Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nyt Rådhus , Høje Taastrup/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023930
Tag der Veröffentlichung
16.05.2018
Aktualisiert am
17.12.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten und Ingenieure
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
22.06.2018
Preisgerichtssitzung
17.12.2018

Gewinner

COWI A/S, Kongens Lyngby
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Der Auftragnehmer lädt multidisziplinäre Beraterteams ein, sich um eine Vorqualifizierung für den Projektwettbewerb zur Entwicklung eines neuen visionären, zukünftigen Rathauses, zu bewerben, der im Rahmen des neuen Stadtentwicklungsplans für Høje Taastrup C aufgenommen wird. Der Gesamtplan basiert auf der Vision der Gemeinde Høje Taastrup, eine dichtere und lebendigere Nachbarschaft zu schaffen, die den Rahmen für ein sichereres und aktiveres Stadtleben bilden kann. Das Rathaus der Zukunft muss ein offenes und zugängliches Haus sein, das zur Revitalisierung des Stadtteils beitragen kann. Das neue Rathaus wird mit flächeneffizienten Quadratmetern, neuen Formen der Zusammenarbeit und neuer Technologie genutzt. Das Rathaus muss ein demokratisches Haus sein, das sowohl politische als auch bürgerliche und administrative Funktionen hat, und es muss ein offenes, flexibles und für die Bürger zugängliches Rathaus sein.

Konkurrence opgave
Ordregiveren indbyder tværfaglige rådgivere hold til at søge prækvalifikation til projektkonkurrencen om udvikling af et nyt visionært, fremtidens rådhus, der skal indgå som en del af den nye byudviklingsplan for Høje Taastrup C. Den nye bydel er udformet på baggrund af et vinderprojektet af en arkitektkonkurrencei 2011 om en ny byudviklingsplan, Høje Taastrup C. Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af HøjeTaastrup Kommunes vision om en tættere og mere levende bydel, der kan danne rammerne om et trygt og mere aktivt byliv. Fremtidens rådhus skal være et åbent og tilgængeligt hus, der kan være med til at levendegøre bydelen. Det nye rådhus skal disponeres med anvendelse af arealeffektive kvadratmeter, nye samarbejdsformer og ny teknologi. Rådhusets skal være et demokratiets hus, der både indeholder de politiske, borgerrettede og administrative funktioner, og skal samtidig være et åbent, fleksibelt og tilgængeligt rådhus, der er åbent for borgeren.
16/05/2018    S92    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud 
Danmark-Høje Taastrup: Rådgivning i forbindelse med byggeri
2018/S 092-209457
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Høje Taastrup Kommune
1950 1817
Bygaden 2
Høje Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Jim Holme Højfeldt
Telefon: +45 43591214
E-mail: JimHoe@htk.dk
NUTS-kode: DK012
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.htk.dk
I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: portal.iprojekt.dk/link/Nyt-Raadhus-Hoeje-Taastrup
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: portal.iprojekt.dk/link/Nyt-Raadhus-Hoeje-Taastrup
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse: Projektkonkurrence om nyt Rådhus i Høje Taastrup C
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71530000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet: Ordregiveren indbyder tværfaglige rådgivere hold til at søge prækvalifikation til projektkonkurrencen om udvikling af et nyt visionært, fremtidens rådhus, der skal indgå som en del af den nye byudviklingsplan for Høje Taastrup C. Den nye bydel er udformet på baggrund af et vinderprojektet af en arkitektkonkurrence i 2011 om en ny byudviklingsplan, Høje Taastrup C. Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af Høje Taastrup Kommunes vision om en tættere og mere levende bydel, der kan danne rammerne om et trygt og mere aktivt byliv. Det nye rådhus skal anlægges på et nyt byggefelt og vil være et af de første byggerier i den nye bydel, og skal som et åbningsgreb medvirke til at kick starte den nye bydel. Fremtidens rådhus skal afspejle kommunens vision og værdier og være et levende og multianvendeligt hus for byens borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere. Fremtidens rådhus skal være et åbent og tilgængeligt hus, der kan være med til at levendegøre bydelen. Det nye rådhus skal disponeres med anvendelse af arealeffektive kvadratmeter, nye samarbejdsformer og ny teknologi. Rådhusets skal være et demokratiets hus, der både indeholder de politiske, borgerrettede og administrative funktioner, og skal samtidig være et åbent, fleksibelt og tilgængeligt rådhus, der er åbent for borgeren. Efter arbejdstid skal rådhuset kunne stilles til rådgighed for kommunens borgere og samarbejdspartnere til forskellige aktiviteter, der kan være med til at aktivere den nye bydel. Det nye rådhus skal realiseres inden for en anlægsum på mellem 170-180 000 000 DKK. Til projektkonkurrence prækvalificeres 5 konkurrencedeltagere, som hver skal udarbejde et konkurrenceforslag og give bud på totalrådgivning. Projektkonkurrencens formål er: 1) at danne grundlag for valget at et visionært forslag til et rådhus, der kan være et åbningsgreb for den nye bydel og danne rammen om fremtidens rådhus i forhold til Høje Taastrup Kommunes vision; 2) danne grundlag for udpegning af en totalrådgiver, som kan bistå bygherre med totalrådgivning, herunder brugerinvolvering i forbindelse med etablering af et udbudsmateriale til et totalentrepriseudbud; 3) efterfølgende at indgå under totalentreprenørens kontrakt i forbindelse med projektering, udførelse og aflevering af den færdige bygning. Udbudsmaterialet vil være tilgængligt efter prækvalificering på:portal.iprojekt.dk/link/Nyt-Raadhus-Hoeje-Taastrup Projektkonkurrencen forventes afholdt i juli - november 2018. Bedømmelseskommiteen forventer at udpege en vinder.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere: Som grundlag for udvælgelsen til projektkonkurrencen skal ansøger indsende en udfyldt ESPD suppleret med en motiveret præsentation af totalrådgiver teamet og dets sammensætning, herunder evt. tidligere samarbejde (max 1 side). I ESPD, del IV. C, anføres op til 10 referencer indenfor de seneste 5 år, som dokumenterer ansøgers erfaringer og kompetencer inden for rådhus byggeri eller andet byggeri af tilsvarende karakter eller kompleksitet. Hvis ansøgeren indsender flere referencer, vil ordregiver kun lægge vægt på de 10 nyeste. De ESPD angivne referencer kan suppleres med bilag (max 2 sider pr. reference), som uddyber referencerne med illustrationer, fotos mv. Hver reference bør indeholde oplysning om: a) Ordregiver; b) Projektnav;. c) Anlægssum og m2 d) Ansøgers ydelser, herunder med beskrivelse af de evt. og/eller ingeniørmæssige og/eller arkitektmæssige ydelser, der er leveret; e) Beskrivelse af byggeriets kompleksitet, og evt. certificerings- eller bæredygtighedsforhold; f) Starttidspunkt og varighed; g) Beskrivelse af arkitektur og funktionalitet. Det stilles som minimumskrav, at: 1) ansøger har haft en årsomsætning på minimum 35 000 000 DKK i det senest disponible regnskabsår, samt har haft en soliditetsgrad på minimum 14% i det senest afsluttede regnskabsår (jf ESPD, del IV.B). Såfremt ordregiver modtager mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, vil ordregiver foretage en udvælgelse. Blandt de ansøgere, som opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der efter ordregivers skøn vurderes at have de mest relevante referencer (jf ESPD, del IV.C) i forhold til den udbudte opgave. A) Ved relevante referencer forstås referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer inden for tilsvarende eller sammenligneligt byggeri med omfang og kompleksitet, som den udbudte opgave; B) Der lægges vægt på, at minimum 2 af referencerne dokumenterer ingeniørrådgiverens erfaringer; C) Ordregiver ser særligt positivt på referencer, der viser inspirerende og nytænkende tilgang til bæredygtigt byggeri; D) Der lægges vægt på referencer med nytænkende byggeri, der er indrettet arealeffektivt, med fleksible, aktivitetsbaserede arbejdspladser og mødefaciliteter, samt en samlet mødecenterfunktion; E) Der lægges endvidere vægt på referencer indenfor et offentligt tilgængeligt byggeri, med funktioner der er anvendt udenfor almindelig arbejdstid.
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen: Totalrådgivning, arkitekt og ingeniørydelser
Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter: Forslagets arkitektoniske, funktionelle, tekniske og bæredygtige kvalitet. Forslagets realiserbarhed i forhold til projektets økonomisk ramme. Forslagstillers organisation, kompetencer og erfaring, Forslagstillers Honorartilbud.
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere: Alle konkurrencedeltagere, der afleverer et konditionsmæssigt og gennemarbejdet forslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammets krav vil modtage et vederlag på 400 000 DKK. Vinderen af projektkonkurrencen modtager 400 000 DKK som et aconto honorar, der modregnes i honoraret.
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Navne vil fremgå at udbudsmaterialet
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3) Yderligere oplysninger: 1) En ansøger, der ansøger om deltagelse alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal aflevere en udfyldt ESPD for samtlige enheder med oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på (jf ESPD Del II-VI). Ansøgningen skal vedlægges en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk har juridisk forpligtende rådighed over den nødvendige økonomiske og finansielle eller tekniske og faglige formåen; 2) Udgør ansøger en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsordier og midlertidige sammenslutninger, skal hver enhed udfylde en særskilt ESPD med de oplysninger, der kræves jf.ESPD del I-VI; 3) ansøger, deltagere i ansøgerkonsortier, enheder, hvis kapacitet ansøger baserer sig på og underrådgivere, der er omfattet af de i udbudslovens §135 og 136 obligatoriske udelukkelsesgrunde eller udelukkelsesgrundene anført i udbudsloves §137, stk 1, nr 2 (jf ESPD, del III,A-C), vil blive udelukket fra udbudsproceduren. Inden tildeling af totalrådgivningsaftalen skal den tilbudsgiver, ordregiver har til hensigt at tildele aftalen, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD; 4) Spørgsmål i prækvalifikationafasen skal fremsættes skriftligt via portal.iprojekt.dk/link/Nyt-Raadhus-Hoeje-Taastrup Spørgsmål vil ikke blive besvaret i perioden den 12.7. - 14.8. 2018.Spørgsmål fremsendt senest 14 dage før ansøgningsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes herefter besvares kun, hvis det er muligt at besvare inden 6 dage før ansøgningsfristens udløb; 5) Ansøgerne skal udfylde og uploade ESPD'et (Det fælles europæiske udbudsdokument). ESPD'et oprettes af ordregiver og udfyldes elektronisk af ansøgere som foreløbigt bevis for, at de opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens vejledning »Det elektroniske ESPD — sådan virker det«: www.kfst.dk/Indhold-KFST/Publikationer/Dansk/2017/20170303-ESPD-saadan-virker-det?tc=E538038EB1E04A96B9964BE4C0F85F46 5) Aflevering af ansøgning skal afleveres som en samlet fil og uploades på www.iproject.dk
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dkInternetadresse: www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Høje Taastrup Kommune har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre tilfælde er klagefristen 45 dage efter, at Høje Taastrup Kommune har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, om at der er indgået en kontrakt.
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
København
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dkInternetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/05/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen