efterfølgende udbud med forhandling forventes at være følgende: - Udsendelse af udbudsmateriale: Primo juli 2018, - Aflevering af konkurrenceforslag: 14-09-2018, - Bedømmelse: 15-09-2018 - primo oktober 2018, - Udbud med forhandling: Oktober - december 2018, - Kontrahering: Primo januar 2019. Anmodning om deltagelse skal afleveres elektronisk, på udbudsplatformen ”iBinder”. Prækvalifikation – Totalrådgivning – Odsherred Teater, Ny teatersal. Link til udbudsmappen, hvor anmodningen skal afleveres: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rsrzylhmjx Vejledning for førstegangsbrugere foreligger på ibinder. Den digitale ansøgning skal bestå af: ESPD i form af en XML-fil fra ansøger og særskilte filer fra evt. underrådgivere, PDF-fil må vedlægges. En PDF-fil med alle reference og evt. følgebrev.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dkInternetadresse: erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dkInternetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen