Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Ny skole i Skærbæk , Tønder/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023447
Tag der Veröffentlichung
19.03.2018
Aktualisiert am
19.03.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure
Beteiligung
4 Arbeiten
Bewerbungsschluss
08.06.2017
Preisgerichtssitzung
31.01.2018

Gewinner

Friis & Moltke, Aarhus
Møller & Grønborg, Aarhus
Tækker Rådgivende Ingeniører, Aarhus C
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Auslober
Tønder Kommune

Wettbewerbsaufgabe
Tønder Kommune indbyder 3-5 teams til opgave om ny folkeskole i Skærbæk for 0. — 9. klasse og ca. 25 specialklasseelever. Skolen skal placeres på et grundstykke sydvest for Skærbæk Fritidscenter, kaldet Oksens Mark. Nybyggeriet er på ca. 5 800-6 200 m². Skolens forventede elevtal er på ca. 575 elever.

Den nye folkeskolereform stiller store krav til skolernes fysiske rammer. Den nye skole i Skærbæk skal derfor kunne styrke elevernes og personalets trivsel og læringsmiljø. Samtidig skal skolen indgå som et naturligt omdrejningspunkt for lokalsamfundet og medvirke til at styrke kultur- og fritidslivet. Der er fire kerneområder i skolens idegrundlag: 1) beliggenhed i og brug af naturen, 2) synligt fokus på faglig udvikling, 3) bevægelse inde og ude og 4) målrettet og bevidst brug af varierede arbejdsformer.

Den forventede økonomiske ramme på projektet er på 87 000 000 DKK inklusive rådgiverhonorar.
p> 06/05/2017    S88    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud  Danmark-Tønder: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
2017/S 088-172574
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
Tønder
6270
Danmark
Kontaktperson: Palle Kudsk
Telefon: +45 74929264
E-mail: pku@toender.dk
NUTS-kode: DK032
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://toender.dk/

I.2) Fælles udbud

I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://www.arkitektforeningen.dk/skaerbaek
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Arkitektforeningen
Åbenrå 34
København K
1124
Danmark
Kontaktperson: Dorte Sibast
Telefon: +45 30859003
E-mail: ds@arkitektforeningen.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.arkitektforeningen.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://www.arkitektforeningen.dk/skaerbaek
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
Tønder
6270
Danmark
Kontaktperson: Palle Kudsk
Telefon: +45 74929264
E-mail: pku@toender.dk
NUTS-kode: DK
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.toender.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ

I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ny skole i Skærbæk — Projektkonkurrence.
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000

II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

71000000
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Tønder Kommune indbyder 3-5 teams til opgave om ny folkeskole i Skærbæk for 0. — 9. klasse og ca. 25 specialklasseelever. Skolen skal placeres på et grundstykke sydvest for Skærbæk Fritidscenter, kaldet Oksens Mark. Nybyggeriet er på ca. 5 800-6 200 m². Skolens forventede elevtal er på ca. 575 elever.
Den nye folkeskolereform stiller store krav til skolernes fysiske rammer. Den nye skole i Skærbæk skal derfor kunne styrke elevernes og personalets trivsel og læringsmiljø. Samtidig skal skolen indgå som et naturligt omdrejningspunkt for lokalsamfundet og medvirke til at styrke kultur- og fritidslivet. Der er fire kerneområder i skolens idegrundlag: 1) beliggenhed i og brug af naturen, 2) synligt fokus på faglig udvikling, 3) bevægelse inde og ude og 4) målrettet og bevidst brug af varierede arbejdsformer.
Den forventede økonomiske ramme på projektet er på 87 000 000 DKK inklusive rådgiverhonorar.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:

Udvælgelsen vil ske ud fra følgende kriterier, som ansøgerteamet skal vedlægge oplysninger om:
1) Et motiveret ansøgningsbrev.
2) Oplysninger om firmanavn, adresse, CVR-nummer (eller tilsvarende), telefon-/mobilnummer, e-mail og kontaktperson samt selskabsform og ejerforhold.
3) Organisationsdiagram for rådgiverorganisationen med angivelse af roller for de angivne medarbejdere i nærværende projekt.
4) CV'er for medarbejdere, der vil blive gjort ansvarlige for den udbudte opgave. CV'erne skal indeholde uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, herunder relevante projekter, hvor medarbejderen medvirkede samt medarbejderens rolle i projektet.
5) Referencer fra tilsvarende opgaver. Referencerne skal dokumentere arbejder med tilsvarende eller lignende projekter. Referencerne må højst være 10 år gamle. Referencer af både opførte og ikke-realiserede projekter kan indleveres. Hver reference skal indeholde oplysninger om: a) ordregiver/bygherre, b) projektets navn, årstal, anlægssum og størrelse, c) referenceperson og d) ansøgers ydelser i projektet. Der må højst fremsendes 12 referencer samlet for hele ansøgerteamet. Hvis ansøgeren indsender mere end 12 referencer, vil ordregiver kun lægge vægt på de første 12.
6) Underskrevet tro og love-erklæring på, at ansøger ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100 000 DKK, jf. Udbudslovens § 135,3.
7) Nøgletal og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår samt antallet af ansatte fordelt på faggrupper for samme periode. Såfremt ansøgeren ikke har eksisteret i 3 regnskabsår, vedlægges oplysninger for den periode, ansøgeren har eksisteret.
8) Oplysning om professionel ansvarsforsikring.
Oplysningerne skal fremsendes for samtlige firmaer i ansøgerteamet. Dog gælder det, at oplysninger og dokumentation jf. ovenstående pkt. 7 og 8 kun skal indsendes for det firma i ansøgerens team (totalrådgiveren), der i givet fald vil være ansvarlige for den udbudte rådgivningsopgaves gennemførelse.
Anmodning om prækvalifikation skal afleveres på dansk, dog accepteres det, at materiale jf. ovenstående pkt. 2, 3, 4, 5 må afleveres på engelsk.
Ansøgere, som ikke fremsender ovennævnte oplysninger, kan ikke forvente at blive taget i betragtning ved udvælgelsen af deltagere til projektkonkurrencen. Konkurrenceudskriveren kan kræve oplysningerne dokumenteret. Ansøgningsmaterialet skal følge ovenstående disposition.
Der ønskes alene summariske oplysninger og i alt maks. 40 A4-sider (= 20 ark ved tryk på begge sider) eksklusive omslag og motiv.
Ansøgningsmaterialet afleveres/indsendes i 3 fysiske eksemplar og 1 digitalt (pdf-format) på USB-nøgle. Materialet bedes mærket »Ansøgning: Ny skole i Skærbæk«.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen: Konkurrencen henvender sig primært til arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence

Lukket
Mindste antal: 3
Største antal: 5
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:

Forslagene vil blive bedømt på deres evne til at imødekomme Tønder Kommunes forventninger og ambitioner om en skole, der styrker elevernes trivsel og faglige kvalifikationer. Den nye skole i Skærbæk skal indgå som et naturligt omdrejningspunkt for lokalsamfundet og medvirke til at styrke kultur- og fritidslivet.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse

Dato: 08/06/2017
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 25/06/2017
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)

Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
Alle konkurrencedeltagere, der afleverer et konditionsmæssigt og gennembearbejdet forslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet, vil modtage et vederlag på 200 000 DKK. Kompensation på 200 000 DKK udbetales til vinderen af konkurrencen, såfremt der ikke er indgået kontrakt om en rådgiveropgave senest 2 år efter konkurrencens offentliggørelse. Genoptages sagen herefter betragtes kompensationsudbetalingen som en accontoudbetaling af honoraret. Alle beløb er ekskl. moms.
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Repræsentanter fra Tønder Kommune samt 2 fagdommere udpeget af Arkitektforeningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
1) Der udsendes ikke yderligere skriftligt materiale i forbindelse med prækvalifikationen.
2) Konkurrencen forventes udskrevet den 29.8.2017 med afleveringsfrist den 22.11.2017. Vinderen forventes offentliggjort den 27.2.2018.
3) Arkitektforeningen medvirker som rådgiver for Tønder Kommune gennem hele processen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dkInternetadresse:www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
Klager over prækvalifikationen skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes for dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen blev offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klager indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen