Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Ny Kirke i Ørestad , Kopenhagen/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2033781
Tag der Veröffentlichung
15.03.2022
Aktualisiert am
04.10.2022
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
12.04.2022 12:00
Preisgerichtssitzung
23.09.2022

Gewinner

Henning Larsen Architects A/S, Kopenhagen
Verfahrensart
Nicht offener Planungswettbewerb mit anschließendem Verhandlungsverfahren

Wettbewerbsaufgabe
Es soll ein Vorschlag für eine neue Kirche in Ørestad erarbeitet werden. Der Vorschlag sollte ein markantes Gebäude von hoher architektonischer Qualität sein, das gleichzeitig den modernen Anforderungen an die kirchliche Funktion in einem dörflichen Kontext entspricht.

Der Planungswettbewerb mit anschließendem Verhandlungsverfahren soll dazu dienen, mit dem Gewinner einen Generalunternehmervertrag für die Planung und den Bau der neuen Kirche in Ørestad abzuschließen. Der geschätzte Gesamtwert des Beratungsvertrags beträgt 8.150.000,00 DKK ohne Mehrwertsteuer.

Der skal gives forslag til nybyggeri af ny kirke i Ørestad. Forslaget skal være et markant byggeri af høj arkitektonisk kvalitet, der samtidigt imødekommer moderne krav til kirkefunktionen i en bynær sammenhæng.

Projektkonkurrencen, og efterfølgende udbud med forhandling, gennemføres med henblik på at indgå totalrådgiverkontrakt med vinderen om projektering og realisering af ovennævnte ny kirke i Ørestad. Anslået samlet kontraktværdie af totalrådgiverkontrakten er DKK 8.150.000,00 ekskl. moms.
29/03/2022    S62

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 062-164159

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2022/S 052-136095)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hans Tausens Kirke

CVR-nummer: 15662611

Postadresse: C/O Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

By: København S

NUTS-kode: DK011 Byen København

Postnummer: 2300

Land: Danmark

Kontaktperson: Merete Brun Ejlers

E-mail: mbej@arkitema.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.islandsbryggessogn.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

 

Projektkonkurrence vedr. Ny Kirke i Ørestad

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

 

Der skal gives forslag til nybyggeri af ny kirke i Ørestad. Forslaget skal være et markant byggeri af høj arkitektonisk kvalitet, der samtidigt imødekommer moderne krav til kirkefunktionen i en bynær sammenhæng.

Projektkonkurrencen, og efterfølgende udbud med forhandling, gennemføres med henblik på at indgå totalrådgiverkontrakt med vinderen om projektering og realisering af ovennævnte ny kirke i Ørestad. Anslået samlet kontraktværdie af totalrådgiverkontrakten er DKK 8.150.000,00 ekskl. moms.

Udbudsprocessen gennemføres således i 2 faser udover prækvalifikationsfasen, hvor fase 1 udgør selve projektkonkurrence, mens fase 2 udgøres af et efterfølgende udbud med forhandling med den udpegede vinder.

Projektkonkurrence, herunder prækvalifikationsfasen, gennemføres digitalt ved anvendelse af udbudsportalen www.rib-software.dk. På www.rib-software.dk har udbuddet følgende ID: TN934488.

Det præciseres, at ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation, angiver ansøger samtidig at være indforstået med de vilkår, som fremgår af udkast til Totalrådgiverkontrakt, der indgår i og er tilgængeligt sammen med konkurrencematerialet.

En anmodning om prækvalifikation indeholder følgende:

› Følgebrev med underskrift som bekræftelse på, at ansøger er indforståede med kontraktvilkår

› ESPD for totalrådgiver og evt. aktører som denne baserer sig på.

› Beskrivelse af hvorledes opgaven forventes fordelt mellem de deltagende virksomheder i ansøgers team.

› Eventuelt referenceark, uploadet som én samlet pdf-fil (Referencer bedes som udgangspunkt oplyst i ESPD, men det er tilladt at vedlægge supplerende referenceark)

› Eventuelt udfyldt støtteerklæring vedr. økonomisk og finansiel formåen

› Eventuelt udfyldt støtteerklæring vedr. teknisk og faglig formåen

› Eventuelt udfyldt konsortieerklæring

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/03/2022
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 052-136095

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.10
I stedet for:

 

Der stilles følgende mindstekrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: Ansøgers samlede omsætning skal være minimum 10 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår (regnet fra tidspunktet for afgivelse af prækvalifikationsansøgningen), og Ansøgers soliditetsgrad skal være minimum 10% i gennemsnit de seneste 3 afsluttede regnskabsår (regnet fra tidspunktet for afgivelse af prækvalifikationsansøgningen). Endvidere skal ansøgers egenkapital være minimum 1 mio. DKK i det seneste afsluttede årsregnskab (regnet fra tidspunktet for afgivelse af prækvalifikationsansøgningen). Der stilles ikke mindstekrav til ansøgers tekniske og faglige formåen, men ved udvælgelse blandt flere end 3 egnede ansøger lægger ordregiver vægt på ansøgers referenceoplysninger. Ansøger kan vedlægge op til 5 referencer, der dokumenterer ansøgers erfaring og kompetencer inden for kirkebyggeri og/eller kulturbyggeri af tilsvarende karakter og kompleksitet. Hvis ansøgeren oplyser flere referencer end 5, vil ordregiver kun lægge vægt på de 5 nyeste. En reference bør indeholde oplysninger om: a) Ordregiver, b) Projektnavn, c) Anlægssum og m², d) Ansøgers ydelser, herunder med beskrivelse af arkitekt og/eller ingeniørmæssige ydelser, der er leveret, e) Starttidspunkt og varighed og f) Beskrivelse af arkitektur og funktionalitet. Referencer skal senest være afsluttet inden for de seneste 5 år fra ansøgningstidspunktet. Ordregiver har hermed fraveget udbudslovens udgangspunkt om, at referencer vedrørende tjenesteydelser maksimalt på ansøgningstidspunktet må være 3 år gamle, idet Ordregiver har vurderet, at markedet for de efterspurgte referencer er begrænset, og at det vil kunne føre til en uhensigtsmæssig og usaglig begrænsning af konkurrence, hvis udbudslovens udgangspunkt opretholdes. Det ses gerne, at evt. supplerende referenceark maksimalt fylder to A4-sider pr. reference. Ordregiver ser ligeledes gerne, at minimum én af referencerne dokumenterer ingeniørfaglig erfaring og kompetence inden for kirkebyggeri og kulturbyggeri af tilsvarende karakter og kompleksitet. Ordregiver vil alene prækvalificere 3 ansøgere, idet ordregiver tillige har benyttet sig af sin ret til at ud-pege de 2 konkurrencedeltagere som er angivet i pkt. IV.1.7 Hvis ordregiver modtager mere end 3 egnede ansøgninger, vil ordregiver foretage en udvælgelse. Blandt de ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de 3 ansøgere, der efter ordregivers skøn vurderes at have de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved relevante referencer forstås referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer inden for tilsvarende byggeri af omfang og kompleksitet, herunder referencer, der viser nye arkitektoniske bud på kultur- eller kirkebyggeri i bred forstand. Ved udvælgelsen ser ordregiver særligt positivt på referencer, der omfatter kirker og/eller kulturbyggeri, der er medvirkende til at berige en nyere bydel. Ved udvælgelse vil Ordregiver desuden lægge vægt på referencer som demonstrerer (ikke prioriteret rækkefølge): - erfaring med totalrådgivning - erfaring med projekter og rådgivning ifm. byggeri i en kompleks urban sammenhæng, der viser sammenhæng mellem byrum, bygninger og udearealer - erfaring med udarbejdelse af projekter, der omfatter projektering af nybyggeri med en stærk arkitektonisk profil - erfaring med at designe eller yde rådgivning i forbindelse med kirkebyggerier eller kulturelt signifikante byggerier.

Læses:

 

Der stilles følgende mindstekrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: Ansøgers samlede omsætning skal være minimum 10 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår (regnet fra tidspunktet for afgivelse af prækvalifikationsansøgningen), og Ansøgers soliditetsgrad skal være minimum 10% i gennemsnit de seneste 3 afsluttede regnskabsår (regnet fra tidspunktet for afgivelse af prækvalifikationsansøgningen). Endvidere skal ansøgers egenkapital være minimum 1 mio. DKK i det seneste afsluttede årsregnskab (regnet fra tidspunktet for afgivelse af prækvalifikationsansøgningen). Der stilles ikke mindstekrav til ansøgers tekniske og faglige formåen, men ved udvælgelse blandt flere end 3 egnede ansøger lægger ordregiver vægt på ansøgers referenceoplysninger. Ansøger kan vedlægge op til 5 referencer, der dokumenterer ansøgers erfaring og kompetencer inden for kirkebyggeri og/eller kulturbyggeri af tilsvarende karakter og kompleksitet. Hvis ansøgeren oplyser flere referencer end 5, vil ordregiver kun lægge vægt på de 5 nyeste. En reference bør indeholde oplysninger om: a) Ordregiver, b) Projektnavn, c) Anlægssum og m², d) Ansøgers ydelser, herunder med beskrivelse af arkitekt og/eller ingeniørmæssige ydelser, der er leveret, e) Starttidspunkt og varighed og f) Beskrivelse af arkitektur og funktionalitet. Der accepteres såvel færdigrealiserede som igangværende referencer, dog skal der som minimum for igangværende referencer være indgået kontrakt med Ordregiveren om varetagelse af opgaven. Referencer må senest være afsluttet (forstået som aflevering af byggeriet) inden for de seneste 10 år fra ansøgningstidspunktet. Ordregiver har hermed fraveget udbudslovens udgangspunkt om, at referencer vedrørende tjenesteydelser maksimalt på ansøgningstidspunktet må være 3 år gamle, idet Ordregiver har vurderet, at markedet for de efterspurgte referencer er begrænset, og at det vil kunne føre til en uhensigtsmæssig og usaglig begrænsning af konkurrence, hvis udbudslovens udgangspunkt opretholdes. Det ses gerne, at evt. supplerende referenceark maksimalt fylder to A4-sider pr. reference. Ordregiver ser ligeledes gerne, at minimum én af referencerne dokumenterer ingeniørfaglig erfaring og kompetence inden for kirkebyggeri og kulturbyggeri af tilsvarende karakter og kompleksitet. Ordregiver vil alene prækvalificere 3 ansøgere, idet ordregiver tillige har benyttet sig af sin ret til at udpege de 2 konkurrencedeltagere som er angivet i pkt. IV.1.7 Hvis ordregiver modtager mere end 3 egnede ansøgninger, vil ordregiver foretage en udvælgelse. Blandt de ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de 3 ansøgere, der efter ordregivers skøn vurderes at have de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved relevante referencer forstås referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer inden for tilsvarende byggeri af omfang og kompleksitet, herunder referencer, der viser nye arkitektoniske bud på kultur- eller kirkebyggeri i bred forstand. Ved udvælgelsen ser ordregiver særligt positivt på referencer, der omfatter kirker og/eller kulturbyggeri, der er medvirkende til at berige en nyere bydel. Ved udvælgelsen vægter realiserede referencer tungere end netop igangsatte referencer; ligesom det har betydning for vurderingen af en reference i hvilket omfang, ansøger allerede har præsteret de med referencen for ansøger forbundne ydelser, der er relevante i forhold til nærværende konkurrence. Ved udvælgelse vil Ordregiver desuden lægge vægt på referencer som demonstrerer (ikke prioriteret rækkefølge): - erfaring med totalrådgivning - erfaring med projekter og rådgivning ifm. byggeri i en kompleks urban sammenhæng, der viser sammenhæng mellem byrum, bygninger og udearealer - erfaring med udarbejdelse af projekter, der omfatter projektering af nybyggeri med en stærk arkitektonisk profil - erfaring med at designe eller yde rådgivning i forbindelse med kirkebyggerier eller kulturelt signifikante byggerier.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:
15/03/2022    S52

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 052-136095

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hans Tausens Kirke

CVR-nummer: 15662611

Postadresse: C/O Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

By: København S

NUTS-kode: DK011 Byen København

Postnummer: 2300

Land: Danmark

Kontaktperson: Merete Brun Ejlers

E-mail: mbej@arkitema.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.islandsbryggessogn.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

 

Projektkonkurrence vedr. Ny Kirke i Ørestad

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2)Beskrivelse
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

 

Der skal gives forslag til nybyggeri af ny kirke i Ørestad. Forslaget skal være et markant byggeri af høj arkitektonisk kvalitet, der samtidigt imødekommer moderne krav til kirkefunktionen i en bynær sammenhæng.

Projektkonkurrencen, og efterfølgende udbud med forhandling, gennemføres med henblik på at indgå totalrådgiverkontrakt med vinderen om projektering og realisering af ovennævnte ny kirke i Ørestad. Anslået samlet kontraktværdie af totalrådgiverkontrakten er DKK 8.150.000,00 ekskl. moms.

Udbudsprocessen gennemføres således i 2 faser udover prækvalifikationsfasen, hvor fase 1 udgør selve projektkonkurrence, mens fase 2 udgøres af et efterfølgende udbud med forhandling med den udpegede vinder.

Projektkonkurrence, herunder prækvalifikationsfasen, gennemføres digitalt ved anvendelse af udbudsportalen www.rib-software.dk. På www.rib-software.dk har udbuddet følgende ID: TN934488.

Det præciseres, at ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation, angiver ansøger samtidig at være indforstået med de vilkår, som fremgår af udkast til Totalrådgiverkontrakt, der indgår i og er tilgængeligt sammen med konkurrencematerialet.

En anmodning om prækvalifikation indeholder følgende:

› Følgebrev med underskrift som bekræftelse på, at ansøger er indforståede med kontraktvilkår

› ESPD for totalrådgiver og evt. aktører som denne baserer sig på.

› Beskrivelse af hvorledes opgaven forventes fordelt mellem de deltagende virksomheder i ansøgers team.

› Eventuelt referenceark, uploadet som én samlet pdf-fil (Referencer bedes som udgangspunkt oplyst i ESPD, men det er tilladt at vedlægge supplerende referenceark)

› Eventuelt udfyldt støtteerklæring vedr. økonomisk og finansiel formåen

› Eventuelt udfyldt støtteerklæring vedr. teknisk og faglig formåen

› Eventuelt udfyldt konsortieerklæring

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.10)Kriterier for udvælgelse af deltagere:

 

Der stilles følgende mindstekrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: Ansøgers samlede omsætning skal være minimum 10 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår (regnet fra tidspunktet for afgivelse af prækvalifikationsansøgningen), og Ansøgers soliditetsgrad skal være minimum 10% i gennemsnit de seneste 3 afsluttede regnskabsår (regnet fra tidspunktet for afgivelse af prækvalifikationsansøgningen). Endvidere skal ansøgers egenkapital være minimum 1 mio. DKK i det seneste afsluttede årsregnskab (regnet fra tidspunktet for afgivelse af rækvalifikationsansøgningen).

Der stilles ikke mindstekrav til ansøgers tekniske og faglige formåen, men ved udvælgelse blandt flere end 3 egnede ansøger lægger ordregiver vægt på ansøgers referenceoplysninger. Ansøger kan vedlægge op til 5 referencer, der dokumenterer ansøgers erfaring og kompetencer inden for kirkebyggeri og/eller kulturbyggeri af tilsvarende karakter og kompleksitet. Hvis ansøgeren oplyser flere referencer end 5, vil ordregiver kun lægge vægt på de 5 nyeste. En reference bør indeholde oplysninger om: a) Ordregiver, b) Projektnavn, c) Anlægssum og m², d) Ansøgers ydelser, herunder med beskrivelse af arkitekt og/eller ingeniørmæssige ydelser, der er leveret, e) Starttidspunkt og varighed og f) Beskrivelse af arkitektur og funktionalitet. Referencer skal senest være afsluttet inden for de seneste 5 år fra ansøgningstidspunktet. Ordregiver har hermed fraveget udbudslovens udgangspunkt om, at referencer vedrørende tjenesteydelser maksimalt på ansøgningstidspunktet må være 3 år gamle, idet Ordregiver har vurderet, at markedet for de efterspurgte referencer er begrænset, og at det vil kunne føre til en uhensigtsmæssig og usaglig begrænsning af konkurrence, hvis udbudslovens udgangspunkt opretholdes. Det ses gerne, at evt. supplerende referenceark maksimalt fylder to A4-sider pr. reference. Ordregiver ser ligeledes gerne, at minimum én af referencerne dokumenterer ingeniørfaglig erfaring og kompetence inden for kirkebyggeri og kulturbyggeri af tilsvarende karakter og kompleksitet.

Ordregiver vil alene prækvalificere 3 ansøgere, idet ordregiver tillige har benyttet sig af sin ret til at udpege de 2 konkurrencedeltagere som er angivet i pkt. IV.1.7

Hvis ordregiver modtager mere end 3 egnede ansøgninger, vil ordregiver foretage en udvælgelse. Blandt de ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de 3 ansøgere, der efter ordregivers skøn vurderes at have de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved relevante referencer forstås referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringer inden for tilsvarende byggeri af omfang og kompleksitet, herunder referencer, der viser nye arkitektoniske bud på kultur- eller kirkebyggeri i bred forstand. Ved udvælgelsen ser ordregiver særligt positivt på referencer, der omfatter kirker og/eller kulturbyggeri, der er medvirkende til at berige en nyere bydel.

Ved udvælgelse vil Ordregiver desuden lægge vægt på referencer som demonstrerer (ikke prioriteret rækkefølge):

- erfaring med totalrådgivning

- erfaring med projekter og rådgivning ifm. byggeri i en kompleks urban sammenhæng, der viser sammenhæng mellem byrum, bygninger og udearealer

- erfaring med udarbejdelse af projekter, der omfatter projektering af nybyggeri med en stærk arkitektonisk profil

- erfaring med at designe eller yde rådgivning i forbindelse med kirkebyggerier eller kulturelt signifikante byggerier.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.2)Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 3
IV.1.7)Navne på allerede udvalgte deltagere:
Dorte Mandrup A/S med underrådgiverne Moe A/S og Marianne Levisen ApS
Reiulf Ramstadt Arkitekter med underrådgiver Niras A/S
IV.1.9)Kriterier for vurdering af projekter:

 

Konkurrenceforslagene vil blive evalueret på grundlag af nedenstående kriterier:

I hvilket omfang den klare arkitektoniske ide opfylder og bærer Bygherres visioner, samt de i konkurrenceprogrammets beskrevne intentioner med hensyn til:

› Hovedgrebets originalitet, det samlede arkitektoniske udtryk og bygningens sikre identifikation som ”kirke”; herunder forslagets disponering på stedet, samspillet med Ørestad syd og interaktionen med de nære omgivelser.

› Forslagets indarbejdede logistik, funktioner, funktionernes sammenhænge og rumlige oplevelser - inde, såvel som ude – og i overgangen mellem inde og ude.

› Materialer, overflader og detaljer, samt bygbarhed i henhold til forslagets videre bearbejdning og udførelse indenfor den afsatte økonomiske ramme.

› Bæredygtighed, herunder certificering til DGNB-guld

› Forslagets robusthed og realiserbarhed, som sikrer, at projektets grundstruktur kan holde til tilpasninger uden at gå på kompromis med hovedgrebets grundlæggende og iboende kvalitet. Herunder skal forslaget fremstå som en helstøbt bygning, en kirke, uanset om de fremtidige etaper (klokketårn, kapel) etableres senere, samt at projektet kan realiseres indenfor budget.

› Om opførelse af klokketårn og kapel kan indeholdes i budgetrammen. Dette er ikke et krav, men det vil blive vurderet positivt.

Punkterne er oplistet i uprioriteret rækkefølge.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/04/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 03/05/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.3)Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1)Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2)Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:

 

Prækvalificerede tilbudsgivere der afleverer et konditionsmæssigt og gennembearbejdet projektforslag i overensstemmelse med udbudsbetingelserne vil modtage et vederlag på kr. 250.000 inkl. moms.

Der udbetales ikke vederlag til afgiveren af det vindende projektforslag, såfremt der indgås totalrådgiveraftale om realisering heraf .

IV.3.3)Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4)Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5)Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Michael Krogstrup Nissen, Provst og byggeudvalgsformand
Jens Nielsen, Menighedsrådsformand, medlem af byggeudvalget
Christian Faber- Madsen, medlem af byggeudvalget
Rikke Weissfeld, præst og medlem af byggeudvalget
Michael Riis, medlem af byggeudvalget
Kirsten Lindberg Andersen, medlem af byggeudvalget
Fagdommer, Arkitekt MAA Lars Steffensen
Fagdommer, Landskabsarkitekt MDL, Jacob Kamp
Fagdommer, Civilngeniør Esben Milling

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

 

Udbudslovens obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde er gældende, dvs. udelukkelsesgrundene i henhold til udbudslovens §§ 135-137.

Det præciseres, at dato angivet i pkt. IV.2.3 alene er en forventet dato.

Det præciseres, at kontraktsproget er dansk, dog må bilag og tegninger indleveres på dansk og engelsk. Sproget for udbuddet er dansk og/eller engelsk, hvorfor ansøgning må afleveres på dansk og/eller engelsk. Arbejdssproget er danske og/eller engelsk.

Antal der prækvalificeres samt udvælgelseskriterie fremgår af pkt. III.1.10.

Såfremt en ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen på andre aktøreres (f.eks. moderselskabers, andre koncernselskabers eller underentreprenørers/underrådgivers) formåen, skal ESPD vedlægges en støtteerklæring (skabelon er tilgængelig på www.rib-software.dk) fra hver af de andre aktører om, at denne stiller sin økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske og faglige kapacitet til rådighed for ansøger. Hvis der ansøges som en sammenslutning (f.eks. konsortium) skal ansøgningen vedlægges en konsortieerklæring (skabelon er tilgængelig på www.rib-software.dk), hvori det erklæres, at de deltagende aktører hæfter direkte, ubetinget og solidarisk overfor ordregiver, ligesom der i dokumentet skal udpeges en fælles befuldmægtiget. Erklæringerne udfyldes og vedlægges ESPD-en. Erklæringer skal være udstedt specifikt til denne projektkonkurrence og skal derfor være dateret efter datoen for projektkonkurrencens offentliggørelse. Der skal desuden vedlægges udfyldt ESPD-dokument for hver af de aktører, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets del II.C. ligesom der skal afleveres ESPD-dokument for alle deltagende aktører i en eventuel sammenslutning.

Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal stilles via www.rib-software.dk. Alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form via www.rib-software.dk. Ansøgerne opfordres i prækvalifikationsfasen til kun at stille spørgsmål med direkte relevans for prækvalifikationen, og Ordregiver forbeholder sig ret til at afvente besvarelse af spørgsmål, der alene vedrører konkurrencefasen til efter prækvalifikationsfasens afslutning.

Til aflevering af prækvalifikation anvendes www.rib-software.dk. Nærværende udbud har følgende ID: TN934488. Ordregiver skal have modtaget prækvalifikationsanmodning uploadet via rib-software med udfyldt ESPD(er) og evt. bilag inden den i pkt. IV.2.2. angivne frist. Ansøgning om prækvalifikation kan KUN afleveres via www.rib-software.dk. Ved tekniske spørgsmål vedrørende anvendelse af www.rib-software.dk kan Rib-Softwares support kontaktes på telefon +45 35 245 250 eller e-mail: support@rib-software.dk i deres åbningstider.

Ordregiver skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakten, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Af hensyn til projektets tidsplan forventer ordregiver i nærværende tilfælde at foretage indhentelse af endelig dokumentation fra alle de prækvalificerede forud for afgivelse af konkurrenceforslag. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder bestå i en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel, hvorfor det anbefales, at de virksomheder, der prækvalificeres, rekvirerer en sådan i god tid forud for konkurrencens afslutning. Fremsendelse af referencer i/med ESPD anses for endelig dokumentation herfor.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud

Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2

By: Viborg

Postnummer: 8800

Land: Danmark

E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendele af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er bleve udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35

By: Valby

Postnummer: 2500

Land: Danmark

E-mail: kfst@kfst.dk

Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/klager-over-udbud/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/03/2022

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen