Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Obnova Mierového a Kláštorného námestia , Malacky/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023727
Tag der Veröffentlichung
23.04.2018
Aktualisiert am
04.10.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
27.06.2018
Preisgerichtssitzung
28.09.2018

Gewinner

N/A s. r. o., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Predmetom súťaže bolo architektonicko - urbanisticko - krajinárske riešenie obnovy námestí v centre mesta Malacky. Účelom súťaže bolo získanie návrhu riešenia predmetu súťaže.
21/04/2018    S78    - - Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Malacky: Architektonické a súvisiace služby
2018/S 078-174841
Oznámenie o sú?aži návrhov
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Mesto Malacky
00304913
Bernolákova 5188/1A
Malacky
901 01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Sokolová
Telefón: +421 347966157
E-mail: eva.sokolova@malacky.sk
Kód NUTS: SK010
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.malacky.sk
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazkv/4128
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? na vyššie uvedenej adrese
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Regionálny alebo miestny orgán
I.5) Hlavná ?innos?
Iná ?innos?: samospráva
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov: Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách
Referen?né ?íslo: 5/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71250000
II.2.4) Opis obstarávania: Predmetom sú?aže je architektonicko - urbanisticko - krajinárske riešenie obnovy námestí v centre mesta Malacky. Ú?elom sú?aže je získanie návrhu riešenia predmetu sú?aže.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu: Návrh môže predloži? každý, kto je oprávnený na výkon ?innosti architekta pod?a § 4 alebo § 4a, resp. inžiniera pod?a § 5 ods. 1 písm. a) zákona ?. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo oprávnenie pod?a ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, ?i mieste inej adresy ú?astníka.

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov: Sú?ažné návrhy, ktoré neboli vylú?ené zo sú?aže a boli prijaté do hodnotenia, budú hodnotené pod?a kritéria: — Komplexná kvalita návrhu: maximálne 100 bodov. Pod komplexnou kvalitou návrhu je myslená kvalita návrhu z h?adiska urbanisticko-architektonicko-krajinárskeho riešenia, funk?no-prevádzkového riešenia, technickej a finan?nej realizovate?nosti. Porota na základe vä?šinového hlasovania pridelí každému z návrhov body pod?a kritéria. Vyšší po?et bodov znamená lepšie hodnotenia návrhu, nižší po?et bodov horšie hodnotenie návrhu. Pod?a po?tu bodov sa stanoví poradie, kde sa ví?azným návrhom stáva taký, ktorý získa najvyšší po?et bodov. Návrhy, ktoré dostanú rovnaký po?et bodov, sa umiestnia na rovnakom mieste.
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 27/06/2018
Miestny ?as: 15:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení: V sú?aži budú udelené ceny a odmeny v druhom kole, týmto spôsobom: 1. miesto: 6 000 EUR 2. miesto: 3 600 EUR 3. miesto: 2 400 EUR 1. odmena: 1 500 EUR 2. odmena: 1 500 EUR Porota si vyhradzuje právo rozhodnú? o prípadnom neudelení niektorej z cien, prípadne o inom rozdelení cien. Takéto rozhodnutie musí písomne odôvodni?.
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
JUDr. Ing. Juraj ?íha, PhD. primátor mesta Malacky
Mgr. art. Branislav Škopek autorizovaný architekt SKA
Dipl. Ing. Arch. F.H. Hans-Michael Foldeak M. Sc. M.I.T., predseda poroty
Ing. arch. Zbyn?k Ryška autorizovaný architekt ?KA
Ing. Michal Marcinov autorizovaný krajinný architekt SKA
náhradník Ing. arch. Andrej Olah autorizovaný architekt SKA
náhradník Ing. Milan Ondrovi?, PhD

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie: VI.3.1) K sú?ažným podkladom a ?alším dokumentom potrebným na vypracovanie návrhu, je umožnený bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup v profile verejného obstarávate?a, to znamená, že nie je potrebné žiada? o poskytnutie sú?ažných podkladov. Vyhlasovate? záujemcom odporú?a, aby sa zaregistrovali prostredníctvom e-mailu u sekretára sú?aže. VI.3.2) Žiados? o vysvetlenie informácií uvedených v oznámení, v sú?ažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii (?alej len žiados? o vysvetlenie): Žiados? o vysvetlenie je potrebné doru?i? dostato?ne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov tak, aby bolo umožnené vyhlasovate?ovi poskytnú? vysvetlenie informácií uvedených v oznámení, v sú?ažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii všetkým ú?astníkom v dostato?nom predstihu pred lehotou na predkladanie návrhov. Vyhlasovate? uprednost?uje spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie elektronicky, prostredníctvom e-mailu zaslaného kontaktnej osobe - sekretárovi sú?aže. Vysvetlenie bude zverejnené v profile verejného obstarávate?a a na jeho zverejnenie budú e-mailom upozornení všetci známi záujemcovia. VI.3.3) Komunikácia medzi vyhlasovate?om a záujemcami sa uskuto?ní výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v ?eskom jazyku. VI.3.4) Pri komunikácii a výmene informácií VO postupuje pod?a § 187 ods. 8) zákona. VI.3.5) Na sú?až návrhov nadväzuje postup na poskytnutie služby pod?a § 81 písm. h) na základe odporú?ania poroty. Sú?ažné podmienky budú zverejnené i na stránke VO www.malacky.skindex.php?page=mesto&menuid=143 v plnom rozsahu. Doporu?ujeme záujemcom poda? si registráciu v listinnej forme s uvedením všetkých kontaktov a podpísanú oprávnenou osobou s uvedením, ?i si záujemca stiahol sú?ažné podklady s dostupných zdrojov, z dôvodu zasielania prípadných vysvet?ovaní sú?ažných podmienok, ktoré budú uverejnené v profile VO. V sú?aži návrhov vyhlasovate? nevyžaduje SPÚ osobného postavenia, splnenie podmienok ú?asti - osobné postavenie bude vyžadova? až od úspešného uchádza?a v priamom rokovacom konaní. V prípade, že úspešný uchádza? nesplní podmienky ú?asti,môže VO rokova? s ?alším v poradí. Zverejnením vo Vestníku EÚ a ÚVO, vyhlasovate? zabezpe?uje transparentnos? procesu verejného obstarávania, nad rámec Zákona. VI.3.6) Druh sú?aže 1.Pod?a predmetu riešenia sa sú?až vyhlasuje ako architektonicko-urbanisticko-krajinárska. 2.Pod?a ú?elu sa sú?až vyhlasuje ako projektová. 3.Pod?a okruhu ú?astníkov sa sú?až vyhlasuje ako verejná, pre vopred neur?ený po?et anonymných ú?astníkov v prvom kole. Maximálny po?et ú?astníkov, ktorí budú vyzvaní do druhého kola je 5. Druhé kolo bude tiež anonymné. 4.Pod?a po?tu kôl sa sú?až vyhlasuje ako dvojkolová. VI.3.7 Lehota na predkladanie sú?ažných návrhov 2. kola: 25.9.2018 do 15.00 hod. VI.3.8) Variantné riešenia V sú?aži je prípustné predloženie variantných riešení. V prípade predloženia variantného riešenia je nutné predloži? jednotlivé varianty ako samostatné návrhy v samostatných obaloch. VI.3.9) Predpokladaná hodnota zákazky: 87 340,00 EUR bez DPH Predpokladané náklady na realizáciu: 1 000 000,00 EUR bez DPH.
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa:www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa:www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

17/04/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen