Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Obnova Námestia sv. Michala , Hlohovec/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029211
Tag der Veröffentlichung
15.06.2020
Aktualisiert am
15.01.2021
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
12 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
18.09.2020
Preisgerichtssitzung
08.12.2020

Gewinner

Rudohradský s.r.o., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Stadt-Architektur-Landschaft-Lösung der Restaurierung des St.-Platzes Michal im Zentrum von Hlohovec.

Súťažná úloha
Predmetom súťaže je urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie obnovy námestia sv. Michala v centre Hlohovca.
11/06/2020    S112    Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Hlohovec: Architektonické a súvisiace služby
2020/S 112-272395
Oznámenie o sú?aži návrhov
Právny základ:Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Hlohovec
Identifika?né ?íslo organizácie (I?O): 00312509
Poštová adresa: M. R. Štefánika 1
Mesto/obec: Hlohovec
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PS?: 920 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. ?uboš Babarík
E-mail: babarik@i-sco.sk
Telefón: +421 903803306Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.hlohovec.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4729
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426698
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426698
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci
Referen?né ?íslo: 1/2020/SN
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom sú?aže je urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie obnovy námestia sv. Michala v centre Hlohovca. Podrobnosti sú uvedené v sú?ažných podmienkach.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Ú?astníkom tejto sú?aže návrhov môže by? jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho ?innos? uvedenú v § 4 zák. ?. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (?alej ZAA) alebo pod?a ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania ú?astníka.


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Kritériá hodnotenia v 1. a 2. kole sú?aže:
Sú?ažné návrhy, ktoré boli prijaté do hodnotenia, budú hodnotené pod?a kritéria:
Komplexná urbanisticko-architektonicky-krajinárska kvalita návrhu vo vz?ahu k zadaniu: maximálne 100 bodov
Bližšie informácie k hodnoteniu predložených návrhov sú uvedené v ?l. 12 sú?ažných podmienok.
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 18/09/2020
Miestny ?as: 15:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
?eština, Sloven?ina
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
V sú?aži budú na základe rozhodnutia poroty udelené ceny a režijné odmeny v 2. kole nasledujúcim spôsobom:
Ceny a odmeny za:
1. miesto: 12 000,- EUR
2. miesto: 7 500,- EUR
3. miesto: 4 500,- EUR
1. odmena: 3 000,- EUR
2. odmena: 3 000,- EUR
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
Porota si vyhradzuje právo rozhodnú? o prípadnom neudelení niektorej z cien a odmien, prípadne o inom rozdelení cien a odmien. Takéto rozhodnutie musí písomne zdôvodni? v zápisnici z hodnotiaceho zasadnutia.
Ceny a odmeny budú vyhlasovate?om vyplatené na bankový ú?et ú?astníka uvedený v prílohe sú?ažných podmienok- sprievodná dokumentácia.
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
MgA. Jakub Chuchlík
Ing. Zden?k Sendler
Ing. arch. Dušan Burák, CSc.
Ing. arch. Martin Be?atš
Ing. arch. Miloslav Drgo?
náhradník - Ing. arch. Ondrej Marko
náhradní?ka - MSc. Lívia Gažová
náhradník - Ing. arch. Adam Luka?ovi?

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
1. Pod?a po?tu kôl sa sú?až vyhlasuje ako dvojkolová.
Cie?om prvého kola sú?aže návrhov je nájs? najvhodnejšie riešenia predmetu sú?aže pre postup do druhého kola, ktoré splnia požiadavky vyhlasovate?a, obsiahnuté v týchto sú?ažných podmienkach. V druhom kole budú postupujúce návrhy z prvého kola revidované odporú?aniami poroty a dopracované o podrobnejšie architektonicko- krajinárske riešenie.
Všetky predpokladané lehoty týkajúce sa sú?aže návrhov sú uvedené v sú?ažných podmienkach.
2. Sú?až návrhov bude realizovaná v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO (ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk), vrátane komunikácie, predkladania sú?ažných návrhov. Ú?astník postupuje pod?a pokynov uvedených v SP a na web stránke ÚVO www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Prístup k zákazke v systéme EVO získa ú?astník registráciou do IS EVO, ak tak už neurobil skôr. Sú?ažné podmienky možno nájs? bez akýchko?vek obmedzení ?i poplatkov na www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426698
3. Na túto verejnú sú?až návrhov nadväzuje priame rokovacie konanie pod?a § 81 písm. h) a § 82 ZVO.
4. Predpokladaná hodnota predmetu sú?aže stanovená v súlade s § 120 ods. 4 ZVO (t.z. sú?et cien v sú?aži návrhov a ceny za nasledujúcu zákazku, ktorá bude zadaná na základe výsledkov tejto sú?aže návrhov) je 235 000,00 EUR bez DPH, z toho maximálna hodnota služieb zadaných v priamom rokovacom konaní nasledujúcom po tejto sú?aži návrhov je 205 000,00 EUR bez DPH a sú?et odmien v tejto sú?aži návrhov je najviac 30 000,- EUR.
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Všetky spôsoby a možnosti revíznych postupov vrátane potrebných náležitostí a lehôt sú uvedené v zákone ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PS?: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

08/06/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen