Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Obnova Štefánikovej ulice v Trnave , Trnava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032184
Tag der Veröffentlichung
14.07.2021
Aktualisiert am
10.11.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
4 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
08.10.2021
Preisgerichtssitzung
28.10.2021

2. Preis

Atelier Duma – Living Gardens, s.r.o.

3. Preis

2M ateliér architektúry

Anerkennung

BETWEEN

Anerkennung

Houzzin
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Renovierung des öffentlichen Raums – tefánikova Straße in Trnava. Ziel des Wettbewerbs ist es, den am besten geeigneten Vorschlag zu erhalten, der zur Realisierung der Arbeit führt.

Súťažná úloha
Predmetom súťaže je obnova verejného priestoru - Štefánikovej ulice v Trnave. Účelom súťaže je získať najvhodnejší návrh vedúci k realizácii diela.
14/07/2021    S134
I.
II.
III.
IV.
VI.
Slovensko-Trnava: Architektonické a súvisiace služby

2021/S 134-357455

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Trnava

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00313114

Poštová adresa: Hlavná 1

Mesto/obec: Trnava

Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj

PSČ: 917 71

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Radoslav Drobný

E-mail: drobny@visions.cc

Telefón: +421 917558404

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.trnava.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/private/organization/4767/orders
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433054
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/433054
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:


Obnova Štefánikovej ulice v Trnave

Referenčné číslo: SNTT2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2.4)Opis obstarávania:


Predmetom súťaže je obnova verejného priestoru - Štefánikovej ulice v Trnave. Účelom súťaže je získať najvhodnejší návrh vedúci k realizácii diela.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:


Oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 ZAA alebo podľa §4a ZAA alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:


Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií na hodnotenie súťažných návrhov:

— komplexnosť urbanistického a architektonického návrhu a kvalita riešeného verejného priestoru vrátane väzieb na širšie okolie historického jadra,

— realizovateľnosť návrhu z pohľadu priestorovej a ekologickej efektívnosti,

— kreativita navrhovaného architektonického riešenia.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 08/10/2021
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:


V súťaži návrhov budú udelené nasledujúce ceny:

1. cena 8 000,- EUR

2. cena 4 800,- EUR

3. cena 3 200,- EUR

Na základe výsledkov súťaže a kvality predložených súťažných návrhov porota môže výšku udelených cien upraviť, avšak celková suma určená na ceny je neprekročiteľná.

Porota môže udeliť odmeny v celkovej výške maximálne do 3 000,- EUR. O výške a počte odmien na základe kvality súťažných návrhov rozhodne porota. Celková suma určená na odmeny je neprekročiteľná, zároveň podľa výsledkov hodnotenia nemusí byť celá vyčerpaná a tiež nemusia byť udelené žiadne odmeny.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:


Lehota na vyplatenie cien a odmien je do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Ing. arch. Peter Purdeš
Ing.arch. Ondrej Horváth
Ing. arch. Roman Žitňanský
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:


Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a účastníkmi sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 20 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní. Z komunikácie musí byť zrejmá identifikácia účastníka a predmet zákazky.

Pre úspešné predloženie súťažného návrhu prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať nasledovné kroky:

— vytvoriť a aktivovať účet na portáli ÚVO (media.uvo.gov.sk/video/vytvorenie_uctu_is_uvo.avi)

— vytvoriť a validovať hospodársky subjekt (media.uvo.gov.sk/video/vytvorenie_a_validacia_hs.avi) (pre hospodársky subjekt so schránkou na ÚPVS aktivovanou na doručovanie odporúčame vykonať registráciu nového HS aspoň 2 pracovné dni pred zámerom predložiť ponuku/žiadosť o účasť)

— po vykonaní kroku 6.10.2 je možné predložiť súťažný návrh (media.uvo.gov.sk/video/predkladanie_ponuk_jednoobalkove_zu.avi)

Vzhľadom na podmienky účasti. technické špecifikácie. kritériá na hodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy nejde o žiadne z uvedených:

a) zelené verejné obstarávanie

b) obstarávanie inovácií

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 820 05

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 820 05

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/07/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen