Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Obecní dům Panenské Břežany , Panenské Břežany/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2032583
Tag der Veröffentlichung
27.09.2021
Aktualisiert am
18.03.2022
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
21 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
06.12.2021 14:00
Preisgerichtssitzung
13.12.2021

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

Aoc architekti s.r.o., Prag

2. Preis

jurák architekti

3. Preis

inu architekti

Anerkennung

mh architects
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Gestaltung des von bestehenden Gebäuden umgebenen Gemeindehauses auf dem Dorfplatz in Panenské Břežany. Das Gemeinschaftshaus soll ein Ort werden, an dem sich ein intensives soziales, sportliches und gesellschaftliches Leben abspielt, so dass es in erster Linie ein Zuhause für die Anwohner sein wird. Das bestehende Gebäude des Gemeindezentrums entspricht aufgrund statischer Mängel und des Zuschnitts nicht mehr den aktuellen neuen Anforderungen, und der Bieter stellt die Teilnehmer vor die Wahl, das Gebäude zu erhalten und zu rekonstruieren oder ein komplett neues Gebäude an gleicher Stelle zu errichten. Ziel des Wettbewerbs ist es, einen qualitativ hochwertigen architektonischen und städtebaulichen Entwurf des Gebäudes und der angrenzenden Bereiche zu erhalten, der die Grundlage für die Bearbeitung der nachfolgenden Projektdokumentation in den folgenden Phasen bildet: - Projektvorbereitung und Fertigstellung der Studie; - Projektdokumentation für den Standort des Gebäudes (im Folgenden „DUR“ genannt) im Standardumfang und einschließlich der Beschaffungsaktivitäten, Dokumentation der Abbrucharbeiten; - Projektdokumentation für die Baugenehmigung (im Folgenden „DSP“ genannt) im Standardumfang

Předmětem soutěže o návrh je návrh stavby Obecního domu obklopeného stávající zástavbou na návsi v Panenských Břežanech. Obecní dům by se měl stát místem, kde se bude odehrávat intenzivní spolkový, sportovní a společenský život, bude tedy především domem místních obyvatel. Stávající objekt kulturního domu již díky statickým poruchám a dispozičnímu řešení nevyhovuje aktuálním novým požadavkům a vyhlašovatel dává na zvážení účastníkům zda objekt ponechat a rekonstruovat nebo postavit objekt zcela nový na témže místě. Smyslem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh řešení budovy a přilehlých ploch, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace ve výkonových fázích: - příprava projektu a dopracování studie; - projektová dokumentace pro umístění stavby (dále jen „DUR“) ve standardním rozsahu a včetně obstarávací činnosti, dokumentace bouracích prací; - projektová dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DSP“) ve standardním rozsahu a včetně ob
27/09/2021    S187

Česko-Panenské Břežany: Architektonické, technické a plánovací služby

2021/S 187-487340

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Obec Panenské Břežany

Národní identifikační číslo: 00240583

Poštovní adresa: Hlavní 17

Obec: Panenské Břežany

Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj

PSČ: 25070

Země: Česko

Kontaktní osoba: Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová

E-mail: lucie@cityupgrade.cz

Tel.: +420 739415901

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.panenskebrezany.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/panenskebrezany
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-S00000004
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/portal/
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

OBECNÍ DŮM PANENSKÉ BŘEŽANY

II.1.2)Hlavní kód CPV
71240000 Architektonické, technické a plánovací služby
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71240000 Architektonické, technické a plánovací služby
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže o návrh je návrh stavby Obecního domu obklopeného stávající zástavbou na návsi v Panenských Břežanech. Obecní dům by se měl stát místem, kde se bude odehrávat intenzivní spolkový, sportovní a společenský život, bude tedy především domem místních obyvatel. Stávající objekt kulturního domu již díky statickým poruchám a dispozičnímu řešení nevyhovuje aktuálním novým požadavkům a vyhlašovatel dává na zvážení účastníkům zda objekt ponechat a rekonstruovat nebo postavit objekt zcela nový na témže místě. Smyslem soutěže je získat kvalitní architektonicko-urbanistický návrh řešení budovy a přilehlých ploch, který bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace ve výkonových fázích: - příprava projektu a dopracování studie; - projektová dokumentace pro umístění stavby (dále jen „DUR“) ve standardním rozsahu a včetně obstarávací činnosti, dokumentace bouracích prací; - projektová dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DSP“) ve standardním rozsahu a včetně ob

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí

významnosti následovně:

a) Celková kvalita koncepce návrhu.

b) Celková kvalita návrhu architektonicko urbanistického řešení s ohledem na funkci, výběr

materiálů a konstrukční detail.

c) Míra naplnění soutěžního zadání.

d) Ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů.

Míra naplnění kritérií, kterou nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě

zkušeností a znalostí jejích jednotlivých členů a případně přizvaných znalců a odborníků. Takové

hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním názorem poroty

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 06/12/2021
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 500 000 Kč bez

DPH (slovy: pět set tisíc korun českých).

Ceny

První cena se stanovuje ve výši 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých)

Druhá cena se stanovuje ve výši 150.000 Kč (sto padesát tisíc korun českých)

Třetí cena se stanovuje ve výši 100.000 Kč (sto tisíc korun českých)

Odměny

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje

souhrnná částka na odměny ve výši 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých)

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uza-vření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/09/2021

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen